El desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital desde una didáctica de la historia en bachillerato promovedora del aprendizaje colaborativo

Author

Acosta Barros, Luis Miguel

Director

González Soto, Ángel Pío

Codirector

Fandos Garrido, Manuel

Date of defense

2014-07-08

Legal Deposit

T 1550-2014

Pages

945 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Aquesta recerca se centra en la descripció reflexiva del procés de millora de la pràctica docent que com a professor d'història en batxillerat hem afrontat a través d'una recerca-acció. En un context com l'actual, la millora de l'ensenyament ha de tenir en compte les TIC com a mitjans i entorn, tant per al desenvolupament de la competència *informacional i digital (*TICD) com també per aprofitar les seves característiques, especialment les d'Internet, i recolzar així la introducció d'un estil d'aprenentatge col·laboratiu més d'acord amb la societat del coneixement. Precisament l'assumpció del paradigma *TAC (tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement) ens va impulsar a intentar conciliar la integració de les TIC en les nostres classes d'història amb l'experiència pròpia d'innovació (introducció del mètode històric, metodologia didàctica basada en l'aprenentatge per descobriment guiat, ús de cinema de gènere històric com a recurs…). Finalment aconseguim una descripció de la competència en *TICD i els aprenentatges propis del mètode històric en l'assignatura Historia del món contemporani a partir de la construcció d'una estratègia didàctica articulada des del disseny, l'aplicació i l'avaluació d'activitats i tasques basades en la cooperació. No obstant això, malgrat l'avanç experimentat en la didàctica de la història, aviat es va advertir que la pretensió de canvi d'estil d'aprenentatge exigia molt més que una recerca-acció centrada en el desenvolupament del currículum d'una assignatura en un grup d'estudiants, que era necessari implicar a tot el centre escolar en el procés de millora.


Esta investigación se centra en la descripción reflexiva del proceso de mejora de la práctica docente que como profesor de historia en bachillerato hemos afrontado a través de una investigación-acción. En un contexto como el actual, la mejora de la enseñanza ha de tener en cuenta las TIC como medios y entorno, tanto para el desarrollo de la competencia informacional y digital (TICD) como también para aprovechar sus características, especialmente las de Internet, y apoyar así la introducción de un estilo de aprendizaje colaborativo más acorde con la sociedad del conocimiento. Precisamente la asunción del paradigma TAC (tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento) nos impulsó a intentar conciliar la integración de las TIC en nuestras clases de historia con la experiencia propia de innovación (introducción del método histórico, metodología didáctica basada en el aprendizaje por descubrimiento guiado, uso de cine de género histórico como recurso…). Finalmente logramos una descripción de la competencia en TICD y los aprendizajes propios del método histórico en la asignatura Historia del mundo contemporáneo a partir de la construcción de una estrategia didáctica articulada desde el diseño, la aplicación y la evaluación de actividades y tareas basadas en la cooperación. No obstante, pese al avance experimentado en la didáctica de la historia, pronto se advirtió que la pretensión de cambio de estilo de aprendizaje exigía mucho más que una investigación-acción centrada en el desarrollo del currículo de una asignatura en un grupo de estudiantes, que era necesario implicar a todo el centro escolar en el proceso de mejora.


This research focuses on the reflective description of the process of improving the teaching practice that as a high school history teacher I have faced through an action research. In the current context, the improvement of education has to take into account the ICT as a means and environment, both for the development of the informational competence and digital competence as also to take advantage of its features, especially the Internet, and thereby support the introduction of a style of collaborative learning more in line with the knowledge society. It is precisely the assumption of paradigm TAC (technologies for learning and knowledge) that drove us to try to reconcile the integration of ICT in our classes in history, with our own prior experience of innovation (introduction of the historical method, teaching methodology based on the guided discovery learning, use of historical movies as resource… ). Finally we get a description of the competition in ICT themselves and the programming of the historical method in the subject History of the modern world from the construction of a didactic strategy articulated from the design, implementation and evaluation of activities based on cooperation. However, despite the progress made in the didactics of history, soon we noticed that the claim of change in learning style required us much more than an action research focused on the development of the curriculum of a course taught in a group of students, that it was necessary to involve the whole school in the improvement process.

Keywords

Aprenentatge Collaboratiu; Investigació- acció; Competencia Digital; Aprendizaje Colaborativo; Investigación-acción; Enseñanza de la Historia; Collaborative learning; Action Research; Digital Competence

Subjects

37 - Education; 373 - Kinds of school providing general education; 94 - General history

Documents

tesis_AcostaBarrosLuisMiguel.pdf

18.59Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)