Diseño y análisis métrico de una escala para valorar la alimentación oral de los recién nacidos prematuros alimentados por sonda nasogástrica

Author

Alonso Fernández, Sergio

Director

Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos,

Roldán Merino, Juan Francisco,

Date of defense

2017-09-18

Pages

314 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria

Abstract

Introducció: Els criteris d'alta precoç de la Unitat Neonatal solen basar-se en aspectes fisiològics i habilitats de cures bàsiques com: mantenir la temperatura corporal, alimentació per boca que asseguri un creixement adequat, corba de pes ascendent, bon estat clínic, suficient maduresa del centre de control respiratori i la capacitat dels pares per reconèixer signes d'alerta. El desenvolupament de l'alimentació oral és un dels requisits més difícils d'aconseguir en l'atenció d'aquests pacients. S'han dissenyat instruments que avaluen l'alimentació oral, però el seu excessiu nombre d'ítems dificulta la seva incorporació a la pràctica clínica. Molts d'ells tenen propietats mètriques poc consistents i no estan validats a l'espanyol. Objectiu: Construir i validar una escala que mesuri la disposició per a l'alimentació oral del nounat prematur. Metodologia: estudi que va incloure el disseny i construcció d'una escala i posterior anàlisi de les seves propietats mètriques en termes de fiabilitat i validesa. Resultats: l'escala obtinguda es va denominar “Valoración de la Alimentación Oral del Prematuro (VALOPREM)” i conté 13 ítems i 3 factors. Mostra una bona fiabilitat, tant en termes de consistència interna com de concordança interobservador, així com una bona validesa convergent i discriminant. A diferència d'altres escales, és apta per a la seva aplicació en nounats prematurs alimentats al pit o per biberó i inclou una valoració conductual i del desenvolupament fisiològic. És un instrument fàcil d'aprendre i d'administrar i es pot utilitzar tant a la pràctica assistencial com a la recerca.


Introducción: Los criterios de alta precoz de la Unidad Neonatal suelen basarse en aspectos fisiológicos y habilidades de cuidados básicos tales como: mantener la temperatura corporal, alimentación por boca que asegure un crecimiento adecuado, curva de peso ascendente, buen estado clínico, suficiente madurez del centro de control respiratorio y la capacidad de los padres para reconocer signos de alerta. El desarrollo de la alimentación oral es uno de los requisitos más difíciles de conseguir en la atención de estos pacientes. Se han diseñado instrumentos que evalúan la alimentación oral, pero su excesivo número de ítems dificulta su incorporación en la práctica clínica. Muchos de ellos tienen propiedades métricas poco consistentes y no están validados al español. Objetivo: Construir y validar una escala que mida la disposición para la alimentación oral del recién nacido prematuro. Metodología: estudio que incluyó el diseño y construcción de una escala y posterior análisis de sus propiedades métricas en términos de fiabilidad y validez. Resultados: la escala obtenida se denominó “Valoración de la Alimentación Oral del Prematuro (VALOPREM)” y contiene 13 ítems y 3 factores. Muestra una buena fiabilidad, tanto en términos de consistencia interna como de concordancia interobservador, así como una buena validez convergente y discriminante. A diferencia de otras escalas, es apta para su aplicación en recién nacidos prematuros alimentados al pecho o por biberón e incluye una valoración conductual y del desarrollo fisiológico. Es un instrumento fácil de aprender y de administrar y puede ser utilizada tanto en la práctica asistencial como en la investigación.


Introduction: The criteria of early discharge from the Neonatal Unit are usually based on physiological aspects and the skills of basic care such as maintenance of body temperature, oral feeding to ensure adequate growth, rise in body weight, good clinical status, sufficient maturity of the respiratory control system and the ability of the parents to recognize warning signs. The development of oral feeding is one of the most difficult requisites to achieve in the care of these patients. Instruments have been developed to evaluate oral feeding, but the large number of items included make their incorporation in clinical practice difficult. Many of these instruments have inconsistent metric properties and have not been validated in the Spanish language. Objective: The aim of this study was to construct and validate a scale to measure the oral feeding abilities of preterm neonates. Methods: We designed and developed a scale and thereafter analyzed its metric properties in terms of reliability and validity. Results: The scale was named the Oral FEeding Assessment in premaTure INfants (OFEATINg) and was constituted by 13 items and 3 dimensions. It showed good reliability in both internal consistence and interobserver concordance as well as good convergent and discriminatory validity. Conclusion. In contrast with other scales the OFEATINg scale is useful for application in preterm newborns who are breast or bottle-fed and includes evaluation of behavior and physiological development. It is both easy to learn and administer, and may therefore be used in clinical practice and investigation.

Keywords

Infermeria; Neonatologia; Alimentació oral; Enfermería; Nursing; Neonatology; Oral feeding

Subjects

159.9 - Psychology; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Ciéncias de la salud

Documents

TESI.pdf

10.43Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)