La fiscalidad del teletrabajo. Análisis jurídico de las relaciones dependientes: marco internacional e interno

Author

Santiago Marcos, Daniel

Director

Navarro García, Albert

Date of defense

2023-07-06

Pages

423 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Dret Públic

Doctorate programs

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Abstract

The objective of this thesis is to examine the challenges and issues arising from teleworking in the tax system. The initial focus is on the analysis of teleworking from a legal-labour perspective, in order to determine its concept, and then to delve into the field of taxation. In particular, the second part begins with the study of the fiscal sovereignty of states as a source of international tax principles, as well as the role of the Organization for Economic Cooperation and Development's Model Tax Convention as an essential guide for conventional negotiation. Subsequently, the various conflicts that international taxation faces with dependent teleworking are addressed, in areas as relevant as the determination of tax residence and the rules for distributing tax power in relation to dependent work income. In this regard, possibilities for improving current regulations to adapt to the new labour market, affected by a growing increase in dependent teleworking, are analysed. Solutions are also proposed to avoid possible revenue losses caused by legal inconsistencies in international treaties and fraudulent operations. In addition to its international impact, the issue of teleworking also has an impact on the internal tax system. In this area, the effects of teleworking on the rules that link a subject to Spanish territory and allow them to be considered a tax resident in our country are examined, as well as the applicable connecting points in the event of proving non-residency. In relation to all these issues, the special regimes for impatriates and expatriates must also be taken into account, as teleworking can modify their course. Finally, the autonomous tax system is studied, in order to analyse the impact of the movements of teleworkers between autonomous communities. After examining the above issues, the work concludes with a concluding section in which it is determined whether the tax system is prepared to deal with the high mobility operations of teleworkers or if it is necessary to reformulate the structure and substance of certain provisions to legally protect the system, to which we are inevitably heading due to the effect of work from anywhere


L'objectiu d'aquesta tesi consisteix a examinar els reptes i desafiaments que sorgeixen del teletreball en el sistema fiscal. L'enfocament inicial se centra en l'anàlisi del teletreball des d'una perspectiva jurídic-laboral, amb la finalitat de determinar el seu concepte, per a aprofundir a continuació en l'àmbit de la fiscalitat. En particular, s'inicia aquesta segona part amb l'estudi de la sobirania fiscal dels Estats com a font dels principis impositius internacionals, així com del paper del Model de Conveni de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, com a guia essencial per a la negociació convencional. Posteriorment, s'aborden els diversos conflictes que la fiscalitat internacional enfronta amb el teletreball de caràcter dependent, en àmbits tan rellevants com la determinació de la residència fiscal i les normes de distribució del poder impositiu en relació amb les rendes del treball dependent. En aquest sentit, s'analitzen les possibilitats de millora de la normativa actual per a adaptar-se al nou mercat de treball, afectat per un increment creixent del teletreball de caràcter dependent. Així mateix, es proposen solucions per a evitar possibles pèrdues recaptatòries ocasionades per algunes incoherències legals en els tractats internacionals i per la realització d'operacions fraudulentes. A més del seu impacte a nivell internacional, la problemàtica del teletreball també té un impacte en el sistema fiscal intern. En aquest àmbit, s'examinen els efectes del teletreball en les normes que vinculen a un subjecte amb el territori espanyol i que permeten considerar-lo resident fiscal al nostre país, així com els punts de connexió aplicables en el supòsit d'acreditar la no residència. En relació amb totes aquestes qüestions, han de tenir-se en compte també els règims especials d’impatriats i expatriats, des del moment en què el teletreball pot modificar el seu curs. Finalment, s'estudia el sistema fiscal autonòmic, amb la finalitat d'analitzar l'impacte dels desplaçaments de teletreballadors entre Comunitats Autònomes. Després d'examinar les qüestions anteriors, el treball finalitza amb un apartat conclusiu en el qual es determina si el sistema fiscal està preparat per a fer front a les operacions d'alta mobilitat de teletreballadors o si és necessari reformular l'estructura i el fons d'algunes disposicions per a protegir jurídicament el sistema, al qual inevitablement ens dirigim degut a aquest efecte work from anywhere

Keywords

Teletreball; Teletrabajo; Telework; Dret fiscal; Derecho fiscal; Tax law; MC OCDE; Residència fiscal; Residencia fiscal; Tax residence; Imposició sobre la renda; Imposición sobre la renta; Income tax; Distribució impositiva; Distribución impositiva; Tax distribution

Subjects

331 - Labour. Employment. Work. Labour economics. Organization of labour. ; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws

Documents

This document contains embargoed files until 2025-07-05

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)