'Flexing muscles'. L’ambigüitat de gènere en el bodybuilding, entre la pràctica esportiva i l’exploració artística

Author

Fontbona Mola, Isa

Director

Faxedas, M. Lluïsa (Maria Lluïsa)

Date of defense

2023-07-12

Pages

447 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament d'Història i Història de l'Art

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Abstract

This research studies how the body resulting from the practice of bodybuilding can become an element of transgression of traditional gender roles. To do so, we focus especially on the potential we find in the case of female bodybuilders, analyzing their presence in the competitive arena, and especially on how this is (re)interpreted from the artistic scene; but we also talk about their male counterparts and people of non-binary identity. Throughout the different chapters and sections I have analyzed how their corporealities have been seen and worked beyond the sporting arena, in the field of representation and exploration in the artistic context; and how they can be interpreted as an element of gender transgression and as a tool to generate a critique of various aspects of our current society. However, and using theoretical formulations such as the figure of the ‘drag’ defended by Judith Butler to interpret these bodies, we study how also in the competitive framework itself and taking gender roles to the point of exaggeration, a form of criticism can also take place in terms of gender roles. Our study focuses on the period from the mid-twentieth century to the present, although mention is also made of the precedents and origins of these corporealities. We have analyzed several of the artistic gazes (mostly in the photographic framework) that have been given throughout history regarding muscular bodies, ranging from fascination to criticism. We have debated the rules and the industry of this sporting discipline to discover its ambiguities. And finally, we have presented various artistic and activist proposals born from the muscular corporeality itself that have the intention of rethinking, and potentially transgressing, what has to do especially with gender discourses


La present investigació estudia com el cos resultant de la pràctica del bodybuilding pot esdevenir un element de transgressió dels tradicionals rols de gènere. Per fer-ho, ens centrem especialment en el potencial que trobem en el cas de les dones bodybuilders, analitzant la seva presència en el terreny competitiu, i especialment en com aquest és (re)interpretat des de l’escena artística; però també parlem dels seus homòlegs masculins, i de les persones d’identitat no binària. Al llarg dels diferents capítols i apartats s’ha analitzat com s’han vist i treballat les seves corporalitats més enllà del terreny esportiu, en l’àmbit de la representació i exploració en el context artístic; i es planteja com en aquest poden ser interpretades com a element de transgressió de gènere i com a eina per a generar una crítica a diversos aspectes propis de la nostra societat actual. Tanmateix, i emprant formulacions teòriques com la figura de la ‘drag’ defensada per Judith Butler per a interpretar aquests cossos, estudiem com també en el propi marc competitiu i portant els rols de gènere fins a l’exageració, també pot tenir lloc una forma de crítica pel que fa als rols de gènere. El nostre estudi es centra en el període que va de mitjans del segle XX fins a l’actualitat, encara que també s’hi fa esment als precedents i els orígens d’aquestes corporalitats. Hem analitzat diverses de les mirades artístiques (majoritàriament fotogràfiques) que s’han donat al llarg de la història respecte els cossos musculats, que van de la fascinació fins a la crítica. Hem posat la normativa i la indústria d’aquesta disciplina esportiva a debat per descobrir-ne les ambigüitats. I finalment, hem presentat diverses propostes artístiques i activistes nascudes des de la pròpia corporalitat musculada que tenen la intenció de repensar, i potencialment transgredir, tot allò que té a veure especialment amb els discursos de gènere

Keywords

Culturisme; Culturismo; Bodybuilding; Culturisme femení; Culturismo femenino; Female bodybuilding; Art contemporani; Arte contemporáneo; Contemporary art; Coneixement corporeitzat; Conocimiento corporizado; Embodied knowledge; Art performance; Arte performance; Performance art; Estudis de gènere; Estudios de género; Gender studies; Feminismes; Feminismos; Feminisms

Subjects

30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 77 - Photography and similar processes; 79 - Recreation. Entertainment. Games. Sport

Documents

This document contains embargoed files until 2024-07-14

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)