Experimental and Numerical investigation of flow in a lid-driven cylindrical cavity

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Mecànica
dc.contributor.author
Selvaraj, Joshua David
dc.date.accessioned
2022-05-17T09:35:54Z
dc.date.available
2022-05-17T09:35:54Z
dc.date.issued
2022-03-24
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/674265
dc.description.abstract
En aquest treball, s'investiga el flux en una cavitat cilíndrica amb una tapa giratòria utilitzant eines experimentals i computacionals. La velocitat de rotació de la tapa es manté constant amb el temps o es varia periòdicament amb una amplitud de -20% a 20% de la velocitat angular mitjana. El nombre de Reynolds, definit amb el radi i la velocitat lineal màxima de la tapa es varia de 2800 a 4100. La relació altura/ràdio del cilindre és H/R=2. Es fa servir la velocimetria d'imatges de partícules (PIV) per mesurar el camp de velocitat. Els resultats s'analitzen amb simulacions de Dinàmica de Fluids Computacional utilitzant DNS per a Re =2800. La rotació sinusoïdal o periòdica de la tapa dóna lloc a un augment de les fluctuacions de velocitat que intensifiquen les fluctuacions del flux fins a un 30% en comparació amb una velocitat de rotació constant. També s'analitza el comportament del flux i la barreja a la cavitat cilíndrica amb una tapa giratòria de rotació constant i velocitat angular sinusoïdal amb un nombre de Reynolds Re = 2800. La cavitat cilíndrica es dissenya amb dos forats a la paret inferior circular, un a el centre i un altre a una distància R/2 de leix de la cavitat. La barreja de les injeccions de flux mitjançant aquests forats es mesura experimentalment utilitzant PLIF. S'han mesurat les estructures de flux obtingudes a diverses rotacions periòdiques i s'ha comprovat que la rotació sinusoïdal de la tapa barreja els fluids ràpidament.
en_US
dc.description.abstract
En este trabajo se investiga el flujo en una cavidad cilíndrica con una tapa giratoria utilizando herramientas experimentales y computacionales. La velocidad de rotación de la tapa se mantiene constante con el tiempo o se varía periódicamente con una amplitud de -20% a 20% de la velocidad angular media. El número de Reynolds, definido con el radio y la velocidad lineal máxima de la tapa se varía de 2800 a 4100. La relación altura/radio del cilindro es H/R=2. Se utiliza la velocimetría de imágenes de partículas (PIV) para medir el campo de velocidad. Los resultados se analizan con simulaciones de Dinámica de Fluidos Computacional utilizando DNS para Re =2800. La rotación sinusoidal o periódica de la tapa da lugar a un aumento de las fluctuaciones de velocidad que intensifica las fluctuaciones del flujo hasta un 30% en comparación con una velocidad de rotación constante. También se analiza el comportamiento del flujo y la mezcla en la cavidad cilíndrica con una tapa giratoria de rotación constante y velocidad angular sinusoidal con un número de Reynolds Re = 2800. La cavidad cilíndrica se diseña con dos agujeros en la pared inferior circular, uno en el centro y otro a una distancia R/2 del eje de la cavidad. La mezcla de las inyecciones de flujo a través de estos agujeros se mide experimentalmente utilizando PLIF. Se han medido las estructuras de flujo obtenidas a varias rotaciones periódicas y se ha comprobado que la rotación sinusoidal de la tapa mezcla los fluidos rápidamente.
en_US
dc.description.abstract
The flow in a cylindrical cavity with a rotating lid is investigated using experimental and computational tools. The rotational speed of the lid is either kept constant with time or varied periodically with an amplitude of -20% to 20% from the mean angular velocity. The Reynolds number, defined with the radius and the maximum linear velocity of the lid is varied from 2800 to 4100. The height to radius ratio of the cylinder is H/R=2. Particle Image velocimetry (PIV) is used to measure the velocity field. The results are analysed with Computational Fluid Dynamics simulations using DNS for Re =2800. The sinusoidal or periodic rotation of the lid results in increased velocity fluctuations intensifying the flow fluctuations up to 30% compared to a constant rotational speed. The flow and mixing behaviour in the cylindrical cavity with a rotating lid having constant rotation and sinusoidal angular velocity at Reynolds number Re = 2800 is also analyzed. The cylindrical cavity is designed with two holes at the circular bottom wall, one at the centre and the other at a distance R/2 from the cavity axis. The mixing of flow injections through these holes is experimentally measured using PLIF. The flow structures obtained at several periodic rotations were measured and it has been found that the sinusoidal rotation of the lid mixes the fluids rapidly.
en_US
dc.format.extent
130 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Cavitat cilíndrica
en_US
dc.subject
fluxos interns
en_US
dc.subject
PIV i PLIF
en_US
dc.subject
flujos internos
en_US
dc.subject
Lid driven cavity
en_US
dc.subject
Cavity flow
en_US
dc.subject
PIV and PLIF
en_US
dc.subject.other
Enginyeria i arquitectura
en_US
dc.title
Experimental and Numerical investigation of flow in a lid-driven cylindrical cavity
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
53
en_US
dc.subject.udc
530.1
en_US
dc.subject.udc
621
en_US
dc.subject.udc
66
en_US
dc.contributor.authoremail
josh.s.david@gmail.com
en_US
dc.contributor.director
Vernet Peña, Antonio
dc.contributor.codirector
Pallarés Curto, Jorge María
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Joshua David Selvaraj.pdf

132.5Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)