Institut de Química Computacional (fins al 2013)

La Universitat de Girona té més de 15.000 estudiants i 1.400 professors. Ofereix uns 50 estudis de grau i més de 20 màsters. S’organitza en 9 centres docents, 1 Escola de Doctorat, 6 centres adscrits. L’activitat de recerca es du a terme en 24 departaments, 12 instituts de recerca i més de 40 càtedres, a més d’un centenar de grups de recerca especialitzat. Té la seu a la ciutat de Girona i s’integra en el sistema d’universitats públiques catalanes.

També trobareu les tesis recol·lectades al repositori DUGi .


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Girona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@udg.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Modelling of potential energy surfaces for photochemistry: conical intersections and application to optical control 

Ruiz-Barragán, Sergi (Date of defense: 2014-09-19)

Conical Intersections (CI) are points in Potential Energy Surfaces (PES) of two or more states that have the same energy. They are fundamental to understand photo-chemical processes. These points are not isolated points, ...

Desenvolupament, implementació i aplicació de nova metodologia pel càlcul de la contribució vibracional a les propietats elèctriques: contribucions de relaxació nuclear i curvatura 

Luis Luis, Josep Maria (Date of defense: 1999-06-28)

The vibrational contribution to nonlinear optics (NLO) properties is the mean goal of study of this Thesis. The vibrational contribution can be split in the nuclear relaxation contribution and the curvature contribution. ...

Mechanism of action of cyclic antimicrobial peptides 

Díaz i Cirac, Anna (Date of defense: 2011-07-01)

This PhD thesis is the result of the combination of experimental and computational techniques with the aim of understanding the mechanism of action of de novo cyclic decapeptides with high antimicrobial activity. By ...

Analysis of chemical bonding and aromaticity from electronic delocalization descriptors 

Feixas Geronès, Ferran (Date of defense: 2011-02-04)

Interactions between electrons determine the structure and properties of matter from molecules to solids. Therefore, the understanding of the electronic structure of molecules will enable us to extract relevant chemical ...

Interaccions moleculars: correcció de l'error de superposició de base i propietat de les funcions flotants 

Simon i Rabasseda, Sílvia (Date of defense: 1998-07-24)

A primary interest of this thesis is to obtain a powerful tool for determining structural properties, electrical and reactivity of molecules. A second interest is the study of fundamental error based on complex overlay of ...

Theoretical studies of the exohedral reactivity of fullerene compounds 

Osuna Oliveras, Sílvia (Date of defense: 2010-03-26)

Des del descobriment del buckminster ful.lerè el 1985, s'ha despertat un interés enorme per entendre la reactivitat química així com les propietats d'aquests compostos. La funcionalització exoèdrica del ful.lerè més abundant, ...

Dihydrogen bonds: a study 

Hugas Germà, David (Date of defense: 2010-10-21)

Un pont de dihidrogen (dihydrogen bond,DHB) és un tipus de pont d'hidrogen atípic que s'estableix entre un hidrur metàl·lic i un donador de protons com un grup OH o NH. Els ponts de dihidrogen són claus en les característiques ...

Theoretical study of catalytic reactions of carbenes: haptotropic rearrangements and the Dötz reaction 

Jiménez Halla, José Óscar Carlos (Date of defense: 2009-10-16)

En aquesta tesi s'han estudiat mecanismes de reaccions de cicloanulació en carbens de Fischer a través de mètodes teòrics, concretament fent servir el nivell de teoria B3LYP/(Wachters' basis / 6-31G**). Els alcoxi- i amino ...

Basis set superposition error effects, excited-state potential energy surface and photodynamics of thymine 

Asturiol Bofill, David (Date of defense: 2010-02-05)

En aquesta tesi he estudiat l'efecte de l'error de superposició de base (BSSE) en la planaritat d'algunes molècules. He observat que l'ús d'alguns mètodes de càlcul amb determinades funcions de base descriuen mínims d'energia ...

Theoretical studies of systems of biochemical interest containing Fe and Cu transition metals 

Güell Serra, Mireia (Date of defense: 2009-07-30)

La presència de la química teòrica i computacional està augmentant en quasi tots els camps de la recerca en química. Els càlculs teòrics poden ajudar a entendre millor l'estructura, les propietats i la reactivitat de ...

Development, implementation and application of electronic structural descriptors to the analysis of the chemical bonding, aromaticity and chemical reactivity 

Matito i Gras, Eduard (Date of defense: 2006-07-07)

En la literatura sobre mecànica quàntica és freqüent trobar descriptors basats en la densitat de parells o la densitat electrònica, amb un èxit divers segons les aplicacions que atenyin. Per tal de que tingui sentit químic ...

Isomerism and C-H, C-C, O-O, C-O bond activation studies by transition metals 

Poater Teixidor, Albert (Date of defense: 2006-04-24)

Aquesta tesi és el reflex que de la cooperació entre grups experimentals i grups teòrics s'aconsegueix l'assoliment d'objectius inassolibles de forma individual. A partir de la DFT s'expliquen processos inorgànics i ...

Desenvolupament, implementació i aplicació de noves metodologies per a l'estudi de la reactivitat química i de les propietats òptiques no lineals 

Torrent Sucarrat, Miquel (Date of defense: 2004-06-11)

El coneixement de la superfície d'energia potencial (PES) ha estat essencial en el món de la química teòrica per tal de discutir tant la reactivitat química com l'estructura i l'espectroscòpia molecular. En el camp de la ...

Molecular quantum similarity in QSAR: applications in computer-aided molecular design 

Gallegos Saliner, Ana (Date of defense: 2004-06-29)

La present tesi està centrada en l'ús de la Teoria de Semblança Quàntica per a calcular descriptors moleculars. Aquests descriptors s'utilitzen com a paràmetres estructurals per a derivar correlacions entre l'estructura i ...

Desenvolupament computacional de la semblança molecular quàntica 

Constans Nierga, Pere (Date of defense: 1997-05-16)

La present Tesi Doctoral, titulada desenvolupament computacional de la semblança<br/>molecular quàntica, tracta, fonamentalment, els aspectes de càlcul de mesures de semblança<br/>basades en la comparació de funcions de ...

Implementation and application of basis set superposition error-correction schemes to the theoretical modeling of weak intermolecular interactions 

Salvador Sedano, Pedro (Date of defense: 2001-12-20)

This thesis deals with the so-called Basis Set Superposition Error (BSSE) from both a methodological and a practical point of view. The purpose of the present thesis is twofold: (a) to contribute step ahead in the correct ...