Engineering of photonic structures based on nanoporous anodic alumina as an optical sensing platform

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
dc.contributor.author
Acosta Capilla, Laura Karen
dc.date.accessioned
2021-12-17T10:18:33Z
dc.date.available
2021-12-17T10:18:33Z
dc.date.issued
2021-10-15
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/672982
dc.description.abstract
S'ha demostrat que les propietats òptiques de l'alúmina nanoporosa depenen intrínsecament de la seva arquitectura, el que fa possible modular la seva índex de refracció per fabricar materials avançats amb propietats òptiques úniques com les estructures fotòniques. Aquesta tesi té com a objectiu principal, la fabricació d'estructures fotòniques basades en Alúmina nanoporosa. Les estructures Fotonicas van ser fabricades amb alúmina nanoporosa (NAA-PSS) mitjançant l'anodització d'alumini amb diferents perfils de anodització (sinusoïdal i gaussià) així com la fabricació de microcavitats òptiques. Es van estudiar les seves propietats òptiques i la seva influència quan la mida de porus és més gran. Un cop fabricades i caracteritzades, les NAA-PSS van ser avaluades com a plataformes per desenvolupar sensors òptics mitjançant la tècnica d'espectroscòpia interferomètrica reflectant (rifs). Les estructures van ser analitzades utilitzant diferents concentracions de glucosa, solucions d'alcohols i clorur de sodi. Es van provar amb diferents mides de porus així com amb diferents tipus d'estructures modificant els paràmetres de fabricació. Amb els resultats obtinguts en aquesta tesi doctoral, es va demostrar que les estructures Fotonicas basada en alúmina nanoporosa tenen la capacitat de ser usades com una plataforma amb potencial per desenvolupar sensors òptics.
en_US
dc.description.abstract
Se ha demostrado que las propiedades ópticas de la alúmina nanoporosa dependen intrínsecamente de su arquitectura, lo que hace posible modular su indice de refracción para fabricar materiales avanzados con propiedades ópticas únicas como las estructuras fotónicas. Esta tesis tiene como objetivo principal, la fabricación de estructuras fotónicas basadas en Alúmina Nanoporosa. Las estructuras fotonicas fueron fabricadas con alúmina nanoporosa (NAA-PSs) mediante la anodización de aluminio con diferentes perfiles de anodización (sinusoidal y gaussiano) así como la fabricación de microcavidades ópticas. Se estudiaron sus propiedades ópticas y su influencia cuando el tamaño de poro es mayor. Una vez fabricadas y caracterizadas, las NAA-PSs fueron evaluadas como plataformas para desarrollar sensores ópticos mediante la técnica de espectroscopia interferométrica reflectante (RIfs). Las estructuras fueron analizadas usando diferentes concentraciones de glucosa, soluciones de alcoholes y cloruro de sodio. Se probaron con diferentes tamaños de poro así como con diferentes tipos de estructuras modificando los parámetros de fabricación. Con los resultados obtenidos en esta tesis doctoral, se demostró que las estructuras fotonicas basada en alúmina nanoporosa tienen la capacidad de ser usadas como una plataforma con potencial para desarrollar sensores ópticos.
en_US
dc.description.abstract
The optical properties of nanoporous alumina have been shown to be intrinsically dependent upon its architecture, making it possible to modulate its refractive index to fabricate advanced materials with unique optical properties such as photonic structures. This thesis has as its main objective, the manufacture of photonic structures based on Nanoporous Alumina. The photonic structures were fabricated with nanoporous alumina (NAA-PSs) by anodizing aluminum with different anodizing profiles (sinusoidal and Gaussian) as well as the fabrication of optical microcavities. Its optical properties and its influence when the pore size is larger were studied. Once manufactured and characterized, the NAA-PSs were evaluated as platforms to develop optical sensors using the reflective interferometric spectroscopy (RIfs) technique. The structures were analyzed using different concentrations of D-glucose, alcohol solutions and sodium chloride. They were tested with different pore sizes as well as with different types of structures by modifying the fabrication parameters. With the obtained results in this doctoral thesis, iwas demonstrated that photonic structures based on nanoporous alumina have the ability to be used as a potential platform to develop optical sensors.
en_US
dc.format.extent
220 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Estructures fotòniques
en_US
dc.subject
Alúmina
en_US
dc.subject
Sensors òptics
en_US
dc.subject
Estructuras fotónicas
en_US
dc.subject
Sensores ópticos
en_US
dc.subject
Photonic Structures
en_US
dc.subject
Optical sensors
en_US
dc.subject.other
Enginyeria i Arquitectura
en_US
dc.title
Engineering of photonic structures based on nanoporous anodic alumina as an optical sensing platform
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
535
en_US
dc.subject.udc
54
en_US
dc.subject.udc
542
en_US
dc.subject.udc
62
en_US
dc.contributor.director
Marsal Garví, Luis Francisco
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESIS Laura Karen Acosta Capilla.pdf

6.767Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)