Filtre per: Matèria

Resultats per pàgina:

Filtre per: Matèria

(Pi)-catió (1)
21-hidroxilasa (1)
Adenosina (1)
Adenovirus (2)
ADHs (1)
Adipòcits (1)
Alteracions genètiques (2)
Anticossos (1)
Arabidopsis (1)
Aterosclerosi (2)
Autoimmunitat (1)
Biologia cel.lular (1)
Biologia mitocondrial (1)
Biomedicina (1)
Cancer (1)
Caquèxia (1)
Caquèxia cancerosa (1)
Catàlisi (1)
Cirrosi (1)
Cirrosi hepàtica (1)
Citocines (1)
Components de la sang (1)
Càncer colorectal (1)
Cèl.lules musculars (1)
Cèl.lules musculars llises vasculars (1)
Defectes del DNA mitocondrial (1)
Desgast muscular (1)
Diabetis de tipus 2 (1)
Diabetis Mellitus (1)
diabetis tipus 2 (1)
Dianes farmacològiques (1)
DNA paral.lel (1)
Dopamina (1)
Enzimologia (1)
Enzims (4)
Esquizofrènia (1)
F4P (1)
Factor de transcripció miogènic MyoD (1)
Factors de Transcripció (1)
Fetge (1)
Fibrosi hepàtica (1)
Fosforilació (2)
Gen DCC (1)
Genètica Molecular (1)
Glicogen (1)
Glicogen Sintasa (1)
Gluconeogènesi (2)
HAART (1)
Hepatocits (1)
Hiperactivitat (1)
HMG-CoA reductasa (HMGR) (1)
HSC (1)
Illots pancreàtics (1)
Infeccions (1)
Intercanvi cel.lular (1)
Intercanvi intercel.lular (1)
Isoprenoides (2)
LDL (1)
Lipomatosi (1)
Liproteïnes de baixa densitat (1)
Macròfags peritoneals (1)
Mal d'Alzheimer (1)
Mal de Parkinson (1)
Malalties degeneratives (1)
Malalties hepàtiques (1)
Malalties hereditàries (1)
Malalties mentals (1)
Malalties neurodegeneratives (2)
Malalties vasculars (1)
Medicaments antipsicòtics (1)
Metabolisme glucídic (1)
Metabolisme vegetal (1)
Metaloenzims (1)
Metil Eritritol Fosfat (1)
Mol.lècules de MHC (1)
Mutacions genètiques (1)
Mutants (1)
Necrosi (1)
Neurotransmissió (1)
Neurotransmissors (1)
Obesitat (2)
Oligomerització (1)
Patologies diabètiques (1)
Patologies inflamatòries (1)
Proteïnes (1)
Pèptids (1)
Quemoquines (1)
Receptors de membrana (1)
Receptors nuclears (1)
Reentrant loop (1)
Regulació de la inflamació (1)
Sistema xc- (1)
Teixit adipós (1)
Teixit muscular llís vascular (1)
Teràpia antirretroviral (1)
TNF-alfa (1)
Topologia (1)
Transportadors de nucleòsids (1)
Transportadors heteromèrics d'animoàcids (1)
Trastorns cardiovasculars (1)