Now showing items 37-56 of 75

  Improvements in full field techniques for the measurement, simulation and analysis of confined flows in complex geometry 

  Usera Velasco, Gabriel (Date of defense: 2009-10-19)

  Esta tesis trata sobre algunos avances en técnicas para el análisis, la medición experimental y la simulación numérica de flujos confinados en geometrías complejas. Se han desarrollado e implementado algoritmos de interrogación ...

  Integración de sistemas de refrigeración solar en redes de distrito de frío y de calor 

  López Villada, Jesús (Date of defense: 2010-09-14)

  En esta tesis se ha desarrollado una metodología para el análisis energético de diferentes configuraciones de integración de sistemas térmicos de refrigeración solar en redes urbanas de distrito de frío y calor. Para ello, ...

  Integrated In vitro - Omics based Approach to assess the Heavy metals and their Binary mixtures toxicity in Hippocampal HT-22 cell line 

  Karri, Venkatanaidu (Date of defense: 2018-04-09)

  Els estudis toxicol'ogics d'avui dia fan l'avaluació d'exposicions i riscos en el cervell sense abordar adequadament les possibles interaccions de metalls en la regió del cervell de l'hipocamp. Es va avaluar la neurotoxicitat ...

  Integration of polygeneration systems in low-temperature district heating and cooling networks 

  Barco Burgos, Jimmy (Date of defense: 2022-11-09)

  Es van desenvolupar sis capítols de tesi; El capítol 1 proporciona informació de fons i possibles escenaris per als sistemes de poligeneració, concretament, la integració de la gasificació de biomassa i l'electròlisi de ...

  Intensification of NH3 bubble absorption process using advanced surfaces and carbon nanotubes for NH3/LINO3 absorption chillers 

  Amaris Castilla, Carlos Fidel (Date of defense: 2013-12-02)

  En la presente tesis doctoral se realiza un estudio experimental de la intensificación del proceso de absorción de amoniaco por parte de la mezcla NH3/LiNO3 en absorbedores de burbuja por medio del uso de superficies ...

  Ionic liquids with and without transition metal nanoparticles for advanced heat transfer fluids and catalysis applications. 

  Patil, Virendra Sudam (Date of defense: 2015-07-21)

  Tecnologies de transferència de calor de nova generació, amb menys consum d'energia per al benestar de la societat són necessàries. En aquest sentit, els líquids iònics (ILS) són en l'actualitat els fluids més investigats ...

  Meshfree Methods: Moving Beyond the Cumulan! Lattice Boltzmann Method 

  Gorakifard, Mohsen (Date of defense: 2023-04-17)

  En aquesta tesi primer s'utilitza les propietats acústiques fonamentals del métode Cumulan! Lattice Boltzmann (CLBM). Després s'aplica el métode d'elements finits als CLBM per predir l'efecte d'afegir aleles en cilindres ...

  Modelización de sistemas de refrigeración por absorción con captadores solares de concentración 

  Montero Izquierdo, Iván Andrés (Date of defense: 2012-09-04)

  En esta tesis se analiza de manera detallada los sistemas de refrigeración solar con equipos de absorción de doble efecto con captadores solares de concentración en términos de energía primaria consumida. El análisis de ...

  Modelización y análisis energético de configuraciones de trigeneración en edificios 

  Marimón Sarmiento, Miguel Angel (Date of defense: 2011-06-14)

  La actual situación energética estimula el uso de las tecnologías de cogeneración y trigeneración como posibles soluciones para alcanzar el ahorro de energía primaria deseado. Estas tecnologías pueden ser una alternativa ...

  Modelling and data validation for the energy analysis of absorption refrigeration systems 

  Martínez Maradiaga, David Estéfano (Date of defense: 2013-10-16)

  Data validation and reconciliation techniques have been extensively used in the process industry to improve the data accuracy. These techniques exploit the redundancy in the measurements in order to obtain a set of adjusted ...

  Modelling and Experimental Characterization of Photovoltaic/Thermal Systems for Cooling and Heating of Buildings in different climate conditions 

  Ramadan, Khaled Mohamed (Date of defense: 2021-01-20)

  La integración de sistemas de fotovoltaicos/térmicos (PV/T) y un eficiente aire acondicionado en los edificios permite el suministro de calefacción, refrigeración y electricidad con una reducción de las emisiones de efecto ...

  Modelling environment for the design and optimisation of energy polygeneration systems 

  Ortiga Guillén, Jordi (Date of defense: 2010-07-01)

  The optimal design and operation of an energy supply system is very important for the matching of the energy production and consumption especially in the residential-tertiary sector characterized by an energy demand with ...

  Modelling of small capacity absorption chillers driven by solar thermal energy or waste heat 

  Labus, Jerko (Date of defense: 2011-10-17)

  Aquesta recerca es centra en el desenvolupament de models en règim estacionari de màquines d’absorció de petita potència, els quals estan basats en dades altament fiables obtingudes en un banc d’assajos d’última tecnologia. ...

  New epoxy composites with enhanced thermal conductivity keeping electrical insulation 

  Isarn Garcia, Isaac (Date of defense: 2019-10-11)

  La tendència creixent a la indústria electrònica de fer aparells cada vegada més petits, més lleugers i que treballin més ràpid provoca un augment de calor generat per efecte Joule, degut a l’augment de freqüència del pas ...

  Numerical and experimental analyses of single and two-phase microfluidic flows with implications in microreactors 

  Blanch Ojea, Roland (Date of defense: 2011-12-19)

  Aquesta tesi centra els seus esforços en l'àmbit de la microfluídica, un camp relativament recent dins de la Mecànica de Fluids, amb un futur prometedor i amb un ritme d'investigació intens en les seves diferents ...

  Numerical and experimental study of transient laminar natural convection of high prandtl number fluids in a cubical cavity 

  Younis Taha Elamin, Obai (Date of defense: 2009-11-23)

  NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF TRANSIENT LAMINAR NATURAL CONVECTION OF HIGH PRANDTL NUMBER FLUIDS IN A CUBICAL CAVITY<br/>Obai Younis Taha Elamin<br/><br/>La convección natural en espacios cerrados, se encuentra ...

  Numerical investigation of a single bubble and a pair of bubbles rising in Newtonian and non Newtonian fluids with interfacial passive scalar transfer 

  Kazemi, Koorosh (Date of defense: 2023-05-12)

  Aquesta tesi explora el comportament de les bombolles i la seva interacció amb fluids en diferents processos industrials. L'estudi es centra en la dinàmica d'elevació d'una bombolla de gas única i d'un parell de ...

  Numerical simulation of oil spills in coastal areas using shallow water equations in generalised coordinates 

  Novelli, Guillaume (Date of defense: 2011-11-24)

  The pollution generated by accidental marine oil spills can cause persistent ecological disasters and lead to serious social and economical damages. Numerical simulations are a valuable tool to make proper decisions in ...

  Numerical study of bio-fluids and mass transfer processes through membranes 

  Florez Giraldo, Jonathan (Date of defense: 2018-07-20)

  La reologia de la sang (hemoreología) exerceix un ppel important en la perforació de teixits i l'alteració de les seves condicions fisiològiques és gairebé sempre la principal causa de patologies cardiovasculars. Per tant, ...

  Numerical study of isothermal two-phase flow dispersion in the packed bed of a hydrodesulfurization reactor 

  Martínez del Álamo, Manuel (Date of defense: 2011-11-03)

  El objetivo principal de este trabajo es predecir la dispersión de un flujo bifásico en el lecho de un reactor de hidrodesulfuración. Se consideran propiedades físicas constantes, sin incluir reacciones químicas ni procesos ...