Els blocs plurifamiliars acollits a polítiques públiques d'habitatge a Sabadell : construcció amb sistemes de murs de càrrega : període 1940-1980

Author

Marín Sellarés, Laia

Director

Paricio Casademunt, Antoni

Date of defense

2017-09-06

Pages

716 p.Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura

Abstract

The lack of housing existing in Spain during post-war period lead Spanish government to implement housing policies with financial support to those projects that meet certain conditions both constructive and cost. Among structural types used in these developments, the wall of masonry as a structural element is one of the most used. We find both low buildings and not so low buildings where the masonry is used to its limits from a current technical view. These structures built between the 40s and 80s of the twentieth century are buildings currently in use, where it is necessary to carry out some reparation and maintenance actions over time and that takes into consideration the need or not to perform some more action apart from simple repair of damaged items. In order to know the structural behavior of masonry constructed from post-war to the end of the load-bearing wall as a structural element, and also to be able to evaluate the need to carry out reinforcement actions, this work analyzes structural behavior of multi-family buildings benefited from public policies carried out during this period in the city of Sabadell, one of the cities of Catalonia with both large population growth and lack of housing in the period of analysis. The sample is drawn from the projects included in 172 building permits from the City of Sabadell built under public housing policies. Through the documentation deposited in the Town Hall consisting of plans and technical memories it has been contrasted with primary models, visiting them externally and in the cases that have been possible accessing the interiors. Throughout this period there is a very significant evolution of regulations, from the lack of them in the first analysis period, to a fully regulated system at the end of the period. In this work this evolution is exposed in order to understand the structural and building system and its evolution, carrying out necessary comparisons to understand and to analyze what is their current state. Work verifies the resistance capacity of the masonry on buildings that show the harshest conditions, through the different techniques and regulations existing over the period of study in order to be compared and to evaluate current situation of the buildings, still in use. Conclusions and contributions of this thesis refer to the constructive evolution of the masonry as a structural element between the 40s and 80s of the twentieth century, and knowledge of this structural model. Evolution of the regulatory framework and calculation systems of the period to be analyzed from the present time. Proposals for action in existing buildings to certain deficiencies. Transversely, it provides the topological evolution of buildings benefiting from public promotion policies and the evolution of the regulatory framework that hosted them.


El fet que en l'època de postguerra hi hagués una gran falta d'habitatge porta a l'Estat espanyol a dur a terme polítiques d'habitatge amb ajuts econòmics a tots aquells projectes que s'ajustessin a unes condicions determinades tant constructives com de cost. Entre les tipologies estructurals utilitzades en aquestes promocions, el mur d'obra de fàbrica com element estructural és un dels més utilitzats, trobant-lo tant en edificacions baixes com en edificacions no tant baixes on s'aprofita l'obra de fàbrica fins als seus límits des d'un punt de vista tècnic actual. Aquesta edificació construïda entre els anys 40 i 80 del s. XX és una edificació actualment en ús, on cal dur a terme algunes actuacions de reparació i manteniment pel pas del temps i que posa en consideració la necessitat o no de realitzar alguna actuació més a part de la simple reparació dels elements malmesos. Per tal de conèixer el comportament estructural de l'obra de fàbrica construïda des de postguerra fins al final del període de construcció amb mur de càrrega com element estructural, i per poder avaluar la necessitat de dur a terme actuacions de reforç, s'analitza el comportament estructural dels edificis plurifamiliars acollits a les polítiques de promoció pública que es duen a terme en el període d'estudi a la ciutat de Sabadell, una de les ciutats de Catalunya amb un gran creixement demogràfic i falta d'habitatge en el període d'anàlisi. La mostra està extreta dels projectes inclosos a 172 llicències d'obres de l'Ajuntament de Sabadell acollits a les polítiques públiques d'habitatge, a través de la documentació dipositada a l'Ajuntament consistent en plànols i memòries tècniques. Després ha estat contrastat amb els models primaris, visitant-los exteriorment i en els casos que ha estat possible accedint als interiors. En tot aquest període hi ha una evolució molt significativa de les normatives, des de la falta de les mateixes en el primer període d'anàlisi, fins a un sistema completament reglat al final del període. En el present treball s'exposa aquesta evolució per tal d'entendre el sistema constructiu i estructural així com la seva evolució, portant a terme les comparacions necessàries per poder analitzar en quin estat es troben actualment aquestes estructures de suport. Es comprova la capacitat resistent de l'obra de fàbrica dels edificis que mostren les condicions més adverses, en les diferents tècniques i normatives que hi hagut al llarg del període d'estudi per tal de ser comparat i després poder avaluar la situació actual a la que es troben aquestes edificacions en ús a dia d'avui. Les conclusions i aportacions de la present tesi doctoral fan referència a: l’evolució constructiva de l'obra de fàbrica com element estructural entre la dècada dels 40 i 80 del s. XX, i al coneixement del model estructural. Evolució del marc normatiu i sistemes de càlcul del període per ser analitzats des de l'actualitat. Propostes d'actuació en els edificis actuals davant de determinades deficiències. Transversalment, s'aporta l'evolució tipològica dels edificis acollits a polítiques de promoció pública i l'evolució del marc normatiu que les acull.

Subjects

69 - Building (construction) trade. Building materials. Building practice and procedure; 72 - Architecture

Knowledge Area

Àrees temàtiques de la UPC::Arquitectura

Documents

TLMS1de2.pdf

4.624Mb

TLMS2de2.pdf

48.90Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)