Determinación experimental y modelización de propiedades termodinámicas de mezclas de CO2 con absorbentes para refrigeración por resorción

Author

Ramírez Ramos, Gisselle Esther

Director

Salavera Muñoz, Daniel

Codirector

Coronas Salcedo, Alberto

Date of defense

2021-07-13

Pages

175 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Mecànica

Abstract

El present treball té en primer lloc el propòsit d'ampliar la base de dades existent de propietats termodinàmiques de la mescla CO2 / acetona, rellevants per a l'estudi dels sistemes de refrigeració per compressió / resorció, mitjançant la determinació experimental de la pressió de vapor i densitat de mescles de CO2 / acetona en un ampli interval de composició i temperatura. A més, s'han modelitzat les propietats termodinàmiques d'aquesta barreja amb diferents equacions d'estat i regles de mescla, proposant-la de Peng-Robinson amb la regla de mescla de Van der Waals i la funció alfa de Boston-Mathias per presentar menors desviacions respecte els dades experimentals d'equilibri líquid-vapor, densitat, entalpia d'excés i capacitat calorífica. D'altra banda, s'ha realitzat un estudi sobre altres absorbents de CO2, per a sistema de refrigeració per compressió / resorció. Després d'una revisió bibliogràfica, s'han identificat dos líquids iònics com a potencials absorbents per a aquesta aplicació: 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide [emim][NTf2] i 1-Ethylimidazolium Nitrate [EIM][NO3]. A l'ésser les dades de les propietats termodinàmiques disponibles molt escassos, es va decidir realitzar el mesurament de la pressió de vapor en l'interval 283.15 K a 353.15 K i fraccions molars de CO2 inferiors a l'80%. També es va mesurar la densitat de l'[EIM][NO3]. Finalment, per analitzar l'adequació de les mescles estudiades per a aplicacions de refrigeració per compressió / resorció, es presenten, a títol il·lustratiu, els diagrames de Dühring que permeten representar els cicles termodinàmics i conèixer les pressions, temperatures i composicions de la barreja en el cicle . Els resultats mostren que la barreja de CO2 / acetona per a aplicacions de refrigeració a -10ºC i dissipació de calor a 35ºC, la pressió d'alta és de 50 bar, per a una barreja amb una fracció màssica de CO2 de l'70%, mentre que per al CO2/[emim][NTf2] la fracció màssica de CO2 de la barreja és de l'12% i de el 7% pel CO2/[EIM][NO3].


El presente trabajo tiene en primer lugar el propósito de ampliar la base de datos existente de propiedades termodinámicas de la mezcla CO2/acetona, relevantes para el estudio de los sistemas de refrigeración por compresión/resorción, mediante la determinación experimental de la presión de vapor y densidad de mezclas de CO2/acetona en un amplio intervalo de composición y temperatura. Además, se han modelizado las propiedades termodinámicas de esta mezcla con distintas ecuaciones de estado y reglas de mezcla, proponiéndose la de Peng-Robinson con la regla de mezcla de Van der Waals y la funcion alfa de Boston-Mathias por presentar menores desviaciones respecto los datos experimentales de equilibrio liquido-vapor, densidad, entalpia de exceso y capacidad calorífica. Por otro lado, se ha realizado un estudio sobre otros absorbentes de CO2, para sistema de refrigeración por compresion/resorción. Tras una revisión bibliográfica, se han identificado dos líquidos iónicos como potenciales absorbentes para esta aplicación: 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide [emim][NTf2] y 1-Ethylimidazolium nitrate [eim][NO3]. Al ser los datos de las propiedades termodinámicas disponibles muy escasos, se decidió realizar la medición de la presión de vapor en el intervalo 283.15 K a 353.15 K y fracciones molares de CO2 inferiores al 80%. También se midió la densidad del [eim][NO3]. Finalmente, para analizar la adecuación de las mezclas estudiadas para aplicaciones de refrigeración por compresión/resorción, se presentan, a titulo ilustrativo, los diagramas de Dühring que permiten representar los ciclos termodinámicos y conocer las presiones, temperaturas y composiciones de la mezcla en el ciclo. Los resultados muestran que la mezcla de CO2/acetona para aplicaciones de refrigeración a -10ºC y disipación de calor a 35ºC, la presión de alta es de 50 bar, para una mezcla con una fracción másica de CO2 del 70%, mientras que para el CO2/[emim][NTf2] la fracción másica de CO2 de la mezcla es del 12% y del 7 % para el CO2/[eim][NO3].


The present work has, in the first place, the purpose of expanding the existing database of thermodynamic properties of the CO2 / acetone mixture, relevant for the study of compression / resorption refrigeration systems, by means of the experimental determination of vapor pressure and density of CO2 / acetone mixtures in a wide range of composition and temperature. In addition, the thermodynamic properties of this mixture have been modeled with different equations of state and mixing rules, proposing the Peng-Robinson with the Van der Waals mixing rule and the Boston-Mathias alpha function for presenting less deviations with respect to the experimental data on liquid-vapor equilibrium, density, excess enthalpy and heat capacity. On the other hand, a study has been carried out on other CO2 absorbents, for a compression / resorption refrigeration system. After a literature review, two ionic liquids have been identified as potential absorbents for this application: 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide [emim] [NTf2] and 1-Ethylimidazolium nitrate [eim] [NO3]. Since the thermodynamic properties data are very scarce, it was decided to measure the vapor pressure in the range 283.15 K to 353.15 K and CO2 molar fractions lower than 80%. The density of [eim] [NO3] was also measured. Finally, to analyze the suitability of the mixtures studied for compression / resorption refrigeration applications, the Dühring diagrams are presented for illustrative purposes, which allow us to represent the thermodynamic cycles and to know the pressures, temperatures and compositions of the mixture in the cycle. . The results show that the CO2 / acetone mixture for refrigeration applications at -10ºC and heat dissipation at 35ºC, the high pressure is 50 bar, for a mixture with a CO2 mass fraction of 70%, while for the CO2 / [emim] [NTf2] the CO2 mass fraction of the mixture is 12% and 7% for CO2 / [eim] [NO3].

Keywords

diòxid de carboni; refrigeració resorció; propietats termodinàmiques; dióxido de carbono; refrigeración por resorción; propiedades termodinámicas; carbon dioxide; resorption refrigeration; thermodynamic properties

Subjects

536 - Heat. Thermodynamics. Statistical physics; 62 - Engineering. Technology in general

Knowledge Area

Enginyeria i Arquitectura

Documents

TESI Gisselle Esther Ramírez Ramos.pdf

8.383Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)