Biorefining of microalgae: from harvesting to biofuel production 

  Haponska, Monika (Date of defense: 2018-07-10)

  Aquesta tesi es centra en la modernització del procés de bio-refinat de microalgues mitjançant tecnologia de membrana. El projecte busca l'optimització de: recol·lecció, ruptura cel·lular, fraccionament de carbohidrats, ...

  Caracterización experimental y modelización de una enfriadora de absorción de simple/doble efecto de h2o-libr con accionamiento a dos temperaturas para climatización de edificios 

  Figueredo, Gustavo Raúl (Date of defense: 2012-09-03)

  Durante la última década se produjo un enorme crecimiento de la implantación de la climatización de edificios, motivada por el aumento de los requerimientos de confort y de productividad de la población, entre otras causas. ...

  CFD Modeling of Multiphase Turbulent Flows in a Bubble Column Reactor 

  Goraki Fard, Mojtaba (Date of defense: 2020-12-17)

  Aquest treball presenta l'estudi numèric de fluxos turbulents bifàssics en un reactor de columna de bombolles en 3D utilitzant diferents models a diferents escales. En primer lloc se centra en la hidrodinàmica, las transicions ...

  Decision Making Tools for Sustainable Transition Toward Low Carbon Energy Technologies in the Residential Sector 

  Abokersh, Mohamed (Date of defense: 2021-05-04)

  Aliniant-se amb l’ambiciós paquet energètic i climàtic de la UE 2030 per reduir les emissions d’efecte hivernacle i substituir les fonts de calor convencionals mitjançant la presència de participacions d’energia renovable ...

  Direct Numerical Simulation of Turbulent Dispersion of Buoyant Plumes in a Pressure-Driven channel flow. 

  Fabregat Tomàs, Alexandre (Date of defense: 2006-12-15)

  Simulacó numérica directa de la dispersió turbulenta de plomalls amb flotació en un flux en un canal Alexandre Fabregat Tomás, Tarragona, octubre del 2006 <br/>1 Introducció<br/>L'objectiu d'aquest treball és estudiar la ...

  Dual-curing thiol-acrylate-epoxy thermosets for functional applications 

  Russo, Claudio (Date of defense: 2021-09-06)

  Avui en dia, cada vegada més aplicacions exigeixen materials amb un disseny complex, missió complicada en polímers termoestables, i per això el curat dual és una eina extremament útil en el disseny de termoestables. El ...

  Estudio teórico y experimental de la solución acuosa de nitratos de litio, sodio y potasio como fluido de trabajo en enfriadoras de agua de absorción con accionamiento a alta temperatura 

  Álvarez Bermúdez, Maria Eugenia (Date of defense: 2013-02-27)

  A pesar de las ventajas que ofrecen los sistemas de refrigeración por absorción, su utilización está muy por debajo de su potencial técnico y económico. El fluido de trabajo convencional H2O/LiBr presenta serios problemas ...

  Experimental analysis of multiphase flows. Design and setup of an experimental facility 

  Sassi Arobba, Paolo Juan (Date of defense: 2021-04-30)

  Una millor comprensió dels complexos fenòmens que regeixen la dinàmica del fluxos tri-fàsics així com un increment en la capacitat predictiva de la seva dinàmica, són crucials en el disseny i construcció de sistemes fluidics ...

  Experimental and CFD analysis of the flow in the wake of a vertical axis wind turbine 

  Sánchez Morales, Valentin (Date of defense: 2017-06-19)

  Aquesta tesi es divideix en dos blocs on s'analitza el flux d'una VAWT. El primer bloc se centra en l'estudi experimental i numèric d'una VAWT amb vuit pales basada en el fenomen de resistència. A la primera part, la ...

  Experimental and numerical analyses of flow-limited chemical reactions in laminar and turbulent regimes 

  Sancho Conde, Irene (Date of defense: 2015-05-29)

  Aquesta tesis es divideix en tres blocs on s’analitza l’efecte de diferents règims de flux en reaccions químiques. El primer bloc analitza una base de dades obtinguda a partir de simulació numèrica d’un flux reactiu i ...

  Experimental and Numerical investigation of flow in a lid-driven cylindrical cavity 

  Selvaraj, Joshua David (Date of defense: 2022-03-24)

  En aquest treball, s'investiga el flux en una cavitat cilíndrica amb una tapa giratòria utilitzant eines experimentals i computacionals. La velocitat de rotació de la tapa es manté constant amb el temps o es varia periòdicament ...

  Intensification of NH3 bubble absorption process using advanced surfaces and carbon nanotubes for NH3/LINO3 absorption chillers 

  Amaris Castilla, Carlos Fidel (Date of defense: 2013-12-02)

  En la presente tesis doctoral se realiza un estudio experimental de la intensificación del proceso de absorción de amoniaco por parte de la mezcla NH3/LiNO3 en absorbedores de burbuja por medio del uso de superficies ...

  Ionic liquids with and without transition metal nanoparticles for advanced heat transfer fluids and catalysis applications. 

  Patil, Virendra Sudam (Date of defense: 2015-07-21)

  Tecnologies de transferència de calor de nova generació, amb menys consum d'energia per al benestar de la societat són necessàries. En aquest sentit, els líquids iònics (ILS) són en l'actualitat els fluids més investigats ...

  Numerical and experimental analyses of single and two-phase microfluidic flows with implications in microreactors 

  Blanch Ojea, Roland (Date of defense: 2011-12-19)

  Aquesta tesi centra els seus esforços en l'àmbit de la microfluídica, un camp relativament recent dins de la Mecànica de Fluids, amb un futur prometedor i amb un ritme d'investigació intens en les seves diferents ...

  Revalorización energética de residuos plásticos urbanos mediante pirólisis: Estudio termodinámico, experimentación, aplicación y usos 

  Palmay Paredes, Paul (Date of defense: 2022-09-01)

  La piròlisi és una tecnologia molt important i en desenvolupament per a un aprofitament energètic de residus plàstics urbans, aquest estudi té per objecte l'experimentació de la piròlisi tant tèrmica com catalítica de ...

  Theoretical and experimental study of absorption and absorption/diffusion refrigerating machines using ammonia as a refrigerant: simulation under steady-state and dynamic regimes and experimental characterization of a pilot 

  Mansouri, Rami (Date of defense: 2016-10-20)

  ASPEN-Plus se utilizó para llevar a cabo investigaciones en régimen estacionario sobre una máquina comercial de refrigeración de absorción de 3 toneladas (10 kW de capacidad de refrigeración) accionada con gas natural y ...