Avaluació del procés de socialització dels jaciments de la Sierra de Atapuerca al museo de la evolución humana de Burgos

Author

Sebares Valle, Gemma

Director

Hernández Cardona, Francesc Xavier

Codirector

Sala Ramos, Robert

Date of defense

2015-12-16

Pages

420 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

Les avaluacions museogràfiques, i en concret els estudis de públic, tenen una llarga tradició, però aquests tipus d'estudis basats en anàlisis quantitatius van deixar de generar impacte, sobretot pel cost de temps que suposava la realització dels estudis. En aquesta tesi el que s'ha volgut ha estat recuperar aquesta primera idea d'anàlisi quantitatiu, ampliar-la i finalment crear un mètode d'avaluació aplicable a qualsevol centre expositiu. Per poder realitzar l'avaluació de manera efectiva s'ha dissenyat una aplicació en sistema operatiu android, la qual sistematitza la recol·lecció de dades, minimitzant els possibles errors i reduint considerablement el temps emprat pel treball de camp i posteriors anàlisis de dades. Per al present estudi s'ha aplicat el mètode per avaluar el Museo de la Evolución Humana de Burgos, i en base a diferents anàlisis estadístiques s'ha pogut determinar el grau socialitzador del museu a diversos nivells, sempre tenint en compte la relació dels visitants vers els recursos museogràfics. Com que l'avaluació permet trobar els "punts problemàtics" dins l'exposició, permet també plantejar-ne solucions, que al cap i a la fi és el propòsit de qualsevol avaluació.


Las evaluaciones museográficas, y en concreto los estudios de público, tienen una larga tradición, pero estos tipos de estudios basados en análisis cuantitativos dejaron de generar impacto, sobre todo por el coste de tiempo que suponía la realización de los estudios. En esta tesis lo que se ha querido ha sido recuperar esta primera idea de análisis cuantitativo, ampliarla y finalmente crear un método de evaluación aplicable a cualquier centro expositivo. Para poder realizar la evaluación de manera efectiva se ha diseñado además, una aplicación en sistema operativo android, lo que sistematiza la recolección de datos, minimiza los posibles errores y reduce considerablemente el tiempo empleado para el trabajo de campo y posteriores análisis de datos. Para el presente estudio se ha aplicado el método para evaluar el Museo de la Evolución Humana de Burgos, y en base a diferentes análisis estadísticos se ha podido determinar el grado de socialización del museo a varios niveles, siempre teniendo en cuenta la relación de los visitantes hacia los recursos museográficos. Como la evaluación permite encontrar los "puntos problemáticos" dentro de la exposición, permite también plantear soluciones, que al fin y al cabo es el propósito de cualquier evaluación.


Museum evaluations, specifically public studies, have a long tradition, but these types of studies based on quantitative analysis ceased to generate impact, especially for the cost of time assumed to perform the studies. In this thesis, what is wanted is to recuperate this first idea of quantitative analysis, amplifying it and then creating an evaluation method applicable to any exhibition center. To perform the evaluation effectively, an application in android operating system it’s designed, which systematized data collection, minimizing errors and reducing significantly the time spent for the fieldwork and the subsequent data analysis. For the present study the method was applied to evaluate the Museo de la Evolución Humana de Burgos, and based on different statistical analysis it has been determined the socialization degree of the museum on several levels, taking into account the relationship between visitors and the museum resources. As the evaluation allows us to find "trouble areas" in the exhibition, it allows us also to propose solutions, which finally is the aim of any evaluation.

Keywords

avaluació museogràfica; estadística; anàlisi observacional; evaluación museográfica; análisis observacional; museographic evaluation; statistics; observational analysis

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 06 - Organizations of a general nature; 311 - Statistics as a science. Statistical theory; 90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Ciències

Documents

TESI.pdf

47.75Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)