Desigualdad socioeconómica, revueltas sociales y cambios en los regímenes económicos vigentes. El caso de Argentina y Brasil 2003-2015

Author

González Celdrán, Débora

Director

Ripoll, Joan

Date of defense

2022-09-30

Pages

340 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Abstract

Aquesta tesi doctoral pretén obtenir una visió del conjunt de la situació socioeconòmica argentina i brasilera des de l'any 2003, per comprendre millor quins han estat els factors comuns que han motivat el malestar social a cada país i el canvi polític ocorregut el 2015. En aquest canvi de paradigma que travessa la regió, hi ha un cercle repetitiu, com un cercle evolutiu en matèria econòmica on l'aplicació de polítiques populistes ens porta a un escenari on és probable que el descontentament social i el cost de les polítiques d'ajust macroeconòmic provoquin un canvi de govern. El creixement econòmic generalitzat durant dècades a Argentina i Brasil, juntament amb la creixent desigualtat social, han estat dos dels factors que més han afavorit les revoltes socials, i es interessant conèixer de quina manera aquestes protestes ciutadanes han desembocat en un canvi polític que vindrà acompanyat d'un canvi en el model de desenvolupament econòmic i social. Els moviments socials són un dels mitjans existents per fer visibles les reivindicacions, propostes, demandes no satisfetes, així com canalitzar el descontentament social. Analitzarem en quina mesura la mobilització social contribueix a les transformacions polítiques, econòmiques i socials dels dos països i si és possible preveure i evitar la conflictivitat social.


La presente tesis doctoral pretende obtener una visión del conjunto de la situación socioeconómica argentina y brasileña desde el año 2003, para comprender mejor cuales han sido los factores comunes que han motivado el malestar social en cada país y el cambio político ocurrido en 2015. En este cambio de paradigma que está atravesando la región, existe un círculo repetitivo, como un círculo evolutivo en materia económica donde la aplicación de políticas populistas nos lleva a un escenario donde es probable que el descontento social y el coste de las políticas de ajuste macroeconómico provoquen un cambio de gobierno. El crecimiento económico generalizado durante décadas en Argentina y Brasil, junto a la creciente desigualdad social, han sido dos de los factores que más han favorecido las revueltas sociales, y es interesante conocer de qué manera estas protestas ciudadanas han desembocado en un cambio político que vendrá acompañado de un cambio en el modelo de desarrollo económico y social. Los movimientos sociales son uno de los medios existentes para hacer visibles las reivindicaciones, propuestas, demandas no satisfechas, así como canalizar el descontento social. Analizaremos en qué medida la movilización social contribuye a las transformaciones políticas, económicas y sociales de ambos países y si es posible prever y evitar la conflictividad social.


This doctoral thesis aims to obtain a view of the whole of the Argentine and Brazilian socioeconomic situation since 2003, to better understand what have been the common factors that have motivated social unrest in each country and the political change that occurred in 2015. In this paradigm shift that the region is going through, there is a repetitive circle, like an evolutionary circle in economic matters where the application of populist policies leads us to a scenario where it is likely that social discontent and the cost of macroeconomic adjustment policies provoke a change of government. The generalized economic growth for decades in Argentina and Brazil, together with the growing social inequality, have been two of the factors that have most favored social unrest, and also, how these citizen protests have led to a political change that will be accompanied by a change in the model of economic and social development. Social movements are one of the existing means to make visible claims, proposals, unsatisfied demands, as well as channel social discontent. We will analyze to what extent social mobilization contributes to the political, economic and social transformations of both countries and if it is possible to anticipate and avoid social conflict.

Keywords

Populisme; Desequilibris macroeconòmics; Polítiques socioeconòmiques; Populismo; Desequilibrios macroeconómicos; Políticas socioeconómicas

Subjects

338 - Economic situation. Economic policy. Management of the economy. Economic planning. Production. Services. Prices

Knowledge Area

Economia

Documents

González_UAOTesis_2021.pdf

3.634Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)