Estabilitat efectiva i tors invariants de sistemes hamiltonians quasi-integrables 

    Gutiérrez i Serrés, Pere (Date of defense: 1995-06-02)

    La memòria recull contribucions a diversos aspectes del problema de l'estabilitat en sistemes hamiltonians quasi-integrables. Aquests aspectes inclouen resultats d'estabilitat efectiva, que comporten el confinament de ...