Filter by: Subject

Results Per Page:

Filter by: Subject

EEG asimètric, asimetria del cervell, son asimètric, apnea del son (1)
enfermedades generales (1)
epidemiologia, estudi transversal, prevalença, adolescents, Illes Balears, sobrepès, obesitat, índex de massa corporal (IMC), perímetre de la cintura, plecs cutanis, índex de massa grassa (IMG), índex cintura:talla (ICT), greix corporal, adipositat general, adipositat central, obesitat abdominal, normogras, sobregras, classificació d’adipositat i distribució de greix en adolescents (AFAD-A), tensió arterial, taxa metabòlica bassal (TMB), triglicèrids, colesterol, Síndrome Metabòlica, dieta Mediterrània, dieta Occidental, patrons alimentaris, ingesta energètica, freqüència de menjades, activitat física, comportament sedentari, qualitat de la dieta, índex KIDMED, Índex Internacional de Qualitat de la Dieta (DQI-I), recordatori de 24 hores, qüestionari de freqüència de consum, qüestionari d’activitat física internacional (IPAQ), escala de Stunkard, imatge corporal (1)
epidemiology, cross-sectional study, prevalence, adolescents, Balearic Islands, overweight, obesity, body mass index (BMI), waist circumference, skinfold thickness, fat mass index (FMI), waist-to-height ratio (WHtR), body fat, overall adiposity, central adiposity, abdominal obesity, normal-fat, overfat, Adiposity & Fat Distribution Classification for Adolescents (AFAD-A), blood pressure, basal metabolic rate (BMR), triglycerides, cholesterol, Metabolic Syndrome, Mediterranean diet, Western diet, food patterns, energy intake, eating frequency, physical activity, sedentary behaviour, food quality, KIDMED index, Diet Quality Index-International (DQI-I), 24 hour diet recall, food-frequency questionnaire (FFQ), international physical activity questionnaire (IPAQ), Stunkard scale, body image. (1)
Especies reactivas de oxígeno (1)
Espècies reactives d'oxigen (1)
estadi (1)
estadio (1)