CFD Modeling of Multiphase Turbulent Flows in a Bubble Column Reactor 

    Goraki Fard, Mojtaba (Date of defense: 2020-12-17)

    Aquest treball presenta l'estudi numèric de fluxos turbulents bifàssics en un reactor de columna de bombolles en 3D utilitzant diferents models a diferents escales. En primer lloc se centra en la hidrodinàmica, las transicions ...