Design and characterization of actively-moving polymers obtained via dual-curing processing 

  Belmonte Parra, Alberto Francisco (Date of defense: 2018-01-25)

  En aquesta tesis doctoral s'ha dut a terme la síntesis, caracterització i modelització dels Actively-moving Polymers o polímers que responen a estímuls externs amb canvis dimensionals. Per una banda s'han sintetitzat i ...

  Experimental characterization of shape-memory polymers: influence of processing methods and chemical structure 

  Santiago Abraira, David Manuel (Date of defense: 2016-06-16)

  En aquesta tesi s’ha dut a terme la caracterització experimental de polímers amb memòria de forma de naturalesa termoplàstica i termostable. En concret, s’ha estudiat l’efecte que tenen diferents condicions termo-mecàniques ...

  New epoxy composites with enhanced thermal conductivity keeping electrical insulation 

  Isarn Garcia, Isaac (Date of defense: 2019-10-11)

  La tendència creixent a la indústria electrònica de fer aparells cada vegada més petits, més lleugers i que treballin més ràpid provoca un augment de calor generat per efecte Joule, degut a l’augment de freqüència del pas ...