The environmental management systems as a tool for integrating the principles of the circular economy within manufacturing firms

Author

Barón Dorado, Alexandra

Director

Castro Vila, Rodolfo de

Codirector

Giménez Leal, Gerusa

Date of defense

2023-04-11

Pages

166 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte

Doctorate programs

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Abstract

This thesis analyses the contribution of Environmental Management Systems (EMS)'s in adopting Circular Economy (CE) principles in manufacturing companies. It explores different aspects such as the reporting and communication of environmental performance, the adoption of circularity Key Performance Indicators (KPIs), as well as the possible configurations of organisational and technological practices focused on CE and, consequently, the role played by EMS in such configurations. The dissertation is based on a mixed empirical methodology using, on the one hand, the environmental statements of companies with EMAS registration at a regional and national level and, on the other hand, the European Manufacturing Survey 2018 with two sub-samples from Spain and The Netherlands. Thus, noteworthy results were obtained that answered the research questions posed. Firstly, out of a sample of 85 companies, a positive relationship was found between companies that had implemented an EMS and a greater intensity in circularity practices. Secondly, from the two studies that used data from the EMAS environmental declarations, the practices reported by the 31 sites at the regional level (Catalonia) and the 122 sites at the national level in Spain were observed. The national study also analysed the quantitative information within the declarations to check the possibilities of using circularity indicators with the information that companies share in their environmental reports. Seventeen CE practices mentioned by the companies were detected, but only three provided quantitative information applicable to adopting circularity KPIs. Thirdly, and under the lens of ‘Configuration of Practices’, 288 manufacturing companies were analysed, and the relationship of different organisational and technological practices focused on CE based on academic literature. We obtained 25 consistent configurations that promote greater circularity according to each production stage. According to the results, it can be concluded that EMS contribute to the transition towards more circular production processes in manufacturing companies. However, in order for EMSs to be efficient tools in the integration of CE principles, the results of this thesis emphasize paying more attention to crucial aspects such as management and organisational commitment, periodic review and verification of results, and communication of environmental performance. Preferably with quantifiable data that allow the inclusion of circularity actions within the framework of continuous improvement


Aquesta tesi analitza la contribució dels Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) en l'adopció de principis d'Economia Circular (EC) a les empreses manufactureres. Explora diferents aspectes com la manera de reportar i comunicar el comportament ambiental, l'adopció de KPI’s de circularitat, així com les possibles configuracions de pràctiques organitzatives i tecnològiques enfocades a l’EC i, en conseqüência, el rol que exerceixen els SGA en aquestes configuracions. La dissertació es basa en una metodologia mixta empírica utilitzant, d'una banda, les declaracions ambientals d'empreses amb registre EMAS a nivell autonòmic i nacional a Espanya, i per l'altra, l'Enquesta Europea de Manufactura 2018 amb dues sub-mostres d'Espanya i Països Baixos. Així, es van obtenir resultats significatius que responien a les preguntes de recerca plantejades. En primer lloc, d'una mostra de 85 empreses, es va trobar una relació positiva entre les empreses que havien implementat un Sistemes de Gestió Ambiental i una major intensitat en pràctiques de circularitat. En segon lloc, dels dos estudis que van utilitzar dades de les declaracions ambientals EMAS, es van observar les pràctiques reportades tant dels 31 centres a nivell autonòmic (Catalunya), com dels 122 centres a nivell nacional a Espanya. En l'estudi nacional també es va analitzar la informació quantitativa dins les declaracions per a comprovar les possibilitats de l'ús d'indicadors de circularitat amb la informació que les empreses comparteixen en els seus informes ambientals. Es van detectar 17 EC pràctiques esmenades per les empreses, però només en 3 pràctiques es subministrava informació quantitativa aplicable en l'adopció de KPI’s de circularitat. En tercer lloc, i sota la lent de ‘Configuració de pràctiques’, es van analitzar 288 empreses manufactureres i la relació de diferents pràctiques organitzatives i tecnologies enfocades en EC prenent com a referència la literatura acadèmica. Es van obtenir 25 configuracions consistents que promouen una major circularitat en cada etapa de producció. D'acord amb els resultats, es pot concloure que els sistemes de gestió ambiental contribueixen en la transició cap a processos de producció més circulars en empreses dedicades a la fabricació. No obstant això, perquè els SGA puguin ser eines eficients en la integració de principis d’EC emfatitza en la necessitat de la seva implementació a partir del compromís gerencial i organitzatiu reflectit en la política ambiental, a la revisió i verificació periòdica de resultats i a la comunicació del seu comportament ambiental, preferiblement amb dades quantificables que permeten incloure les accions de circularitat dins del marc de la millora contínua

Keywords

Economia circular; Economía circular; Circular economy; Sistemes de gestió ambiental; Sistemas de gestión ambiental; Environmental management systems; Empreses manufactureres; Empresas manufactureras; Manufacturing firms; Pràctiques de circularitat; Prácticas de circularidad; Circularity practices; Indicators de circularitat; Indicadores de circularidad; Circularity indicators; Informes ambientals; Informes ambientales; Environmental reports; Pràctiques organitzatives; Prácticas organizativas; Organizational practices

Subjects

334 - Forms of organization and cooperation in the economy; 338 - Economic situation. Economic policy. Management of the economy. Economic planning. Production. Services. Prices; 502 - The environment and its protection; 504 - Threats to the environment

Documents

This document contains embargoed files until 2024-04-10

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)