An exploration of English language learners’ emotions and beliefs in a Catalan context: Insights from self-reported experiences and observed classroom practices

Author

Diert-Boté, Irati

Director

Martin-Rubió, Xavier

Date of defense

2021-03-18

Pages

333 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística

Abstract

Com a conseqüència del ‘gir emocional’ (Pavlenko, 2013) en el camp d’Adquisició de Segones Llengües – i en particular gràcies a l’arribada de la Psicologia Positiva, s'ha dedicat més atenció al paper que exerceixen les emocions i processos relacionats com les (auto-)creences en l'aprenentatge de segones llengües/llengües estrangeres. L'objectiu d'aquest projecte d'investigació és explorar les creences i emocions que els estudiants d’anglès manifesten i construeixen en relació amb (i) la metodologia d’ensenyament i el tipus de tasques (especialment les tasques orals); i (ii) el paper de les relacions entre professor i alumne. S'ha adoptat un enfocament qualitatiu en quatre estudis independents però entrellaçats, en què s’han analitzat tant dades observacionals (enregistraments d'àudio/vídeo a l'aula) com no observacionals (entrevistes, grups de discussió i ítems de resposta oberta). Els resultats indiquen que molts estudiants han construït autoconceptes insegurs amb (auto)creences disfuncionals i experiències emocionals negatives interrelacionades, especialment pel que fa a les tasques de parla, en gran part a causa d'una tradició d'enfocaments gramaticals i d’escassa producció oral. L'anàlisi mostra que és possible canviar cap a una mentalitat més positiva, però el procés d'adaptació implica períodes difícils de transició per aquells estudiants que semblen sentir-se més insegurs amb les seves habilitats lingüístiques. Durant aquest procés, s’ha demostrat que el paper del professor és crucial per a crear positivitat a classe promovent un contacte positiu entre professor i alumne i creant un entorn segur on els estudiants respectin i treballin col•laborativament per tal de vèncer la inhibició a l’hora de parlar en anglès.


A raíz del 'giro emocional' (Pavlenko, 2013) en el campo de Adquisición de Segundas Lenguas – y, en particular, gracias a la llegada de la Psicología Positiva, se ha dedicado más atención al papel que desempeñan las emociones y procesos relacionados como las (auto)creencias en el aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras. El objetivo de este proyecto de investigación es explorar las creencias y emociones que los estudiantes de inglés manifiestan y construyen en relación con (i) la metodología de enseñanza y el tipo de tareas (especialmente las tareas orales); y (ii) el papel de las relaciones entre profesor y alumno. Se ha adoptado un enfoque cualitativo en cuatro estudios independientes pero entrelazados en los cuales se han analizado tanto datos observacionales (grabaciones de audio/vídeo en el aula) como no observacionales (entrevistas, grupos de discusión e ítems de respuesta abierta). Los resultados indican que muchos estudiantes han construido autoconceptos inseguros con (auto)creencias disfuncionales y experiencias emocionales negativas interrelacionadas, especialmente con respecto a las tareas de habla, en gran parte debido a una tradición de enfoques gramaticales y escasa producción oral. El análisis muestra que es posible cambiar hacia una mentalidad más positiva, pero el proceso de adaptación implica períodos difíciles de transición para aquellos estudiantes que parecen sentirse más inseguros con sus habilidades lingüísticas. Durante este proceso, se ha demostrado que el papel del profesor es crucial para crear positividad en clase promoviendo un contacto positivo entre profesor y alumno y creando un entorno seguro donde los estudiantes respeten y trabajen colaborativamente para vencer la inhibición a la hora de hablar en inglés.


Due to the ‘emotional turn’ (Pavlenko, 2013) in SLA – and particularly thanks to the advent of Positive Psychology – closer attention has been devoted to the role that emotions and related processes such as (self-)beliefs play in foreign/second language learning. The aim of this doctoral thesis is to explore the English language learning beliefs and emotions students display and have constructed in relation to (i) the teaching methodology and the type of tasks (particularly oral tasks), and (ii) the role of the teacher and student-teacher relationships. A qualitative approach has been adopted in four independent yet intertwined studies in which both observational (classroom audio/video-recordings) and non-observational (interviews, focus groups and open-ended items) data have been analyzed. Findings indicate that many students have constructed insecure self-concepts with interrelated dysfunctional (self-)beliefs and negative emotional experiences – especially regarding speaking tasks – largely due to a tradition of grammar-based approaches and scarce oral production. The analysis shows that change towards more positive mindsets is possible but the adaptation process involves difficult periods of transition for those students who appear to feel more insecure with their language abilities. During this process, the role of the teacher has been proven to be crucial in fostering positivity in class by promoting positive teacher-student contact and by creating a safe environment in which students respect and work collaboratively in order to overcome English speaking inhibition.

Keywords

Aprenentatge d’anglès; Emocions de l’aprenent; Creences de l’aprenent; Psicologia positiva; Relacions professor-alumne; Producció oral en llengua estrangera; Ambient de l’aula; Aprendizaje de inglés; Emociones del aprendiz; Creencias del aprendiz; Psicología positiva; Relaciones profesor-alumno; Producción oral en lengua extranjera; Ambiente del aula; English language learning; Learner's emotions; Learner's beliefs; Positive psychology; Teacher-student relationships; Foreign language speaking; Classroom atmosphere

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Filologia Anglesa

Documents

Tidb1de1.pdf

3.249Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)