La competència digital a la Universitat

dc.contributor.author
Larraz, Virginia
dc.date.accessioned
2013-05-29T10:50:33Z
dc.date.available
2013-05-29T10:50:33Z
dc.date.issued
2013-02-08
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/113431
dc.description.abstract
La societat del coneixement està marcada pel creixent desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que està provocant un canvi profund en tots els àmbits. Per això, cal proporcionar a la població eines i recursos que li permetin assolir una ciutadania competent. Davant d’aquesta situació la universitat ha d’assolir el repte de formar la societat en la utilització avançada de les TIC i en la gestió de la informació. La competència digital implica la posada en marxa de coneixements, habilitats, capacitats i actituds amb l’objectiu de gestionar la informació digital i ser-ne capaç de prendre decisions que permetin resoldre problemes plantejats al llarg de la vida. L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és construir una definició de competència digital que ens permeti dissenyar, desenvolupar i validar un instrument que acrediti la competència digital a la universitat. Amb aquest propòsit s’han realitzat tres fases: (1) a partir d’un estudi d’anàlisi descriptiva i comparativa entre els estàndards, els models, les propostes curriculars i les eines d’acreditació publicades per les institucions reconegudes a nivell internacional, s’ha dissenyat la pròpia definició de competència digital; (2) a partir de la definició i de la concreció de les dimensions de la competència digital, s’ha dissenyat i validat internament la rúbrica; i (3) a la tercera fase de la investigació, s’aplica la rúbrica en dos casos de formació universitària en què es treballa la competència digital comprovant la validesa externa de l’eina. Per últim, com a conseqüència de l’experiència adquirida en el procés d’investigació a través de l’estudi de diferents projectes i el contacte amb altres investigadors, aportem una proposta formativa en competència digital amb l’objectiu de desenvolupar i acreditar la competència digital en els estudis de Bàtxelor de la Universitat d’Andorra.
cat
dc.description.abstract
The knowledge society is marked by the growing development of ICT (Information and Communication Technologies), which is causing a deep change in all social domains. It is necessary to provide this current society with tools and resources that enables us to become responsible citizens. The university assumes the challenge of training this society in the advanced use of ICT as well as in information management. Digital competence involves the implementation of knowledge, skills, abilities and attitudes in order to manage digital information and be able to make decisions to solve problems throughout life. The aim of this doctoral work is to adopt a digital competence definition to design a tool that will allow us to certify digital competence at university. For this purpose three phases have been carried out: (1) we have designed our own digital competence definition based on a study of descriptive and comparative analysis between standard models, curriculum proposals and accreditation tools issued by international recognized institutions, (2) from the definition and specification of the dimensions of digital competence, we have designed and validated a rubric to certify digital competence and (3) in the third phase of the research, the rubric is applied in two cases of university education to work on digital competence by checking the external validity of the tool. Finally, as a result of experience gained in the research process through the study of different projects and contact with other researchers, we provide training in technology management in order to develop and accreditation of digital competence in Bachelor studies at the University of Andorra.
eng
dc.format.extent
313 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
dc.publisher
Universitat d'Andorra
dc.publisher
Universitat d'Andorra
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Competència digital
dc.subject
Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)
dc.subject
Avaluació
dc.subject
Rúbrica
dc.subject
Alfabetització informacional
dc.subject
Alfabetització tecnològica
dc.subject
Alfabetització multimèdia
dc.subject
Alfabetització comunicativa
dc.subject
Acreditació
dc.subject
Tecnologia educativa
dc.subject
Ensenyament superior
dc.subject
Digital competence
dc.subject
European Higher Education Area (EHEA)
dc.subject
Assessment
dc.subject
Rubric
dc.subject
Information literacy
dc.subject
Computer literacy
dc.subject
Media literacy
dc.subject
Communication literacy
dc.subject
Accreditation
dc.subject
Educational Technology
dc.subject
Higher education
dc.subject.other
Ciències de l'educació / Educational Sciences
dc.title
La competència digital a la Universitat
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
378
cat
dc.contributor.authoremail
vlarraz@uda.ad
dc.contributor.director
Espuny Vidal, Cinta
dc.contributor.director
Gisbert Cervera, Mercè
dc.embargo.terms
cap
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

LARRAZTesiDoctoralUdA.pdf

12.28Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)