Programa de Doctorat en Dret

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional . Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uab.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Las garantías procesales en el CIADI: una propuesta de jus cogens procesal 

Rueda Pinilla, Daniel Enrique (Date of defense: 2022-12-13)

Amb l’àlgid desenvolupament del dret d’inversions, assolit amb l’existència de gairebé 3.300 tractats bilaterals celebrats entre Estats de totes les cultures jurídiques, alhora que s’aprecia un escenari de múltiples ...

La regulació dels grups d’interès i el delicte de tràfic d’influències 

Aguilar Juncosa, Iolanda Maria (Date of defense: 2022-11-04)

En els darrers anys diverses regulacions entorn la transparència i l’activitat dels grups d’interès es presenten com un dels millors instruments per combatre la corrupció. La present recerca analitza l’impacte de les ...

El control difuso de constitucionalidad en Colombia 

Torres Bayona, Daniel Fabián (Date of defense: 2022-10-06)

A Colòmbia, el model de control judicial de constitucionalitat és mixt. Això, ja que reuneix elements tant del control concentrat com del control difús. Se li assigna a la Cort Constitucional la facultat de declarar la ...

Los animales de compañía en las crisis de pareja 

Olivera Oliva, Miryam (Date of defense: 2022-10-06)

És propòsit del present estudi analitzar, dins del marc normatiu espanyol, les deficiències legals que presentava el nostre ordenament jurídic respecte del règim jurídic aplicable als animals de companyia abans de la reforma ...

The Haskamot of Barcelona of 1354: A Historical, Legal, And Political Approach 

Macías López, Mario (Date of defense: 2022-03-30)

L’objectiu de la present tesi és analitzar el contingut dels Acords de Barcelona dins el seu context històric i polític. Aquest document va ser elaborat i signat el 1354 per tres influents jueus de Catalunya i València com ...

La corrupción en la contratación pública 

Luciani, Diego Sebastián (Date of defense: 2021-11-25)

La presente tesis doctoral expone la corrupción en la contratación pública y, particularmente, en la obra pública, por tratarse de uno de los ámbitos más proclives a las arbitrariedades e irregularidades. El estudio demuestra ...

El cuerpo del imputado y los actos de investigación en el proceso penal argentino 

Gómez Urso, Juan Facundo (Date of defense: 2022-06-09)

La tesi doctoral té per objecte d’estudi els actes d’investigació que recauen sobre el cos de l’imputat en el procés penal argentí. Alhora, aquests actes es contraposen amb els límits constitucionals que regulen cada ...

Estado autonómico e independentismo en el marco de la constitución española: ánalisis jurídico sobre el denominado “procés” 

Maglietta, Valentina (Date of defense: 2022-04-22)

En el pensamiento constitucional español actual subsiste una preocupación permanente ante la indefinición del futuro del Estado autonómico. La fórmula territorial y sus definiciones continúan animando una atmósfera polémica ...

Counter-proliferation financing. Prevention and detection of weapons of mass destruction financing through internationally valid compliance measures 

Haberstroh, Frank A. (Date of defense: 2022-06-28)

La tesi analitza les vies de reacció penal i extrapenal davant el fenomen del finançament de les armes de destrucció massiva, els buits de regulació existents i la importància de les mesures de prevenció i detecció que es ...

Régimen jurídico de la construcción sostenible en Colombia. La influencia de la perspectiva internacional y de la Unión Europea 

Ospina Agudelo, Jose Leonardo (Date of defense: 2022-06-28)

L’urbanisme i les seves edificacions tenen alta perdurabilitat en el temps, irradiant així mateix impactes positius, negatius o neutres als territoris. Les normes jurídiques i el soft law ajuden en l’estructuració de ...

Los acreedores en el fenómeno sucesorio: identificación de los problemas y su protección 

García Miguel, Santiago (Date of defense: 2022-06-16)

Aquest treball té com a punt de partida l’anàlisi i l’estudi del fenomen successori (sistemes d’adquisició de l’herència, formes d’acceptació…), perquè un cop fixat, es pugui establir la responsabilitat hereditària dels ...

El contrato de transporte aéreo internacional de mercaderías 

Ubaté Ubaté, Carlos Antonio (Date of defense: 2022-03-17)

El contracte de transport aeri internacional de mercaderies, és un contracte prioritari i primordial que atorga desenvolupament a el comerç internacional dins el trasllat de mercaderies, és així que des d’aquesta perspectiva ...

Régimen jurídico de la inversión extranjera en América Latina, con especial referencia a la inversión de las empresas españolas en Bolivia 

Perna Hernández, Mónica (Date of defense: 2022-03-02)

El desenvolupament de grans projectes industrials, fonamentalment referits a les activitats extractives i energètiques, no pot ser dut a terme només amb capitals nacionals i requereixen d’una ingent quantitat de capital ...

Ejecución de las sentencias de la corte interamericana y del tribunal de Estrasburgo como fundamento de la tutela multinivel de derechos en los casos de Chile y España 

Vidal Álvarez, Alberto Andrés (Date of defense: 2021-12-17)

La present investigació té com a propòsit el desenvolupament d’una temàtica clau per a la progressiva aplicació dels drets humans, en particular per als països que s’adhereixen als convenis regionals de protecció i, en ...

Deconstruyendo las transferencias internacionales de datos. Desprotección en los Estados Unidos de América y el entorno asiático 

Castellanos Rodríguez, Albert (Date of defense: 2021-12-17)

Les transferències internacionals de dades personals en els últims mesos han recobrat la importància transcendental que suposen per al desenvolupament econòmic, polític i social de la Unió Europea i els territoris que ...

Los sujetos activos en el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo: Estudio de su delimitación a través del cumplimiento normativo 

Medina Martínez, M.ª Carmen (Date of defense: 2021-07-12)

El present treball d’investigació porta per títol “Els subjectes actius en el delicte contra la seguretat i higiene en el treball. Estudi de la possible delimitació a través del compliment normatiu”. La metodologia ...

La adaptación a prisión: una aproximación empírica 

Pedrosa Bou, Albert (Date of defense: 2021-06-11)

Des dels primers estudis sobre presons ha existit un interès per conèixer com les persones viuen el seu empresonament i les causes del seu comportament dins de la institució penitenciària. Els comportaments que les persones ...

Privilegios marítimos en concurso de las empresas navieras 

Herak, Ivana (Date of defense: 2021-04-22)

Las empresas navieras son aquellas entidades jurídicas con ánimo de lucro que participan en transporte marítimo. Algunas de ellas tienen relación inevitable con más de un ordenamiento jurídico. Habida cuenta de las relaciones ...

Arte contemporáneo y derechos de autor 

Sòria Puig, Eva (Date of defense: 2021-02-26)

Els artistes són imprescindibles en les societats democràtiques. L’art enriqueix a la societat, ens ajuda a interpretar i a reflexionar sobre la realitat. La societat s’ha de donar de les lleis necessàries perquè els ...

El procés sobiranista (2010-2017) marc teòric i implementació pràctica 

Clot Trias, Damià del (Date of defense: 2021-02-26)

El fracàs de la reforma de l’ Estatut de 2006, avalat per la sentència 31/2010 dictada pel Tribunal Constitucional, va encetar un nou procés polític a Catalunya. Aquesta nova etapa s’ ha conegut, per la premsa i per la ...

More