Departament de Psicologia

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU. Des que es va constituir com universitat privada l’any 2003, la UAO CEU ha apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió permanent entre professors i alumnes i en la implantació de metodologies docents innovadores.La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en que la internacionalització adquireix cada cop una importància més gran. A més de l’àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, la universitat posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves professionals i dels executius amb gran experiència, els seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, programes especialitzats i programes de doctorat, que completen una excel·lent proposta acadèmica.La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a l’estudiant una formació integral per poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes professionals i personals.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Abat Oliba CEU i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uao.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Terapia EMDR : un análisis a la luz de la obra de Santo Tomás 

Rojas Saffie, Juan Pablo (Date of defense: 2017-07-18)

El present treball s'ha proposat investigar la Teràpia EMDR a la llum de l'obra de Sant Tomàs d'Aquino, seguint una triple aproximació: antropològica, teòrica i pràctica. La limitada concepció de l'ésser humà subjacent al ...

Compromiso académico en estudiantes de educación secundaria y bachillerato: estudio sobre la influencia de factores psicológicos 

Oporto Alonso, Marta, (Date of defense: 2017-05-30)

El compromís acadèmic o engagement d’estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat poden explicar part de l’èxit dels programes educatius actuals. Aquest estudi persegueix dos objectius generals, u) ...

Personalidad, virtud y autoconocimiento: el orden y desorden afectivo y sus influencias sobre el autoconocimiento 

Barroso López, María Dolores (Date of defense: 2017-07-17)

Este trabajo se centra en el estudio de la importancia y función del autoconocimiento en la formación de la personalidad desde la perspectiva aristotélico-tomista. Esta perspectiva permite clarificar la relación del ...

Actualidad psicológica de la teoría de los sentidos internos en Santo Tomás de Aquino 

Juanola Cadena, Joan d'Àvila (Date of defense: 2015-06-29)

La psicologia de sant Tomàs d’Aquino, especialment la teoria dels sentits interns, permet explicar d’una forma coherent i unificada els diferents graus de coneixement i la seva relació amb la dinàmica afectiva en l’animal ...

Increase of egocentrity as an index of psychopathology in personality disorders 

Álvarez Segura, Mar (Date of defense: 2015-05-29)

Aquest treball ofereix un estudi del concepte psicològic “d´egocentricitat” per una millor comprensió de les distorsions de la personalitat. Un coneixement escaient del terme ajuda a clarificar com les decisions ètiques ...

La percepción del impacto del coaching y la programación neuro-lingüística en el desarrollo de la carrera profesional 

Muñoz Díaz, Pablo (Date of defense: 2014-07-24)

Con esta Tesis doctoral queremos observar y analizar cómo se percibe, por los estudiantes universitarios del área de la Comunicación, la influencia de la recepción de Coaching en el desarrollo de carrera de los empleados. ...