Atención primaria de salud y prevención de lesiones de tráfico: estudio de una cohorte de personas conductoras

Author

Valiente Hernández, Susana

Director

Pérez, Catherine

Martín Cantera, Carlos

Tutor

Fonollosa Pla, Vicent

Date of defense

2016-01-25

ISBN

9788449062216

Pages

280 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria

Abstract

Les col·lisions de trànsit són un problema de Salut Pública que es pot mesurar i prevenir. Hi ha problemes de salut de risc per a la conducció que van ser categoritzats pel projecte EU-IMMORTAL. També hi ha fàrmacs de risc per a la conducció que van ser categoritzats pel projecte DRUID. L’augment de l’esperança de vida i la desacceleració del creixement de la població està provocant un augment progressiu, d’una banda, de la gent major de 64 anys i, de l’altra, de la gent que pateix problemes de salut crònics. La llei espanyola de trànsit i seguretat vial exigeix una autorització administrativa que implica un reconeixement mèdic que garanteixi les capacitats de la persona per a conduir amb seguretat. No existeix, tanmateix, un protocol que indiqui què cal fer en cas de pèrdua d’aquestes capacitats en els terminis entre reconeixements quan ho detecta la pròpia persona conductora ni tampoc en cas de ser detectades per un professional sanitari en una visita ordinària. Tampoc es coneix la relació entre la percepció del risc de patir una col·lisió per la persona conductora i el seu estat de salut ni existeixen programes de suport i assessorament per la presa de decisions sobre el cessament de la conducció. La feina de l’Atenció Primària de Salut consisteix a fer prevenció, promoure la salut, atendre els malalts i fer recerca per a aconseguir la millora de la salut de la població atesa. Hi ha una població de persones conductores susceptibles de rebre accions de prevenció i promoció de la salut en l’àmbit de la seguretat vial duta a terme per l’Atenció Primària de Salut. L’objectiu general d’aquesta tesi és conèixer les característiques de les persones conductores ateses a 25 Centres d’Atenció Primària de Catalunya. També per una banda, es vol estudiar la percepció del risc de col·lisió i els seus factors associats i per altra, estimar la incidència de col·lisió a la població d’estudi i el seus factors associats. Amb aquesta finalitat, es va dur a terme un estudi observacional, multicèntric, amb dues fases: la primera va ser una fase transversal (2009) i la segona, una fase de seguiment prospectiu de dos anys (2010-2020). A la primera es van realitzar enquestes presencials a un total de 1.949 persones (56,5% homes i 43,5% dones); i a la segona, enquestes telefòniques que van permetre contactar amb el 95% de la població inicial. Aquesta tesi aporta dades sobre les diferències per sexe i edat en les característiques de la població de persones conductores. Ha permès apropar-se a la valoració de la percepció del risc de patir una col·lisió de trànsit i els seus factors associats. Alhora ha permès estimar el càlcul de la incidència de col·lisió de trànsit de la població de persones conductores estudiades durant el període de seguiment. També estat possible estimar aquesta incidència tenint en compte si: hi va caldre atenció mèdica o no; si hi va haver problemes de salut de risc o no i si van consumir fàrmacs de risc per la conducció. En aquest cas, també es van estudiar els factors associats. Finalment, ha posat de manifest que és possible la recerca sobre Seguretat Vial des de l’Atenció Primària de Salut.


Las colisiones de tráfico suponen un problema de Salud Pública medible y evitable. Por un lado, existen problemas de salud y fármacos que suponen un riesgo para la conducción, los primeros han sido categorizados por el proyecto EU-IMMORTAL y los segundos por el proyecto DRUID. La desaceleración del crecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida han provocado un aumento progresivo tanto del porcentaje de población mayor de 64 años como el de la población que padece problemas crónicos de salud y consume fármacos de forma crónica. Por otro lado, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial española exige una autorización administrativa que implica un reconocimiento médico que garantice las capacidades de la persona para conducir de forma segura. Pero no está bien protocolizado qué hacer en caso de perder esas capacidades en los periodos inter-reconocimientos percibidos por la propia persona conductora ni tampoco en caso de ser detectados por un profesional sanitario en una visita ordinaria. Tampoco se conoce la percepción del riesgo de colisión en función del estado de salud de la persona conductora ni existen programas de apoyo y asesoramiento en la toma de decisiones sobre el cese de la conducción. Las labores de la Atención Primaria de Salud (APS) abarcan la prevención y promoción de la salud, la asistencia de las personas y la investigación encaminada a mejorar la salud de la población que atiende. La población de personas conductoras es susceptibles de recibir acciones de prevención y de promoción de la salud en el campo de la seguridad vial desde la APS. El objetivo general de esta tesis consiste en conocer las características de las personas conductoras, atendidas en 25 Centros de Atención Primaria de Cataluña, además de conocer la percepción del riesgo de colisión y sus factores asociados, así como también calcular la incidencia de colisión en esta población y sus factores asociados. Para ello, se llevó a cabo un estudio observacional, multicéntrico, con dos fases: una primera transversal (2009), basada en entrevistas personales a una población de 1.949 personas conductoras (56,5% hombres y 43,5% mujeres), y una segunda de seguimiento prospectiva de 2 años de duración (2010-2012), basada en entrevistas telefónicas consiguiéndose contactar con el 95% de la población inicial. Esta tesis proporciona datos sobre las diferencias por sexo y edad en las características de la población de personas conductoras atendidas en la APS. Ha permitido realizar una aproximación a la valoración de la percepción del riesgo de sufrir una colisión de tráfico por dichas personas, encontrándose factores asociados. Al mismo tiempo, ha permitido estimar la incidencia total de colisión de tráfico de la población estudiada durante el periodo de seguimiento, y también teniendo en cuenta: si precisaron atención médica o no; si existían problemas crónicos de salud de riesgo para la conducción o no; y si existía consumo crónico de fármacos de riesgo para la conducción o no. También en este caso, se estudiaron los factores asociados. Finalmente, este trabajo ha puesto de manifiesto que la investigación en Seguridad Vial desde la Atención Primaria de Salud es posible.


Motor vehicle collisions (MVC) are a measurable preventable Public Health concern. EU-project IMMORTAL categorised medical conditions associated with an increased risk of being involved in a motor vehicle crash. DRUID classification system established criteria to categorise commonly used medicines based on their influence on fitness to drive. Against a backdrop of lower population growth and longer life expectancy, people aging 64 or more and people with chronic diseases are making up an increasing share of the total population. According to the Spanish Road Safety and Traffic Law , driving license applicants must complete their medical examination with authorised physicians before receiving their official permit. There is currently no proper protocol to follow in case of loss of fitness to drive detected either by the driver or by physicians before the following mandatory medical examination. The connection between motor vehicle collision risk perception and driver’s health condition is unknown to date . There are no available programs to help drivers with decision-making about giving up driving. Primary Care Health Physicians carry out preventive medicine, health promotion and patient assistance activities, as well as, research to improve patients’ condition. Primary Health Care can carry out Road Traffic Injury Preventive and Promotion efforts on its driving population too. This thesis’ overall aim is to determine the characteristics of drivers treated by 25 Catalonian Primary Health Centres. As well as to study the connection between MVC risk perception and its related factors and to estimates MVC incidence rate and its related factors. To that end, a two-stage multi-centre observation-based study was designed. The first stage was a cross-sectional study based on face-to-face interviews conducted in 2009 on 1.949 people (56,5% men and 43,5% women). The second stage was a two-year-prospective-follow-up study based on phone interviews conducted between 2010 and 2012. It was possible to contact with the 95% of the initial studied population. This thesis provides data about drivers’ characteristics disaggregated by sex and age. It approaches MVC risk perception assessment and its related factors. At the same time, it has also estimated MVC incidence rate (MVCIR) along the follow-up period and its related factors. In order to estimates MVCIR following circumstances were also taken into consideration: whether medical attention was required or not; whether drivers suffered from chronic medical conditions that increased risk of being involved in a MVC or not; and whether drivers took medicines that impaired fitness to drive or not. MVCIR related factors were also studied. Lastly, it has demonstrated the feasibility of road safety research by Primary Health Care.

Keywords

Atenció primària; Atención primaria; Primary health care; Col·lisions de trànsit; Colisiones de tráfico; Road traffic injury prevention

Subjects

614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

svh1de1.pdf

4.976Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)