Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada (fins al 2012)

La Universitat de Girona té més de 15.000 estudiants i 1.400 professors. Ofereix uns 50 estudis de grau i més de 20 màsters. S’organitza en 9 centres docents, 1 Escola de Doctorat, 6 centres adscrits. L’activitat de recerca es du a terme en 24 departaments, 12 instituts de recerca i més de 40 càtedres, a més d’un centenar de grups de recerca especialitzat. Té la seu a la ciutat de Girona i s’integra en el sistema d’universitats públiques catalanes.

També trobareu les tesis recol·lectades al repositori DUGi .


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Girona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@udg.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Beyond trust. Using fuzzy contextual filters for reliability assessment in multi agent systems 

Acebo Peña, Esteve del (Date of defense: 2011-05-27)

Trust modeling is widely recognized as an aspect of essential importance in the construction of agents and multi agent systems (MAS). As a consequence, several trust formalisms have been proposed over the last years. All ...

Visualization and processing of diffusion tensor MRI 

Prados Carrasco, Ferran (Date of defense: 2012-03-01)

Diffusion Tensor Imaging (DTI) is a new magnetic resonance imaging modality capable of producing quantitative maps of microscopic natural displacements of water molecules that occur in brain tissues as part of the physical ...

Simplification, approximation and deformation of large models 

Paradinas Salsón, Teresa (Date of defense: 2011-10-13)

The high level of realism and interaction in many computer graphic applications requires techniques for processing complex geometric models. First, we present a method that provides an accurate low-resolution approximation ...

Optimization of inverse reflector design 

Mas Baixeras, Albert (Date of defense: 2011-03-30)

Aquesta tesi presenta un nou mètode pel disseny invers de reflectors. Ens hem centrat en tres temes principals: l’ús de fonts de llum reals i complexes, la definició d’un algoritme ràpid pel càlcul de la il•luminació del ...

Entorno virtual para el aprendizaje y la evaluación automática en bases de datos 

Soler i Masó, Josep (Date of defense: 2010-11-04)

La enseñanza y evaluación automática a través de un sistema Computer Based Assessment (CBA) requiere de software especializado que se adapte a la tipología de actividades a tratar y evaluar. En esta tesis se ha desarrollado ...

Good-visibility computation using graphics hardware 

Madern Leandro, Narcís (Date of defense: 2010-10-08)

Aquesta tesi tracta del disseny, implementació i discussió d'algoritmes per resoldre problemes de visibilitat i bona-visibilitat utilitzant el hardware gràfic de l'ordinador. Concretament, s'obté una discretització ...

Visibility and proximity on triangulated surfaces 

Fort, Marta (Date of defense: 2008-06-05)

En aquesta tesi es solucionen problemes de visibilitat i proximitat sobre superfícies triangulades considerant elements generalitzats. Com a elements generalitzats considerem:<br/>punts, segments, poligonals i polígons. ...

New medical registration and segmentation techniques using information-theoretic tools 

Bardera i Reig, Antoni (Date of defense: 2008-11-20)

El processament d'imatges mèdiques és una important àrea de recerca. El desenvolupament de noves tècniques que assisteixin i millorin la interpretació visual de les imatges de manera ràpida i precisa és fonamental en entorns ...

Adsorció d'or i zinc amb resines impregnades XAD-2. Superfície d'Equilibri, un nou concepte per a l'adsorció 

Serarols i Font, Joan Lluís (Date of defense: 2001-02-23)

Dins dels processos de recuperació de metalls de dissolucions diluïdes s'ha realitzat un estudi del procés d'extracció d'or i de zinc mitjançant resines amberlite XAD-2 impregnades amb sulfur de triisobutil fosfina (TIBPS) ...