Peak annotation and data analysis software tools for mass spectrometry imaging

Author

Sementé Fernández, Lluc

Director

Correig Blanchar, Francesc Xavier

Ràfols Soler, Pere

Date of defense

2022-11-21

Pages

172 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Abstract

La metabolòmica espacial és la disciplina que estudia les imatges de les distribucions de compostos químics de baix pes (metabòlits) a la superfície dels teixits biològics per revelar interaccions entre molècules. La imatge d'espectrometria de masses (MSI) és actualment la tècnica principal per obtenir informació d'imatges moleculars per a la metabolòmica espacial. MSI és una tecnologia d'imatges moleculars sense marcador que produeix espectres de masses que conserven les estructures espacials de les mostres de teixit. Això s'aconsegueix ionitzant petites porcions d'una mostra (un píxel) en un ràster definit a través de tota la seva superfície, cosa que dona com a resultat una col·lecció d'imatges de distribució de ions (registrades com a relacions massa-càrrega (m/z)) sobre la mostra. Aquesta tesi té com a objectius desenvolupar eines computacionals per a l'anotació de pics de MSI i el disseny de fluxos de treball per a l'anàlisi estadística i multivariant de dades MSI, inclosa la segmentació espacial. El treball realitzat en aquesta tesi es pot separar clarament en dues parts. En primer lloc, el desenvolupament d'una eina d'anotació de pics d'isòtops i adductes adequada per facilitar la identificació de compostos de rang de massa baix. Ara podem trobar fàcilment ions monoisotòpics als nostres conjunts de dades MSI gràcies al paquet de programari rMSIannotation. En segon lloc, el desenvolupament de eines de programari per a l’anàlisi de dades i la segmentació espacial basades en soft clustering per a dades MSI.


La metabolómica espacial es la disciplina que estudia las imágenes de las distribuciones de compuestos químicos de bajo peso (metabolitos) en la superficie de los tejidos biológicos para revelar interacciones entre moléculas. Las imágenes de espectrometría de masas (MSI) es actualmente la principal técnica para obtener información de imágenes moleculares para la metabolómica espacial. MSI es una tecnología de imágenes moleculares sin marcador que produce espectros de masas que conservan las estructuras espaciales de las muestras de tejido. Esto se logra ionizando pequeñas porciones de una muestra (un píxel) en un ráster definido a través de toda su superficie, lo que da como resultado una colección de imágenes de distribución de iones (registradas como relaciones masa-carga (m/z)) sobre la muestra. Esta tesis tiene como objetivo desarrollar herramientas computacionales para la anotación de picos en MSI y en el diseño de flujos de trabajo para el análisis estadístico y multivariado de datos MSI, incluida la segmentación espacial. El trabajo realizado en esta tesis se puede separar claramente en dos partes. En primer lugar, el desarrollo de una herramienta de anotación de picos de isótopos y aductos adecuada para facilitar la identificación de compuestos de bajo rango de masa. Ahora podemos encontrar fácilmente iones monoisotópicos en nuestros conjuntos de datos MSI gracias al paquete de software rMSIannotation.


Spatial metabolomics is the discipline that studies the images of the distributions of low weight chemical compounds (metabolites) on the surface of biological tissues to unveil interactions between molecules. Mass spectrometry imaging (MSI) is currently the principal technique to get molecular imaging information for spatial metabolomics. MSI is a labelfree molecular imaging technology that produces mass spectra preserving the spatial structures of tissue samples. This is achieved by ionizing small portions of a sample (a pixel) in a defined raster through all its surface, which results in a collection of ion distribution images (registered as mass-to-charge ratios (m/z)) over the sample. This thesis is aimed to develop computational tools for peak annotation in MSI and in the design of workflows for the statistical and multivariate analysis of MSI data, including spatial segmentation. The work carried out in this thesis can be clearly separated in two parts. Firstly, the development of an isotope and adduct peak annotation tool suited to facilitate the identification of the low mass range compounds. We can now easily find monoisotopic ions in our MSI datasets thanks to the rMSIannotation software package. Secondly, the development of software tools for data analysis and spatial segmentation based on soft clustering for MSI data. In this thesis, we have developed tools and methodologies to search for significant ions (rMSIKeyIon software package) and for the soft clustering of tissues (Fuzzy c-means algorithm).

Keywords

Imatge Espectrometria Massa; Anotació de pics; Anàlisis de dades MSI; Imagen Espectrometría Masa; Anotación de picos; Análisis de datos MSI; MassSpectrometry Imaging; Peak Annotation; MSI data analysis

Subjects

543 - Analytical chemistry; 577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 621.3 Electrical engineering

Knowledge Area

Enginyeria i arquitectura

Documents

TESI Lluc Sementé Fernández.pdf

5.640Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)