La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU. Des que es va constituir com universitat privada l’any 2003, la UAO CEU ha apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió permanent entre professors i alumnes i en la implantació de metodologies docents innovadores.La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en que la internacionalització adquireix cada cop una importància més gran. A més de l’àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, la universitat posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves professionals i dels executius amb gran experiència, els seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, programes especialitzats i programes de doctorat, que completen una excel·lent proposta acadèmica.La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a l’estudiant una formació integral per poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes professionals i personals.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Abat Oliba CEU i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uao.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Las ONGs médicas en el ámbito internacional. Un estudio a la luz de la Fundación Clarós. Experiencia de 25 años de cooperación internacional 

Clarós Blanch, Pedro (Date of defense: 2023-03-27)

Introducció La realització d'una missió humanitària per part de les ONGs mèdiques comporta una activitat en la qual hi ha moltes llacunes jurídiques i, sovint, aquestes, no compleixen els requisits adequats i menys en la ...

La vigencia del modelo Kotter en la gestión del cambio: un análisis empírico 

Manzano García, Ignacio Juan (Date of defense: 2023-03-13)

Aquesta tesi doctoral analitza la vigència del model de gestió del canvi de Kotter (1996 i 2014) per validar la seva vigència partint dels vuit passos per al canvi efectiu, continuant amb la revisió a efectes de comparació ...

Desigualdad socioeconómica, revueltas sociales y cambios en los regímenes económicos vigentes. El caso de Argentina y Brasil 2003-2015 

González Celdrán, Débora (Date of defense: 2022-09-30)

Aquesta tesi doctoral pretén obtenir una visió del conjunt de la situació socioeconòmica argentina i brasilera des de l'any 2003, per comprendre millor quins han estat els factors comuns que han motivat el malestar social ...

El idealismo confesional y el pragmatismo político en el otoño del Imperio (1598 – 1640) 

Rodríguez Rodríguez, Pablo Javier (Date of defense: 2022-02-28)

La investigació que pren el títol de: Idealisme confessional i el pragmatisme polític a la tardor de l'Imperi (1598 – 1640) tracta d'abordar el difícil debat esdevingut a l'ocàs de l'Imperi espanyol– especialment als regnats ...

La vita relazionale come fondamento della costruzione del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia di Antoni Gaudí. Persone ed esperienza secondo i testi del fondo Martí Matlleu e le memorie di Llorenç Matamala 

Curti, Chiara (Date of defense: 2022-11-07)

Aquesta tesi doctoral analitza la vida a les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família entre 1914 i 1926, mitjançant l'estudi comparatiu de dues fonts inèdites: l'arxiu del secretari privat de Gaudí, Joan Martí ...

La metafísica del conocimiento de Karl Rahner. Análisis de "Espíritu en el mundo" 

Mercant Simó, Jaume (Date of defense: 2017-05-15)

El teòleg jesuïta Karl Rahner, després del Concili Vaticà II, es convertí en el paladí de la nouvelle théologie i en el princeps novorum theologorum mitjançant la proclama del seu gir antropològic. Cal analitzar aquest ...

Impacto de autonomía de los centros docentes en la calidad educativa : la evidencia empírica y las políticas educativas 

Soteras Garrell, Eila (Date of defense: 2017-07-26)

Aquest treball s’ha elaborat amb el propòsit d’assolir un doble objectiu. Per una part, per comprendre els efectes de la concessió de majors quotes d’autonomia als centres docents i el seu impacte en la qualitat educativa. ...

Violencia escolar en Chile : una aproximación no criminalizada 

Gatica Chandía, Miguel, (Date of defense: 2017-06-27)

El present estudi, analitza la percepció que experts i professionals que treballen en contextos escolars posseeixen respecte el fenomen de la violència escolar, i els seus sistemes de diagnòstics realitzades per l'Estat ...

Destino y libertad en los romances de Thomas Hardy 

Forment Costa, José María, (Date of defense: 2017-05-09)

El tres romanços de Thomas Hardy - A Pair of Blue Eyes, The Trumpet–Major y Two on a Tower- han estat inclosos com a exemples d’ obres pessimistes I fatalistes. Aquesta tesi pretén mostrar que aquestes obres no s’ ajusten ...

La legislación europea ante el fenómeno del terrorismo yihadista 

Villacampa Megía, Francisco, (Date of defense: 2017-06-29)

L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és determinar si les polítiques antiterroristes empreses en la Unió Europea han disminuït l'amenaça gihadista. En primer lloc hem abordat la ideologia en què es basa el gihadisme. A ...

La prestación compensatoria 

Berdié Mayayo, Inma (Date of defense: 2017-07-14)

L'objecte de la present tesi és l'estudi de la prestació compensatòria i la seva evolució, des de la seva regulació, fins a l'actualitat. La realitat és més ràpida i canviant que les normes, i en el supòsit que ens ocupa ...

Prácticas de excelencia en formación orientada a resultados : un estudio representativo de empresas del Ibex 35 

Ventosa Franqués, Juan Pablo, (Date of defense: 2017-06-26)

El propòsit de l’estudi consisteix en identificar millors practiques d’aplicació de la Formació com a eina amb impacte en objectius de negoci. Es comença realitzant una definició de formació orientada a resultats i es ...

Fundamentos del derecho sancionador tributario 

Sánchez Gervilla, Antonio, (Date of defense: 2017-07-18)

Es podria afirmar que el Dret sancionador administratiu, i per tant el Dret sancionador tributari, és una de les branques del Dret que més controvèrsia ha generat des de la seva gènesi; bona prova d'això la podem trobar ...

El medio ambiente en relación con los conflictos armados : aproximación a una nueva regulación 

Sánchez Díaz, Ana María, (Date of defense: 2017-07-03)

Resulta intranscendent, des de qualsevol punt de vista, afirmar avui que la guerra és essencialment destructora. La història de la humanitat ens ofereix exemples dels efectes que els conflictes armats tenen sobre l'ésser ...

La privacidad en el entorno del cloud computing 

Villarino Marzo, Jorge, (Date of defense: 2017-06-12)

L’evolució tecnològica ha tingut un enorme impacte en els drets fonamentals, donant lloc al naixement de la quarta generació de drets. Un d’aquests drets ha sigut, sens dubte, el dret a la protecció de dades. La privacitat ...

Bellesguard : origen, esplendor, decadència i transformació 

Vall i Comaposada, Josep M. (Date of defense: 2017-06-08)

Tesi doctoral que comprèn la història de la Residència Reial de Bellesguard, des de que va ser adquirida i transformada pel rei Martí I d’Aragó, fins a l’erecció de la Casa Figueras de Gaudí i l’actual Universitat Abat ...

Branding sonoro : el sonotipo como impulso emocional y mnemotécnico en las marcas 

Vidal Mestre, Montserrat, (Date of defense: 2017-06-21)

Terapia EMDR : un análisis a la luz de la obra de Santo Tomás 

Rojas Saffie, Juan Pablo (Date of defense: 2017-07-18)

El present treball s'ha proposat investigar la Teràpia EMDR a la llum de l'obra de Sant Tomàs d'Aquino, seguint una triple aproximació: antropològica, teòrica i pràctica. La limitada concepció de l'ésser humà subjacent al ...

Longevidad, nuevos retos y oportunidades para la dirección y el emprendimiento 

Solana Oliver, Joaquín, (Date of defense: 2017-06-21)

L’augment de l’esperança de vida és un dels assoliments del progrés de la humanitat, per aplicació dels avanços en diferents ciències i tècniques. Al mateix temps, es generalitzen taxes de natalitat decreixents, pràcticament ...

Las fiscalizaciones de gestión en el sector público. El Tribunal de Cuentas y los principios constitucionales de economía, eficiencia y eficacia 

Figuerola Sicart, Fernando, (Date of defense: 2017-05-17)

El Tribunal de Cuentas és un òrgan constitucional que té les funcions de fiscalització externa de la gestió econòmic-financera del Sector públic i del seu enjudiciament comptable. La Constitució Espanyola altrament predica ...

More