La Autorización judicial de entrada y otras autorizaciones contencioso-administrativas

Author

Salamero Teixidó, Laura

Codirector

Pemán Gavín, Juan

Ezquerra Huerva, Antonio

Date of defense

2013-06-25

Legal Deposit

L.1315-2013

Pages

633 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Dret Públic

Abstract

Aquest treball de tesi doctoral estudia les autoritzacions contencioses administratives que actualment acull l’ordenament jurídic administratiu: l’autorització judicial d’entrada, l’autorització de mesures sanitàries per a la protecció de la salut pública, l’autorització de les inspeccions acordades per la Comissió Nacional de la Competència i les autoritzacions per a la cessió de dades i per a la retirada de continguts o tancament de llocs Web en els procediments de salvaguarda de la propietat intel•lectual. A partir de l’anàlisi de la jurisprudència, de la doctrina y de la legislació, es construeix l’estudi d’aquesta institució amb especial èmfasi en els drets tutelats per les diferents autoritzacions i l’activitat administrativa que s’hi vincula, així com en tot allò relacionat amb qüestions competencials, processals i relatives a l’abast del control judicial. L’estudi pren com a punt de partida el tronc comú que comparteixen les diferents autoritzacions com a mecanismes de tutela apriorística de determinats drets dels ciutadans susceptibles de ser afectats per l’activitat administrativa executiva, en què s’encomana a l’òrgan judicial que vetlli per la incolumitat dels drets mitjançant l’exercici d’un control no de legalitat, sinó de ponderació entre la consecució de l’interès públic i la preservació dels drets privats; això, però, no impedeix parar atenció als trets distintius de cadascuna de les diferents autoritzacions.


El presente trabajo de tesis doctoral aborda el estudio de las autorizaciones contencioso-administrativas que actualmente acoge el ordenamiento jurídico administrativo: la autorización judicial de entrada, la autorización de medidas sanitarias para la protección de la salud pública, la autorización de las inspecciones acordadas por la Comisión Nacional de la Competencia y las autorizaciones para la cesión de datos y para la retirada de contenidos o cierre de páginas Web en los procedimientos de salvaguarda de la propiedad intelectual. A partir análisis de la jurisprudencia, de la doctrina y de la legislación, se construye el estudio de esta institución con especial énfasis en los derechos tutelados por las distintas autorizaciones y la actividad administrativa vinculada a ellas, así como en lo atinente a cuestiones competenciales, procesales y al alcance del control judicial. El estudio parte del tronco común que comparten las distintas autorizaciones como mecanismo de tutela apriorística de determinados derechos de los ciudadanos susceptibles de ser afectados por la actividad administrativa ejecutiva, en el que se encomienda al órgano judicial que vele por la incolumidad de tales derechos ejerciendo no un control de legalidad, sino un juicio de ponderación entre la consecución del interés público y la preservación de los derechos privados; no sin por ello reparar en los elementos distintivos de cada una de las mentadas autorizaciones.


This doctoral thesis examines the four contentious-administrative warrants currently regulated by the administrative legal system: (a) the warrant of entry, (b) the warrant authorizing health measures for the protection of public health, (c) the warrant authorizing inspections ordered by the National Competition Commission and (d) the warrants authorizing the communication of personal data and the withdrawal of website contents or its closure in the frame of administrative procedures to protect intellectual property. The thesis’ analysis is based on the study of case law, scholarly literature and legislation. It focuses on the rights protected by the different warrants and their associated administrative activities. Aditionally it assesses the judicial competence and procedure, and the scope of control given to the courts. The study stems from the common core shared by the different species of contentious-administrative warrants, understood as instruments for rendering a priori protection to the citizens’ rights by means of a judgment aiming at balancing public interests and private rights; the dissertation pays close attention to the distinctive features of each of the warrants.

Keywords

Autorització contenciosa administrativa; Potestat d'autotutela executiva; Drets fonamentals; Autorización contencioso-administrativa; Potestad de autotutela ejecutiva; Derechos fundamentales; Judicial warrant; Administrative power to issue enforcement orders; Fundamental rights

Subjects

342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws

Knowledge Area

Dret Administratiu

Documents

Tlst1de1.pdf

2.625Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)