Efectos de una intervención motivacional basada en los resultados de una espirometría sobre el abandono del tabaquismo en fumadores en Atención Primaria: Estudio aleatorizado, controlado, paralelo y multicéntrico

Author

Martín Luján, Francisco Manuel

Director

Solà Alberich, Rosa

Piñol Moreso, Josep LLuís

Date of defense

2015-07-24

Legal Deposit

T 1585-2015

Pages

344 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

L'objectiu és avaluar l'eficàcia del consell sanitari breu combinat amb la informació detallada dels resultats d'una espirometria, sobre l'abandonament del tabac a llarg termini en fumadors sense patologia respiratòria, així com identificar els factors determinants de l'abandonament del tabaquisme. Es va dissenyar un assaig clínic aleatoritzat, paral•lel, controlat i multicèntric. Van participar 571 fumadors actius d'ambdós sexes, majors de 35 anys, sense antecedents de patologia respiratòria prèvia, amb espirometria normal, de 12 centres de salut de Tarragona. Després de l'aleatorització, 286 fumadors del grup intervenció van rebre: a) informació detallada dels paràmetres espiromètrics i b) consell sanitari breu; i 285 fumadors del grup control van rebre: a) informació d'espirometria normal i b) consell sanitari breu. Als 6 mesos, els participants van rebre un recordatori de la informació sobre l'espirometria i el consell sanitari breu, segons el grup assignat. Als 12 mesos, en la visita final, es va valorar l'hàbit tabàquic. Es van comparar les taxes d'abstinència perllongada a 6 i 12 mesos (validada per coximetría), entre els dos grups. Els resultats observats mostren que en els fumadors sense patologia respiratòria coneguda: 1) La informació detallada dels paràmetres espiromètrics combinada amb el consell sanitari breu duplica les taxes d'abstinència perllongada a 6 ia 12 mesos, respecte al consell aïllat (13, 2% vs 7,7% i 5,6% vs 2,1%; respectivament); 2) Els factors que determinen significativament major probabilitat d'abandó del tabac són: la intervenció rebuda (RR 1,76), el sexe masculí (RR 1,83), un major grau de motivació (RR 1,80), una fase de procés de canvi avançada RR 2,62) i l'ús de tractaments farmacològics específics per deixar de fumar (RR 3,17). En resum, la informació detallada de les dades de l'espirometria és eficaç en la lluita contra el tabaquisme.


El objetivo es evaluar la eficacia del consejo sanitario breve combinado con la información detallada de los resultados de una espirometría, sobre el abandono del tabaco a largo plazo en fumadores sin patología respiratoria, así como identificar los factores determinantes del abandono del tabaquismo. Se diseñó un ensayo clínico aleatorizado, paralelo, controlado y multicéntrico. Participaron 571 fumadores activos de ambos sexos, mayores de 35 años, sin antecedentes de patología respiratoria previa, con espirometría normal, pertenecientes a 12 centros de salud de Tarragona. Después de la aleatorización, 286 fumadores del grupo intervención recibieron: a) información detallada de los parámetros espirométricos y b) consejo sanitario breve; y 285 fumadores del grupo control recibieron: a) información de espirometría normal y b) consejo sanitario breve. A los 6 meses, los participantes recibieron un recordatorio de la información sobre la espirometría y el consejo sanitario breve, según el grupo asignado. A los 12 meses, en la visita final, se valoró el hábito tabáquico. Se compararon las tasas de abstinencia prolongada a 6 y 12 meses (validada por coximetría), entre los dos grupos. Los resultados observados muestran que en los fumadores sin patología respiratoria conocida: 1) La información detallada de los parámetros espirométricos combinada con el consejo sanitario breve duplica las tasas de abstinencia prolongada a 6 y a 12 meses, respecto al consejo aislado (13,2% vs 7,7% y 5,6% vs 2,1%; respectivamente); 2) Los factores que determinan significativamente mayor probabilidad de abandono del tabaco son: la intervención recibida (OR 1,76), el sexo masculino (OR 1,83), un mayor grado de motivación (OR 1,80), una fase de proceso de cambio avanzada (OR 2,62) y el uso de tratamientos farmacológicos específicos para dejar de fumar (OR 3,17). En resumen, la información detallada de los datos de la espirometría es eficaz en la lucha contra el tabaquismo.


The objective is to evaluate the effectiveness of brief health advice combined with detailed information on the results of a spirometry, on a long term cessation of tobacco consumption in smokers without respiratory disease, as well as to identify the determinants of smoking cessation. A randomized, parallel, controlled, multicentre clinical trial was designed, where 571 active smokers regardless gender, older than 35 years, with no previous respiratory disease, normal spirometry results and belonging to 12 health centres in Tarragona (Spain) participated. After randomization, 286 smokers in the intervention group received: a) detailed information of spirometric values, b) brief health advice; and the remaining 285 smokers in the control group received: a) spirometry information as normal test; b) brief health advice. After 6 months, according to the assigned group, participants received a reminder about spirometry information and brief health advice. After 12 months, smoking was assessed at the final visit. Prolonged abstinence rates at 6 and 12 months between the two groups were compared (validated by co-oximetry). The observed results show that smokers without a respiratory known disease: 1) detailed information of spirometric values combined with brief health advice, duplicate prolonged abstinence rates at 6 and at 12 months, compared to the brief health advice (13,2% vs. 7.7% and 5.6% vs. 2.1% respectively); 2) the factors determining significantly more likelihood to quit smoking are: the received intervention (RR 1.76), male sex (RR 1.83), greater motivation (RR 1.80), phase of advanced process change (RR 2.62) and use of specific drug treatments for smoking cessation (RR 3.17). In summary, the detailed information of spirometric values is effective in the fight against smoking.

Keywords

tabac; consell sanitrari; espirometria; tabaco; consejo sanitario; espirometría; smoking; patient counselling; spirometry

Subjects

614 - Public health and hygiene. Accident prevention; 616 - Pathology. Clinical medicine

Documents

Tesi Francisco M Martin.pdf

6.667Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)