Evaluación de un programa de entrenamiento basado en Mindfulness: Efectos psicológicos, neuropsicológicos y emocionales.

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia
dc.contributor.author
Ventura Montserrat, David
dc.date.accessioned
2020-12-16T15:38:00Z
dc.date.available
2020-12-16T15:38:00Z
dc.date.issued
2020-02-21
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/670207
dc.description.abstract
Estudis científics han mostrat que la població docent presenta una elevada vulnerabilitat a patir trastorns mentals, especialment els relacionats amb alteracions emocionals. A més, diferents autors han posat de manifest la manca de programes destinats a dotar-los d'estratègies efectives per fer front a aquesta situació. Donat que la literatura científica prèvia mostra que Mindfulness ha sigut integrat en programes estructurats amb resultats positius en la reducció d'un ampli ventall de simptomatologia psicopatològica y millora del rendiment neuropsicològic, aquesta tesi es proposa com a objectiu estudiar els efectes d'un programa basat en la seva pràctica com a alternativa d'actuació en prevenció en salut mental per a docents. Es va realitzar un estudi aleatoritzat controlat amb dos grups, un control i un altre experimental i dos moments d'avaluació, un pre i un altre post-entrenament. El programa d'entrenament va mostrar un ampli potencial de millora en un conjunt de variables psicològiques, neuropsicològiques i emocionals relacionades amb el benestar i la capacitat de regulació emocional dels docents. Malgrat això, només els efectes més robustos van implicar diferències entre grups sent aquests en la capacitat d'observació i la memòria a curt termini. Un segon objectiu de la present tesi és la investigació d'una metodologia més objectiva d'avaluació dels estats emocionals i els seus canvis després de l'aplicació de programes com l'anterior. Amb aquesta finalitat una segona mostra va ser exposada a estímuls audiovisuals prèviament validats de forma subjectiva. Durant la visualització es va registrar la seva expressió facial emocional i es va avaluar mitjançant una xarxa neuronal artificial segons la classificació categorial de les emocions bàsiques. Els resultats van mostrar la capacitat d'aquests estímuls per induir emocions complexes i inclús mixtes amb patrons d'activació i desactivació conjunts així com la possibilitat d'avaluar l'expressió facial emocional de forma automatitzada com a metodologia d'anàlisi.
en_US
dc.description.abstract
Estudios científicos han mostrado que la población docente presenta una elevada vulnerabilidad a padecer trastornos mentales, especialmente los relacionados con alteraciones emocionales. Además, diferentes autores han puesto de manifiesto la carencia de programas destinados a dotarlos de estrategias efectivas para hacer frente a esta situación. Dado que la literatura científica previa muestra que Mindfulness ha sido integrado en programas estructurados con resultados positivos en la reducción de un amplio abanico de sintomatología psicopatológica y mejora del rendimiento neuropsicológico, esta tesis se propone como objetivo estudiar los efectos de un programa basado en su práctica como alternativa de actuación en prevención en salud mental para docentes. Se realizó un estudio aleatorizado controlado con dos grupos, uno control y otro experimental y dos momentos de evaluación, uno pre y otro post-entrenamiento. El programa de entrenamiento mostró un amplio potencial de mejora en un conjunto de variables psicológicas, neuropsicológicas y emocionales relacionadas con el bienestar y la capacidad de regulación emocional de los docentes. Sin embargo, solamente los efectos más robustos implicaron diferencias entre grupos siendo estos en la capacidad de observación y la memoria a corto plazo. Un segundo objetivo de la presente tesis es la investigación de una metodología más objetiva de evaluación de los estados emocionales y sus cambios tras la aplicación de programas como el anterior. Con esta finalidad una segunda muestra fue expuesta a estímulos audiovisuales previamente validados de forma subjetiva. Durante el visionado, se registró su expresión facial emocional y se evaluó mediante una red neuronal artificial según la clasificación categorial de las emociones básicas. Los resultados mostraron la capacidad de estos estímulos para inducir emociones complejas e incluso mixtas con patrones de activación y desactivación conjuntos así como la posibilidad de evaluar la expresión facial emocional de forma automatizada como metodología de análisis.
en_US
dc.description.abstract
Scientific studies have shown that teaching professionals have higher vulnerability to suffering from mental disorders, especially those related to emotional disturbances. Also, different authors have pointed out the lack of programs meant to give them effective strategies to deal with that kind of situations. Given the fact that previous scientific literature shows that Mindfulness has been integrated into structured programs with positive results regarding the decrease of a wide range of psychopathological symptoms and the improvement of neuropsychological performance, one goal of this thesis is to study the effects of a program based on the practice of Mindfulness as an alternative way of prevention in mental health issues among teaching staff. The randomized controlled study was carried out with two groups; a control and an experimental group; and in two stages of evaluation; pre and post-training. The training program showed a high potential of improvement in a group of psychological, neuropsychological and emotional variables related to well-being and to the ability of emotional regulation among the teachers. However, only the more robust effects involved any difference among the groups, specifically in the ability to observe and in the short-term memory. A second objective of this thesis is the research of a more objective methodology to evaluate the emotional state and their changes after the use of programs like the one previously mentioned. Therefore, a second sample was exposed to audiovisual stimuli which had previously been validated subjectively. During the viewing, the participants’ facial expression was recorded and evaluated through an artificial neural network according to the categorical classification of basic emotions. The results showed the ability of those stimuli to induce complex emotions or even mixed with joint activation and deactivation patterns as well as the capability to evaluate the facial expression in an automatized way as analytical methodology.
en_US
dc.format.extent
232 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Mindfulness
en_US
dc.subject
Meditació
en_US
dc.subject
Emocions
en_US
dc.subject
Meditación
en_US
dc.subject
Emociones
en_US
dc.subject
Meditation
en_US
dc.subject
Emotions
en_US
dc.subject.other
Ciències de la salut
en_US
dc.title
Evaluación de un programa de entrenamiento basado en Mindfulness: Efectos psicológicos, neuropsicológicos y emocionales.
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
159.9
en_US
dc.subject.udc
349
en_US
dc.subject.udc
37
en_US
dc.subject.udc
616.89
en_US
dc.contributor.director
Vicens Calderón, Paloma
dc.contributor.director
Heredia Santaella, Luis
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI David Ventura Montserrat.pdf

8.306Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)