Now showing items 23-42 of 75

  Estudio teórico y experimental de los componentes térmicos para bombas de calor de resorción con CO2. 

  Dávila Aldás, Paúl Sebastián (Date of defense: 2020-12-11)

  La present tesi realitza un estudi experimental de l'procés de desorció de la barreja CO2 / acetona en un intercanviador de calor de plaques. S'ha realitzat una revisió bibliogràfica de la demanda energètica a nivell ...

  Estudio teórico-experimental de la solubilidad y la presion de vapor de disoluciones acuosas de nitratos y nitritos alcalinos para sistemas de absorción de alta temperatura. 

  Vargas Lira, Pedro (Date of defense: 2015-07-27)

  En aquesta tesi s'ha realitzat un estudi teòric-experimental sobre mescles aquoses basades en el nitrat de liti com a component principal i nitrats i nitrits de sodi i potassi com a additius, per tal de millorar la seva ...

  Estudio teórico-experimental de un refrigerador solar fotovoltaico con almacenamiento de frio mediante materiales de cambio de fase 

  Coca Ortegón, Adriana-Clemencia (Date of defense: 2019-06-11)

  Els refrigeradors solars fotovoltaics són una solució útil per a la conservació d'aliments i la gestió de la cadena de fred en aquelles regions sense subministrament d'electricitat, o on aquest subministrament no tingui ...

  Exergy recovery from LNG-regasification for polygeneration of energy 

  Atienza Márquez, Antonio (Date of defense: 2020-12-16)

  El Gas Natural Liquat (GNL) és una excel·lent font d'exergia física a causa de la seva temperatura criogènica i, habitualment, elevada pressió de regasificació. Encara que aquest potencial exergètic es pot utilitzar, com ...

  Experimental analysis of multiphase flows. Design and setup of an experimental facility 

  Sassi Arobba, Paolo Juan (Date of defense: 2021-04-30)

  Una millor comprensió dels complexos fenòmens que regeixen la dinàmica del fluxos tri-fàsics així com un increment en la capacitat predictiva de la seva dinàmica, són crucials en el disseny i construcció de sistemes fluidics ...

  Experimental and CFD analysis of the flow in the wake of a vertical axis wind turbine 

  Sánchez Morales, Valentin (Date of defense: 2017-06-19)

  Aquesta tesi es divideix en dos blocs on s'analitza el flux d'una VAWT. El primer bloc se centra en l'estudi experimental i numèric d'una VAWT amb vuit pales basada en el fenomen de resistència. A la primera part, la ...

  Experimental and numerical analyses of flow-limited chemical reactions in laminar and turbulent regimes 

  Sancho Conde, Irene (Date of defense: 2015-05-29)

  Aquesta tesis es divideix en tres blocs on s’analitza l’efecte de diferents règims de flux en reaccions químiques. El primer bloc analitza una base de dades obtinguda a partir de simulació numèrica d’un flux reactiu i ...

  Experimental and Numerical investigation of flow in a lid-driven cylindrical cavity 

  Selvaraj, Joshua David (Date of defense: 2022-03-24)

  En aquest treball, s'investiga el flux en una cavitat cilíndrica amb una tapa giratòria utilitzant eines experimentals i computacionals. La velocitat de rotació de la tapa es manté constant amb el temps o es varia periòdicament ...

  Experimental and theoretical study of solubility of new absorbents in natural refrigerants 

  Mesones Mora, Javier (Date of defense: 2014-07-25)

  En aquesta tesi s'ha realitzat un estudi experimental i teòric de la solubilitat de nous absorbents en refrigerants naturals. El mesurament de la temperatura de solubilitat dels nous fluids de treball NH3/LiNO3, NH3/NaSCN ...

  Experimental characterization of shape-memory polymers: influence of processing methods and chemical structure 

  Santiago Abraira, David Manuel (Date of defense: 2016-06-16)

  En aquesta tesi s’ha dut a terme la caracterització experimental de polímers amb memòria de forma de naturalesa termoplàstica i termostable. En concret, s’ha estudiat l’efecte que tenen diferents condicions termo-mecàniques ...

  Experimental determination and modelling of thermophysical properties of ammonia/ionic liquid mixtures for absorption refrigeration systems 

  Cera Manjarres, Andry (Date of defense: 2015-11-17)

  En els darrers anys nombrosos investigadors han proposat els líquids Iònics (LI) com a nous absorbents en refrigeració per absorció, per resoldre certes desavantatges que presenten els fluids convencionals, ja que aquestes ...

  Experimental study of thermal conductivity of new mixtures for absorption cycles and the effect of the nanoparticles addition 

  Cuenca Martínez, Yolanda (Date of defense: 2013-11-14)

  Este estudio investiga la conductividad térmica de fluidos de trabajo para ciclos de refrigeración por absorción activados por energía solar o calor residual. Una mezcla prometedora es el NH3+LiNO3. Sin embargo, el ...

  Hydrodynamics of flat plates in cross-flow near the free surface 

  Satheesh, Sukruth (Date of defense: 2019-03-19)

  Aquesta tesi presenta els resultats d'un estudi realitzat per comprendre l'efecte de la superfície lliure sobre les forces generades per una placa plana que es mou en un fluid estacionari, de manera que la superfície de ...

  Hydrodynamics of pitching foils: flexibility and ground effects 

  Fernández Prats, Rafael (Date of defense: 2015-05-08)

  En termes de propulsió la rigidesa flexural i l'efecte terra en una placa rectangular en piteig pur han estat investigats. Velocimetria per imatges per partícules, mesures de forces i moments amb una cèl·lula de carga de ...

  Improvements in full field techniques for the measurement, simulation and analysis of confined flows in complex geometry 

  Usera Velasco, Gabriel (Date of defense: 2009-10-19)

  Esta tesis trata sobre algunos avances en técnicas para el análisis, la medición experimental y la simulación numérica de flujos confinados en geometrías complejas. Se han desarrollado e implementado algoritmos de interrogación ...

  Integración de sistemas de refrigeración solar en redes de distrito de frío y de calor 

  López Villada, Jesús (Date of defense: 2010-09-14)

  En esta tesis se ha desarrollado una metodología para el análisis energético de diferentes configuraciones de integración de sistemas térmicos de refrigeración solar en redes urbanas de distrito de frío y calor. Para ello, ...

  Integrated In vitro - Omics based Approach to assess the Heavy metals and their Binary mixtures toxicity in Hippocampal HT-22 cell line 

  Karri, Venkatanaidu (Date of defense: 2018-04-09)

  Els estudis toxicol'ogics d'avui dia fan l'avaluació d'exposicions i riscos en el cervell sense abordar adequadament les possibles interaccions de metalls en la regió del cervell de l'hipocamp. Es va avaluar la neurotoxicitat ...

  Integration of polygeneration systems in low-temperature district heating and cooling networks 

  Barco Burgos, Jimmy (Date of defense: 2022-11-09)

  Es van desenvolupar sis capítols de tesi; El capítol 1 proporciona informació de fons i possibles escenaris per als sistemes de poligeneració, concretament, la integració de la gasificació de biomassa i l'electròlisi de ...

  Intensification of NH3 bubble absorption process using advanced surfaces and carbon nanotubes for NH3/LINO3 absorption chillers 

  Amaris Castilla, Carlos Fidel (Date of defense: 2013-12-02)

  En la presente tesis doctoral se realiza un estudio experimental de la intensificación del proceso de absorción de amoniaco por parte de la mezcla NH3/LiNO3 en absorbedores de burbuja por medio del uso de superficies ...

  Ionic liquids with and without transition metal nanoparticles for advanced heat transfer fluids and catalysis applications. 

  Patil, Virendra Sudam (Date of defense: 2015-07-21)

  Tecnologies de transferència de calor de nova generació, amb menys consum d'energia per al benestar de la societat són necessàries. En aquest sentit, els líquids iònics (ILS) són en l'actualitat els fluids més investigats ...