Desencontres a l'escola, encontres a la cultura. Els docents com a subjectes culturals i la transformació de les relacions sòcio-educatives

Author

Soto Marata, Josefa

Director

Carrasco, Sílvia

Date of defense

info:eu-repo/date/embargoEnd/2011-07-19

1999-12-17

ISBN

9788469416303

Legal Deposit

B-29278-2011

Pages

483 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria

Abstract

Primer estudi d'Antropologia Educativa centrat, des del punt de vista teòric i etnogràfic, en els docents, realitzat a España. La investigació es divideix en dues parts: A)Anàlisi de les relacions sòcioeducatives com a contextos de desigualtat social i com espais per a potenciar una acció transformadora. S'apliquen tècniques biogràfiques i qüestionaris a professorat en actiu i a estudiants de Magisteri, amb l'objectiu de descobrir aquells factors individuals en el sí de representacions col·lectives, que poden esdevenir instruments per al canvi. La primera part conclou amb una proposta de formació del professorat en el camp de les relacions interculturals a partir de la teoria de G.Spindler al voltant de la presa de consciència de la dimensió de subjecte cultural per part del docent (Cultural Therapy, 1993). B) A partir d'aquest marc teòric a la segona part es presenten tres etnografies comparatives del canvi educatiu a tres centres escolars de Catalunya, amb alumnat d'origen immigrant i de minories culturals (marroquins, senegambians i gitanos). Aquest tipus d'entorn educatiu es va considerar clau per posar a prova les múltiples dimensions (personals, professionals, culturals, socials) que constitueixen la figura del docent, així com les relacions que és capaç d'establir amb l'alumnat i les seves famílies. Per altra banda, s'identifiquen alguns dels factors que han produït un canvi en les actituds i les pràctiques dels docents en termes psicoafectius i acadèmics, afavorint l'encontre entre tots els membres de la comunitat educativa sobre una base de major igualtat. Aquesta investigació realitza varies contribucions teòriques i aplicades en el camp de l'Antropologia Educativa i de la formació del professorat per a la millora de les relacions interculturals. En primer terme, proporciona un model contrastat interdisciplinari per a la formació del professorat que permet una acció transformadora de les relacions sòcioeducatives a l'escola. En segon lloc, posa de manifest com la presa de consciència cultural per part dels docents, permet descobrir possibilitats reals d'acció per a transformar les inèrcies reproductores de la desigualtat social per part de la institució educativa.


Primer estudio de Antropología Educativa que se centra en los docentes, desde el punto de vista teórico y etnográfico, realizado en España.La investigación se divide en dos partes:A) Análisis de las relaciones socio-educativas como contextos de desigualdad social y como espacios para potenciar una acción transformadora. Se aplican técnicas biográficas y cuestionarios a profesores en activo y estudiantes de Magisterio, con el fin de descubrir aquellos factores individuales en el seno de las representaciones colectivas, que pueden convertirse en instrumentos para el cambio. La primera parte concluye con una propuesta de formación del profesorado en el campo de las relaciones interculturales a partir de la teoría de G.Spindler sobre la toma de conciencia de la dimensión de sujeto cultural por parte del docente (Cultural Therapy, 1993).B) A partir de este marco teórico en la segunda parte se presentan tres etnografías comparativas del cambio educativo en tres centros escolares de Catalunya, con alumnado de origen inmigrante y de minorías culturales (Marroquíes, Senegambianos y Gitanos). Este tipo de entorno educativo se consideró clave para poner a prueba las múltiples dimensiones (personales, profesionales, culturales, sociales) que constituyen la figura del docente, así como las relaciones que es capaz de establecer con el alumnado y sus familias. Por otra parte, se identifican algunos de los factores que han producido un cambio en las actitudes y las prácticas de los docentes en términos psicoafectivos y académicos, que han favorecido el encuentro entre todos los miembros de la comunidad educativa sobre una base de mayor igualdad.Esta investigación realiza varias contribuciones teóricas y aplicadas en el campo de la Antropología Educativa y de la formación del profesorado para la mejora de las relaciones interculturales. En primer lugar se proporciona un modelo contrastado interdisciplinario para la formación del profesorado, que permite una acción transformadora de las relaciones socio-educativas en la escuela. En segundo lugar, se muestra como la toma de conciencia cultural por parte de los docentes, permite descubrir posibilidades reales de acción para transformar la inercia reproductora de la desigualdad social por parte de la institución educativa.


This is the first anthropological study carried out in Spain focussing on teachers both from a theoretical and an ethnographic perspectives. The research is divided in two parts:A) In the first part, the author analyzes social and educational relations as contexts of inequality and as a privileged arena to promote a transformative action. Biographical techniques and questionaires are applied to in-service teachers and teacher students in order to find out those individual factors within collective representations which can become effective tools for change. This part ends with a proposal for teacher training in the field of intercultural relations based on Spindler's cultural therapy theory (1993) describing the potential of teachers’ processes of cultural awareness.B) Based on this theoretical framework, in the second part of the research three comparative ethnographies of educational change are presented, carried out in three Catalonian school settings with immigrant and minority students (Moroccans, Senegambians and Gypsies). These educational environments were considered to be privileged labs in order to test the multiple dimensions (personal, professional, cultural, social) constituting the teacher’s character as well as the relationships he/she is able to settle with students and their families. On the other hand, some factors are identified, among those having produced a change in teachers’ psycho-affective and academic attitudes and practices. Those factors are featured as the ones having favoured the true encounter between all the members of the educational community on a basis of higher equality.This research has supplied a series of theoretical and applied contributions both in the field of Anthropology of Education and in the field of teachers’ traning for the improvement of intercultural relations. First, a tested interdisciplinary model for teachers’ training is provided which allows a transformative action on social and educational relations at school. Second, we are shown how teachers’ cultural awareness processes allow us to find out real possibilities of action to transform the reproductive inertia of social inequality within educational institutions.

Keywords

Antropologia educativa; Professorat; Realacions interculturals

Subjects

3 - Ciències socials

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

TJSM1de4.pdf

6.923Mb

TJSM2de4.pdf

5.641Mb

TJSM3de4.pdf

8.242Mb

TJSM4de4.pdf

7.277Mb

 

Rights

info:eu-repo/semantics/embargoAccess

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)