Numerical investigation of a single bubble and a pair of bubbles rising in Newtonian and non Newtonian fluids with interfacial passive scalar transfer

Author

Kazemi, Koorosh

Director

Cito, Salvatore

Vernet Peña, Antonio

Fabregat Tomàs, Alexandre

Date of defense

2023-05-12

Pages

114 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Mecànica

Abstract

Aquesta tesi explora el comportament de les bombolles i la seva interacció amb fluids en diferents processos industrials. L'estudi es centra en la dinàmica d'elevació d'una bombolla de gas única i d'un parell de bombolle diferents tipus de fluids, i en la transferència de calor/massa de les bombolles als fluids circumdants. La simulació es realitza utilitzant Basilisk, amb tècniques de refinament de malla adaptatives. Els resultats mostren que la dinàmica d'una bombolla única està fortament influïda pel índex de flux i les propietats reològiques del fluid. El camp de viscositat i la forma de la bombolla estan significativament afectats per les propietats reològiques del fluid. La taxa de transferència de massa augmenta amb el nombre de Peclet i depèn molt de l'índex de flux. El comportament de dues bombolles que s'elevin en línia es caracteritza per diferents patrons de moviment. La taxa de transferència de calor/ massa s'optimitza en règims en què les bombolles segueixen escenaris d'escapada lateral o de Drafting-Kissing- Tumbling. La relació de radi entre la bombolla líder i la que la segueix té un impacte significatiu en el comportament de les bombolles durant l'elevació. La constant de temps inelàstica influeix en el comportament de les bombolles durant l'elevació, provocant més inestabilitat i moviment oscil·latori de les bombolles. L'índex de flux és un paràmetre reològic crucial que afecta el comportament de les bom dueix a un augment de les inestabilitats de la bombolla durant l'elevació.


Esta tesis explora el comportamiento de burbujas y su interacción con fluidos en diferentes procesos industriales. El estudio se enfoca en la dinámica de ascenso de una sola burbuja de gas y de un par de burbujas en diferentes tipos de fluidos, y la transferencia de calor/masa de las burbujas hacia los fluidos circundantes. La simulación se lleva a cabo utilizando Basilisk, con técnicas de refinamiento de malla adaptativa. Los resultados muestran que la dinámica de una sola burbuja está fuertemente influenciada por el índice de flujo y las propiedades reológicas del fluido. El campo de viscosidad y la forma de la burbuja son significativamente afectados por las propiedades reológicas del fluido. La tasa de transferencia de masa aumenta con el número de Peclet y depende mucho del índice de flujo. El comportamiento de dos burbujas ascendentes en línea se caracteriza por diversos patrones de movimiento. La tasa de transferencia de calor/masa se optimiza en regímenes donde las burbujas siguen patrones de escape lateral o de "Drafting-Kissing-Tumbling". La relación de radio entre la burbuja líder y la burbuja en la retaguardia tiene un impacto significativo en el comportamiento de las burbujas durante su ascenso. La constante de tiempo inelástica influye en el comportamiento de las burbujas durante su ascenso, lo que lleva a una mayor inestabilidad y movimiento oscilatorio de las burbujas. El índice de flujo es un parámetro reológico crucial que afecta el comportamiento de las burbu la disminución del índice de flujo conduce a un aumento en las inestabilidades de la burbuja durante su ascenso.


This thesis explores the behavior of bubbles and their interaction with fluids in different industrial processes such as wastewater treatment, and chemical reactions. The study focuses on the rising dynamics of a single gas bubble and a pair of bubbles in different types of fluids, and the heat/mass transfer from the bubbles into the surrounding fluids. The simulation is carried out using Basilisk, with adaptive mesh refinement techniques. The results show that the dynamics of a single bubble are strongly influenced by the flow index and the rheological properties of the fluid. The viscosity field and bubble shape are significantly affected by the rheological properties of the fluid. The mass transfer rate increases with the Peclet number and is highly dependent on the flow index. The behavior of two bubbles rising in-line is characterized by various motion patterns. The heat/mass transfer rate is optimized in regimes where the bubbles follow side escape or Drafting-Kissing-Tumbling scenarios. The radius ratio of the leading to trailing bubble has a significant impact on the behavior of bubbles during rising. The inelastic time constant influences the behavior of bubbles during rising, leading to more instability and oscillatory motion of the bubbles. The flow index is a crucial rheological parameter that affects the behavior of bubbles, and decreasing the flow index leads to an increase in the instabilities of the bubble during rising.

Keywords

elevació d'una sola bombolla; elevació d'un parell de bombolles; transferència de calor/massa; elevación de una sola burbuja; elevación de un par de burbujas; transferencia de calor/masa; A single bubble risin; A pair of bubbles rising; heat/mass transfer

Subjects

531/534 - Mechanics; 621 - Mechanical engineering in general. Nuclear technology. Electrical engineering. Machinery

Knowledge Area

Enginyeria i Arquitectura

Documents

This document contains embargoed files until 2024-05-11

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)