La comunicación ambiental en el reciclado de envases de aluminio por parte de los adolescentes: talleres educativos y mensajes SMS

Author

Roger Loppacher, Olga

Director

Buil Gazol, Pilar

Codirector

Marimon Viadiu, Frederic

Date of defense

2011-07-08

Legal Deposit

B.37537-2011

Pages

452 p.Department/Institute

Universitat Internacional de Catalunya. Departament de Comunicació

Abstract

Esta tesis doctoral estudia la efectividad de dos herramientas de comunicación en la concienciación de los adolescentes en el reciclado de envases de aluminio, los Talleres educativos y los mensajes SMS. Conocer las mejores herramientas de comunicación para difundir conocimientos, habilidades y conseguir la acción de los ciudadanos es imprescindible para llegar a la sociedad del reciclado. Se han elegido estas dos herramientas por varias cuestiones: en primer lugar, los Talleres son una herramienta de comunicación personal que pueden apelar de forma directa a la conciencia y que pueden adaptarse a cualquier público, por lo que, a priori, todo parece indicar que han de ser muy efectivos. Pero esta técnica tiene el problema del coste y del alcance si tenemos en cuenta el coste por impacto y el número de personas a las que se puede llegar en un plazo de tiempo determinado. Y aquí entra la otra herramienta de comunicación, los mensajes SMS. Se trata de una técnica relativamente nueva, cuyo coste es reducido y su alcance tan grande como usuarios de móviles, por lo que se ha creído interesante comprobar su efectividad y su posible complementariedad con los Talleres. La investigación cualitativa se ha llevado a cabo en sesiones focus group y la cuantitativa en centros educativos de Málaga. Las conclusiones confirman que los talleres consiguen mejores resultados a la hora de generar conocimientos, concienciación y participación en el reciclado pero su labor se ve reforzada y ampliada con los SMS. Éstos últimos también han servido para que los jóvenes tomen conciencia del móvil como nueva herramienta de comunicación ambiental.


Aquesta tesi doctoral estudia l'efectivitat de dues eines de comunicació en la conscienciació dels adolescents en el reciclatge d'envasos d'alumini, els Tallers educatius i els missatges SMS. Conèixer les millors eines de comunicació per difondre coneixements, habilitats i aconseguir l'acció dels ciutadans és imprescindible per arribar a la societat del reciclatge. S'han triat aquestes dues eines per diverses qüestions: en primer lloc, els Tallers són una eina de comunicació personal que poden apel.lar de manera directa a la consciència i que poden adaptar-se a qualsevol públic, de manera que, a priori, tot sembla indicar que han de ser molt efectius. Però aquesta tècnica té el problema del cost i l'abast si tenim en compte el cost per impacte i el nombre de persones a les quals es pot arribar en un termini de temps determinat. I aquí entra l'altra eina de comunicació, els missatges SMS. Es tracta d'una tècnica relativament nova, el cost és reduït i el seu abast tan gran com a usuaris de mòbils, de manera que s'ha cregut interessant comprovar la seva efectivitat i la seva possible complementarietat amb els Tallers. La investigació qualitativa s'ha dut a terme en sessions focus group i la quantitativa en centres educatius de Màlaga. Les conclusions confirmen que els tallers aconsegueixen millors resultats a l'hora de generar coneixements, conscienciació i participació en el reciclatge però la seva tasca es veu reforçada i ampliada amb els SMS. Aquests últims també han servit perquè els joves prenguin consciència del mòbil com a nova eina de comunicació ambiental.


This thesis examines the effectiveness of two communication tools in the awareness of teenagers in the aluminium packaging recycling: workshops and SMS messages. To know the best communication tools in order to spread knowledge and skills and get the action of citizens is essential to reach the recycling society. We have chosen these two tools for a number of reasons: first, workshops are a personal communication tool that can directly appeal to the conscience and can adapt to any target, therefore, it appears they can be very effective . But the workshop approach has the problem of both cost and reach, i.e. the net cost per impact and the number of people who can be reached within a specific time is limited. The other communication tool we examined is the SMS message. This is a relatively new technique wherein the cost is minimal and the reach can be extensive. We were interested in testing their effectiveness and their potential complement with the workshops. Qualitative research was conducted by focus group sessions and quantitative research in schools in Malaga (Spain). The findings confirm that the workshops get better results when generating knowledge, awareness and participation in recycling but their effectiveness is enhanced and extended with the SMS. The latter also served to make youth aware of mobile devices as a new tool for environmental communication.

Keywords

Comunicación ambiental; Reciclado; Campañas comunicación; Mensajes SMS; Marketing móvil; Talleres educativos; Environmental communication; Recycling campaigns; SMS; mobile marketing; workshops

Subjects

502 - The environment and its protection; 574 - General ecology and biodiversity

Documents

TESI_Olga_Roger.pdf

21.19Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)