Creation and development of nutritional education and promotion ofof Physical activity programs for pediatric population

Author

Fernández Blanco, Jordi

Director

Tur Marí, Josep Antoni

Bibiloni Esteva, Maria del Mar

Date of defense

2016-12-16

Pages

265 p.Department/Institute

Universitat de les Illes Balears. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Abstract

Introducció L'obesitat és, actualment, el problema nutricional més freqüent als països industrialitzats i que més comorbiditat associa, a curt i llarg termini, convertint-se en un dels problemes de salut pública més greus del segle XXI. Segons l'OMS, en el 2012 hi havia 42 milions de nens amb sobrepès al món. D'aquests, 35 milions viuen en països en vies de desenvolupament. Espanya no és aliena al problema. Del primer estudi en el 1984, PAIDOS, al segon en el 2000, Enkid, la prevalença de l'obesitat va augmentar del 5 al 15%. En l'estudi Aladino, realitzat l'any 2011, va situar en un 31.4% la prevalença d'excés de pes (17.6% d'obesitat infantil) en territori espanyol en nens d'entre 6 i 9 anys. L'any 2012, segons una enquesta realitzada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat el 25.9% de nens i el 31.6% de nenes entre els 2 i 5 anys no realitzaven exercici físic. Les xifres milloraven entre la població de 6 a 10 anys, on un 7.9% dels nens i un 12.7% de les nenes asseguraven no realitzar cap tipus d'exercici físic. A Catalunya, l'any 2013, el 28.8% de la població de 6 a 14 anys havia participat cada dia o gairebé cada dia del mes en activitats o jocs d'esforç físic o esports, en contrast amb el 20.9% que declarava no haver participat cap dia o gairebé cap dia. Contingut de la investigació Donat el gran impacte sanitari de l'obesitat, es fa imperativa la creació de programes específics per a la prevenció i el tractament de l'obesitat infantil on treballin de forma integrada els professionals de diferents àmbits. Nombroses publicacions han demostrat que la modificació d'hàbits és una estratègia vàlida i ha de ser l'eina principal per combatre el sobrepès i l'obesitat infantil. Els programes d'intervenció han de tenir com a finalitat promoure hàbits saludables des de l'educació nutricional i l'exercici físic. El missatge d'aquests programes ha de ser comprensible i la proposta assolible, afavorint d'aquesta manera l'adhesió. L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral va ser la creació i el desenvolupament de programes d'educació nutricional (INFADIMED) i de promoció de l'activitat física (ACTIVA’T) per incidir en la prevalença del sobrepès infantil. Conclusió La prevalença d'excés de pes infantil (sobrepès + obesitat) a Vilafranca del Penedès a l'inici de l'estudi INFADIMED i a la franja d'edat de 3 a 7 anys era del 21.9%. En separar la població intervinguda, es va obtenir un grup control amb una prevalença del 20.8% d'excés de pes i un grup intervenció amb una prevalença del 22.9%. En finalitzar el programa d'intervenció, tres anys després, el grup control va augmentar la prevalença del sobrepès infantil en 8.4 punts (percentatge final: 29.2%), mentre que el grup intervenció va descendir 6.3 punts (percentatge final: 16.6%). La població de l'estudi ACTIVA’T, dividit en dos grups, un que va rebre educació nutricional i va realitzar exercici físic més de 5 hores a la setmana durant 6 mesos, i un altre grup que va rebre la mateixa educació nutricional i va realitzar menys de 3 hores a la setmana en el mateix període de temps, també va millorar la prevalença d'excés de pes, essent el primer grup el que va obtenir millors resultats, demostrant el paper important que juga l'activitat física en l'excés de pes. El perfil lipídic en una subpoblació de l'estudi ACTIVA’T també va millorar substancialment després dels 6 mesos d'intervenció dietètica i dietètica combinada amb el programa d'exercici físic. L'educació nutricional va millorar els hàbits alimentaris dels participants, en el context d'una major adherència a la dieta mediterrània, millorant sobretot en el que al desdejuni es refereix i incrementant el consum de fruites i verdures.


Introducción La obesidad es, actualmente, el problema nutricional más frecuente en los países industrializados y que más comorbilidad asocia, a corto y largo plazo, convirtiéndose en uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Según la OMS, en el 2012 había 42 millones de niños con sobrepeso en el mundo. De éstos, 35 millones viven en países en vías de desarrollo. España no es ajena al problema. Del primer estudio en 1984, PAIDOS, al segundo en 2000, Enkid, la prevalencia de la obesidad aumentó del 5 al 15%. En el estudio Aladino, realizado en el año 2011, situó en un 31.4% la prevalencia de exceso de peso (17.6% de obesidad infantil) en territorio español en niños de entre 6 y 9 años. En el año 2012, según una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el 25.9% de niños y el 31.6% de niñas entre los 2 y 5 años no realizaban ejercicio físico. Las cifras mejoraban entre la población de 6 a 10 años, donde un 7.9% de los niños y un 12.7% de las niñas aseguraban no realizar ningún tipo de ejercicio físico. En Cataluña, en el año 2013, el 28.8% de la población de 6 a 14 años había participado cada día o casi cada día del mes en actividades o juegos de esfuerzo físico o deportes, en contraste con el 20.9% que declaraba no haber participado ningún día o casi ningún día. Contenido de la investigación Dado el gran impacto sanitario de la obesidad, se hace imperativa la creación de programas específicos para la prevención y el tratamiento de la obesidad infantil donde trabajen de forma integrada los profesionales de diferentes ámbitos. Los programas de intervención deben tener como finalidad promover hábitos saludables desde la educación nutricional y el ejercicio físico. El mensaje de estos programas debe ser comprensible y la propuesta alcanzable, favoreciendo de este modo la adhesión. El objetivo general de esta tesis doctoral fue la creación y el desarrollo de programas de educación nutricional (INFADIMED) y de promoción de la actividad física (ACTIVA’T) para incidir en la prevalencia del sobrepeso infantil. Conclusión La prevalencia de exceso de peso infantil (sobrepeso + obesidad) en Vilafranca del Penedès al inicio del estudio INFADIMED y en la franja de edad de 3 a 7 años era del 21.9%. Al separar la población intervenida, se obtuvo un grupo control con una prevalencia del 20.8% de exceso de peso y un grupo intervención con una prevalencia del 22.9%. Al finalizar el programa de intervención, tres años después, el grupo control aumentó la prevalencia del sobrepeso infantil en 8.4 puntos (porcentaje final: 29.2%), mientras que el grupo intervención descendió 6.3 puntos (porcentaje final: 16.6%). La población del estudio ACTIVA’T, dividido en dos grupos, uno que recibió educación nutricional y realizó ejercicio físico más de 5 horas a la semana durante 6 meses, y otro grupo que recibió la misma educación nutricional y realizó menos de 3 horas a la semana en el mismo periodo de tiempo, también mejoró la prevalencia de exceso de peso, siendo el primer grupo el que obtuvo mejores resultados, demostrando el papel importante que juega la actividad física en el exceso de peso. El perfil lipídico en una subpoblación del estudio ACTIVA’T también mejoró sustancialmente después de los 6 meses de intervención dietética y dietética combinada con el programa de ejercicio físico. La educación nutricional mejoró los hábitos alimentarios de los participantes, en el contexto de una mayor adherencia a la dieta mediterránea, mejorando sobre todo en lo que al desayuno se refiere e incrementando el consumo de frutas y verduras.


Introduction Obesity is currently the most common nutritional problem in industrialized countries as well as high comorbidity shows in short and long term, becoming one of the most serious public health problems of the XXIst century. According to WHO, in 2012 there were 42 million overweight children worldwide. Of these, 35 million live in developing countries. Spain is not strange to the problem. From PAIDOS in 1984, the first study, to ENKID in 2000, the second one, the prevalence of obesity increased from 5 to 15%. Aladdin study, conducted in 2011, stood at 31.4% prevalence of overweight (17.6% of child obesity) in Spain in children aged 6 to 9 years. In 2012, according to a survey conducted by the Spanish Ministry of Health, Social Services and Equality, 25.9% of boys and 31.6% girls aged between 2 and 5 years old showed no physical exercise. These figures improved among the population aged 6 to 10, where 7.9% of boys and 12.7% girls claimed not to perform any kind of physical exercise. In Catalonia, in 2013, 28.8% of the population aged 6 to 14 years old had participated every day or almost every day of the month in physical activities or sports games, in contrast to 20.9% who did not participate any day or almost any day. Research content Given the great health impact of obesity, it is imperative to create specific programs for the prevention and treatment of childhood obesity on the integrated work of professionals from various fields. Numerous publications have shown that changing habits is a valid strategy and should be the main tool to fight against overweight and obesity in children. Intervention programs should be aimed at promoting healthy habits from nutritional education and physical exercise. The message of these programs should be understandable and achievable proposal, thereby increasing membership. The overall objective of this thesis was the creation and development of nutritional education (INFADIMED) and promoting physical activity (ACTIVA’T) programs to influence on the prevalence of overweight children. Conclusion At the beginning of the INFADIMED study, the prevalence of excessive weight (overweight + obesity) in 3-to 7-year-old children in Villafranca del Penedès was 21.9%. The INFADIMED population was divided in a control group with a 20.8% prevalence of excessive weight and an intervention group with a prevalence of 22.9%. Three years later, at the end of the intervention program, the prevalence of excessive weight increased in the control group by 8.4 points (29.2%), while decreased by 6.3 points (16.6 %) in the intervention group. In the ACTIVA’T study, the population was also divided into two groups, one that received nutritional education and performed physical exercise more than 5 hours a week for six months, and the other group received the same nutrition education and performed within 3 hours a week in the same period. The first group decreased their prevalence of excessive weight, demonstrating the important role that physical activity plays in the excessive weight. In a subpopulation of the study ACTIVA’T, the lipid profile also improved substantially after 6 months of diet and exercise program. In both studies, the nutritional education program increased the adherence to the Mediterranean Diet of the participants. The results indicated a mainly positive effect on breakfast habits and also an increased on fruit and vegetable consumption.

Keywords

Obesitat Infantil; Sedentarisme; Activitat Física; Escola.

Subjects

577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 61 - Medical sciences

Knowledge Area

Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments

Documents

tesjfb1de1.pdf

5.776Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)