El procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Author

Pavel, Eduard-Valentin

Director

Cierco Seira, César

Date of defense

2020-07-13

Pages

531 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Dret Públic

Abstract

El present treball té per objecte l'estudi del procediment administratiu de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques a partir del nou estatut que li proporciona la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Si bé sembla que la nova llei atribueix a aquest procediment una posició qualificada, molts són els indicadors que ens suggereixen que la regulació o la seva aplicació no és del tot satisfactòria. Per aquesta raó, la tesi parteix de l'anàlisi detallat de la seva configuració actual per acabar proposant algunes solucions d'un abast molt més profund sobre la manera de comprendre el procediment administratiu de responsabilitat patrimonial. Una de les idees entorn de la qual es mou el procediment és que la institució relativa a la responsabilitat patrimonial és netament versàtil, nota que, per extensió, acaba reflectint en el seu procediment. La diversitat de la seva composició fa tremolar els fonaments de la seva caracterització com especialitat del procediment comú. No només això, sinó que es proposa un canvi cultural quant a la tramitació dels procediments complexos, com el que és objecte d'estudi, potenciant la figura de l'òrgan instructor des de la comprensió que una millora en la tramitació farà millor a la pròpia institució de la responsabilitat patrimonial. Una millora, aquesta, que no arribarà a partir de canvis singulars, sinó que arribarà a partir de la conjunció d'un cúmul de factors.


El presente trabajo tiene por objeto el estudio del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas a partir del nuevo estatuto que le proporciona la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Si bien parece que la nueva ley atribuye a este procedimiento una posición cualificada, muchos son los indicadores que nos señalan que la regulación o su aplicación no es del todo satisfactoria. Por esta razón, la tesis parte del análisis minucioso de su configuración actual para acabar proponiendo algunas soluciones de un alcance mucho más profundo sobre la manera de comprender el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial. Una de las ideas en torno a las que se mueve el procedimiento es que la institución relativa a la responsabilidad patrimonial es netamente versátil, nota que, por extensión, acaba reflejándose en su procedimiento. Su diversa composición hace temblar los cimientos de su caracterización como especialidad del procedimiento común. No solo eso, sino que, unida a esta idea, se propone un cambio cultural en cuanto a la tramitación de los procedimientos administrativos complejos, como el que es objeto de estudio, potenciando la figura del órgano instructor desde el entendimiento de que una mejora en la tramitación hará mejor a la propia institución de la responsabilidad patrimonial. Una mejora que, sin embargo, no llegará a partir de algún cambio singular, sino que vendrá dada por la unión de un cúmulo de factores.


The object of this doctoral thesis is the procedure of patrimonial liability of the public administration from new statute provided by law 39/2015, about the common administrative proceeding of the Public Administrations. Even though it seems the new attributes a prominent position to this procedure, many indicators point to an unsatisfactory regulation and application. For this reason, the thesis begins with a thorough analysis of its current configuration and it ends up proposing solutions of a deeper scope on how to understand the procedure of patrimonial liability of the public administration. One of the ideas on which the procedure revolves is that the institution related to patrimonial liability of the administration is clearly versatile, and, by extension, its proceeding. Its diverse composition shakes the foundations of its characterization as a specialty of the common procedure. Furthermore, a cultural change is proposed regarding de processing of complex administrative procedures, such as the one being studied, enhancing the figure of the person who processes it. An improvement in the processing, such as the empowerment of the instructor, will improve the institution of patrimonial liability. However, that improvement will not come from singular changes, but it will be achieved by the union of several factors.

Keywords

Procediment administratiu; Responsabilitat patrimonial; Procedimiento administrativo; Responsabilidad patrimonial; Administrative procedure; Patrimonial liability

Subjects

342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws

Knowledge Area

Dret Administratiu

Documents

Tevp1de1.pdf

3.644Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)