A study on the phylogeny and the ecology of ammonia-oxidizing bacteria using a new molecular marker based on the gene amoB 

  Calvó Perxas, Laia (Date of defense: 2005-05-12)

  L'agricultura i la industrialització han causat un augment significatiu del nombre d'ambients rics en amoni. La presència de compostos nitrogenats redueix la qualitat de l'aigua, causant problemes de toxicitat, deteriorant ...

  Antioxidant enzyme activities in fluvial biofilms as biomakers of metal pollution 

  Bonet Sánchez, Berta (Date of defense: 2013-02-28)

  The present thesis aims to evaluate the use of antioxidant enzyme activities (AEA) of biofilm communities as biomarkers of metal pollution (mainly Zn) in fluvial ecosystems. In order to test AEA as biomarkers of metal ...

  Aquatic community patterns across environmental gradients in a Mediterranean floodplain and their application to ecosystem restoration 

  Gallardo, Belinda (Date of defense: 2009-07-10)

  El presente estudio tiene como objetivo proporcionar una base de conocimiento sólida para la restauración ecológica de ríos, basada en la respuesta de comunidades acuáticas a cambios en la conectividad hídrica, factores ...

  Arsenic and fluvial biofilms: biogeochemistry, toxicity and biotic interactions 

  Barral Fraga, Laura (Date of defense: 2017-10-26)

  Based on the current knowledge about biofilm ecotoxicology and arsenic biogeochemistry in freshwater ecosystems, this thesis studied, under realistic environmental concentrations, i) the role of benthic biofilms in the ...

  At the edge of aquatic systems: intermittent streambed microbial communities’ responses to hydrological alterations 

  Gionchetta, Giulia (Date of defense: 2019-10-25)

  Hydrological drought is a process of natural desiccation mainly due to large shortage of rainfall events. Reduced precipitations and prolonged droughts are spreading worldwide and threaten the integrity of aquatic ...

  Availability and use of organic matter in stream ecosystems: the role of biofilms 

  Ylla i Monfort, Irene (Date of defense: 2011-01-21)

  La comunitat bentònica dels ecosistemes fluvials processa una gran quantitat de la matèria orgànica que arriba als rius. L'origen de les entrades de material (autòctones o al·lòctones), la seva composició química i la seva ...

  Biofilm responses to multiple stressors associated to global change in river ecosystems 

  Proia, Lorenzo (Date of defense: 2012-07-20)

  The main goal of this thesis is to investigate the effects of consequences of global change on fluvial biofilms. To achieve this objective a multi-marker approach has been used at different experimental scales. Our results ...

  Conservation ecology of headwater streams: a case study from the Pyrenees 

  López de Sancha, Alejandro (Date of defense: 2022-07-07)

  Pyrenean headwater streams are singular ecosystems with a particular seasonal pattern. They sustain a unique biodiversity especially sensitive to environmental change. Because of this, their ecosystem structure and function ...

  Contribution of antioxidant enzymes to toxicity assessment in fluvial biofilms 

  Bonnineau, Chloé (Date of defense: 2011-06-23)

  Per tal d’avaluar l’impacte de la contaminació en els ecosistemes aquàtics, aquesta tesi es centra en una aproximació multi-biomarcador en els biofilms. En complement dels biomarcadors clàssics, es va demostrar que les ...

  Distribució espacial i ús de l'hàbitat de la comunitat de peixos a l'estany de Banyoles 

  Zamora Hernández, Lluís (Date of defense: 2004-09-15)

  En el marc d'un projecte més ampli sobre la comunitat de peixos de la conca lacustre de Banyoles, s'ha estudiat la distribució espacial de les diferents espècies així com l'ús que aquestes fan de l'hàbitat. El poblament ...

  Distributional patterns of diatom communities in Mediterranean rivers 

  Tornés Bes, Elisabet (Date of defense: 2009-04-03)

  Aquesta tesi tracta la jerarquia i l'heterogeneïtat dels sistemes fluvials que afecten l'estructura de les comunitats bentòniques de diatomees. A nivell regional, es van buscar diferents grups de punts i les seves espècies ...

  Diversitat de Bacteris Verds del Sofre en llacunes salines i osmoadaptació amb N(epsilon)-acetil-ß-lisina 

  Triadó i Margarit, Xavier (Date of defense: 2008-07-29)

  L'objectiu principal del treball de recerca és aprofundir en el coneixement del grup de Bacteris Verds del Sofre (BVS) des del punt de vista de la relació amb la salinitat. L'estudi s'ha restringit als representants ...

  Diversity, dynamics and activity of Epsilonproteobacteria in a stratified karstic lake. Implications in carbon and sulfur cycles 

  Noguerola Solà, Imma (Date of defense: 2016-07-29)

  This doctoral thesis studies the abundance, diversity, seasonal dynamics and activity of Epsilonproteobacteria in a meromictic basin of Lake Banyoles during three year cycles. We applied a complementary array of molecular ...

  Ecologia alimentària de la comunitat de peixos de l'Estany de Banyoles 

  García-Berthou, Emili (Date of defense: 1994-11-03)

  Before 1910, the fish assemblage of Banyoles Lake (Catalonia, Spain) consisted of: eel (Anguilla anguilla), Mediterranean barbel (Barbus meridionalis), freshwater blenny (Bennius fluviatilis), three-spined stickleback ...

  Ecological interactions between an invasive fish (Gambusia holbrooki) and native cyprinodonts: the role of salinity 

  Alcaraz Cazorla, Carles (Date of defense: 2006-10-02)

  Actualment una de les principals amenaces a la biodiversitat és la introducció d'espècies. Revisant 26 variables de les 69 espècies de peixos continental de la Península Ibèrica concloem que la filogènia, variabilitat i ...

  Ecology of an invasive fish (Silurus glanis) in Catalan reservoirs 

  Carol Bruguera, Joaquim (Date of defense: 2007-12-14)

  L'objectiu d'aquesta tesi és aportar les primeres dades sobre l'ecologia del silur (Silurus glanis) introduït a la Península Ibèrica i estimar els seu impacte ecològic sobre la biota nativa. Es van mostrejar les comunitats ...

  Effects of global change on fish assemblages in Mediterranean streams 

  Merciai, Roberto (Date of defense: 2016-09-30)

  L'objectiu d'aquesta tesi és de'explorar alguns aspectes de l'impacte humà sobre les poblacions de peixos i altres components dels ecosistemes fluvials Mediterranis de Catalunya. Es va mostrar com els peixos del Riu Llobregat ...

  Effects of land uses and climate variability on the water quality of Mediterranean rivers: towards a regional vision of global change 

  Aguilera Becker, Rosana (Date of defense: 2015-03-10)

  This work investigated the effect of global change phenomena, particularly land use and climatic changes, on water quality patterns in Mediterranean rivers. A hybrid process-based and statistical model (SPARROW) was applied ...

  Effects of priority and emerging pollutants on river biofilms 

  Ricart Viladomat, Marta (Date of defense: 2011-01-14)

  L'activitat humana representa una de les majors causes d'entrada d'una gran varietat de substàncies en els ecosistemes fluvials. L'objectiu principal d'aquest treball es investigar els efectes que els tòxics orgànics poden ...

  Estudi dels carotenoides en espècies marrons de bacteris verds del sofre: diversitat, eco-fisiologia i regulació 

  Mallorquí Fernández, Noemí (Date of defense: 2003-12-11)

  El present treball es centra en l'estudi a diferents nivells dels carotenoides de les espècies marrons de Bacteris Verds del Sofre (GSB, de l'anglès Green Sulfur Bacteria). L'objectiu global ha estat el d'esbrinar quina ...