Influencia de la reflexología en la calidad de vida de los estudiantes de enfermería

Author

Esmel Esmel, Neus

Director

Jiménez Herrera, María Francisca

Date of defense

2016-10-28

Pages

375 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria

Abstract

L'important augment de la demanda de les Teràpies Complementàries per part de la població mundial en els últims anys, ha generat la necessitat d'oferir respostes a noves necessitats emergents. Malgrat aquest interès, els professionals de la salut, entre ells infermeria, admeten no tenir suficients coneixements per informar sobre els seus usos i aplicacions, ni tampoc posseir les habilitats necessàries per a la seva aplicació, afirmant que manquen evidències suficients sobre la seva seguretat per poder-les recomanar. El principal objectiu d'aquesta recerca ha estat l'estudi i anàlisi dels efectes de l'aplicació de la Reflexologia, com a modalitat terapèutica complementària, introduint la qualitat de vida com l'indicador principal. Metodologia: Estudi cuasi-experimental. S'ha utilitzat una metodologia quantitativa i qualitativa. Realitzat amb una mostra de 90 estudiants d'infermeria. Es van utilitzar els següents qüestionaris: (SF12v2) qüestionari de salut i (TMMS-24)Trait Meta-Mood Scale, així com dos qüestionaris ad-hoc d'efectes percebuts durant i després de la intervenció, així com un altre qüestionari ad-hoc per mesurar els coneixements i actituds sobre les Teràpies Complementàries. Es va utilitzar un disseny factorial mixt de mesures repetides. Es van utilitzar proves no paramètriques i es va aplicar la prova de Brown-Forsyte, ANOVA univariat i el test exacte de Fisher. En cas de comparacions múltiples es van ajustar per Bonferroni. Es van buscar correlacions per establir la rellevància de la relació entre les variables, utilitzant els criteris de Cohen. Resultats: Els canvis en la qualitat de vida no van mostrar significació estadística. Encara que els estudiants van percebre una millora en el benestar, la relaxació, la qualitat del son i la motivació. La intel·ligència emocional va mostrar canvis significatius en comprensió i regulació emocional. Conclusions: La Reflexologia és una modalitat de les Teràpies Complementàries, que aporta benestar i relaxació, així com una millora en la qualitat del son i en la motivació. Els estudiants van presentar una actitud positiva i coneixements bàsics sobre les Teràpies Complementàries,indicant la importància de les mateixes per al seu futur professional.


El importante aumento de la demanda de las Terapias Complementarias por parte de la población mundial en los últimos años, ha generado la necesidad de ofrecer respuestas a nuevas necesidades emergentes. A pesar de este interés, los profesionales de la salud, entre ellos enfermería, admiten no tener suficientes conocimientos para informar acerca de sus usos y aplicaciones, ni tampoco poseer las habilidades necesarias para su aplicación, del mismo modo que afirman carecen de evidencias suficientes acerca de su seguridad para poder recomendarlas. El principal objetivo de esta investigación ha sido el estudio y análisis de los efectos de la aplicación de la Reflexología, como modalidad terapéutica complementaria, introduciendo la calidad de vida como el indicador principal. Metodología: Estudio cuasi-experimental. Se ha utilizado una metodología cuantitativa y cualitativa. Realizado con una muestra de 90 estudiantes de enfermería. Se utilizaron los siguientes cuestionarios: (SF12v2) cuestionario de salud y (TMMS-24)Trait Meta-Mood Scale, así como dos cuestionarios ad-hoc de efectos percibidos durante y después de la intervención, así como otro cuestionario ad-hoc para medir los conocimientos y actitudes sobre las Terapias Complementarias. Se utilizó un diseño factorial mixto de medidas repetidas. Se utilizaron pruebas no paramétricas y se aplicó la prueba de Brown-Forsyte, ANOVA univariado y el test exacto de Fisher. En caso de comparaciones múltiples se ajustaron por Bonferroni. Se buscaron correlaciones para establecer la relevancia de la relación entre las variables, utilizando los criterios de Cohen. Resultados: Los cambios en la calidad de vida no mostraron significación estadística. Aunque los estudiantes percibieron una mejora en el bienestar, la relajación, la calidad del sueño y la motivación. La inteligencia emocional mostró cambios significativos en comprensión y regulación emocional. Conclusiones: La Reflexología es una modalidad de las Terapias Complementarias, que aporta bienestar y relajación, así como una mejoría en la calidad del sueño y en la motivación. Los estudiantes presentaron una actitud positiva y conocimientos básicos acerca de las Terapias Complementarias,indicando la impòrtancia de las mismas para su futuro profesional.


The significant increase in demand of Complementary Therapies in recent years has generated the need to provide answers to emerging needs. Despite this interest, health professionals, including nurses, admit not having enough knowledge to inform about its uses and applications. The aim of this research has been the study and analysis of the effects of the application of reflexology as a complementary treatment modality, introducing the quality of life as the main indicator. Methodology: Quasi-experimental study. We used a quantitative and qualitative methodology. Conducted with a sample of 90 nursing students. The following questionnaires were used: (SF12v2) health questionnaire and (TMMS-24) Trait Meta-Mood Scale and two ad-hoc received during and after the intervention effects questionnaires, as well as other ad-hoc questionnaire to measure knowledge and attitudes about complementary therapies. a mixed factorial repeated measures design was used. Fisher's exact test nonparametric tests were used and Brown-Forsyte test was applied, univariate ANOVA and. In case of multiple comparisons they were adjusted by Bonferroni. Correlations were sought to establish the relevance of the relationship between variables, using the criteria of Cohen. Results: Changes in quality of life showed no statistical significance. Although students perceived an improvement in well-being, relaxation, sleep quality and motivation. Emotional intelligence showed significant changes in understanding and emotional regulation. Conclusions: Reflexology is a Complementary Therapy, which provides comfort and relaxation and improved sleep quality and motivation. Students presented a positive attitude and basic knowledge about Complementary therapies, indicating the importance of them for their professional future.

Keywords

Reflexologia; Qualitat de vida; Inteligencia emocional; Calidad de vida; Reflexology; Quality of life; Emotional Intelligence

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI.pdf

9.008Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)