Revisiting STEAM in the interplay between extrinsic and intrinsic goals of education: Implications for teaching and teacher training

Author

Rodrigues-Silva, Jefferson ORCID

Director

Alsina, Àngel

Date of defense

2023-07-28

Pages

388 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Educacio

Abstract

Considering non-consensual understandings, we aim to revisit STEAM exploring its distinctiveness as an educational approach embedded within the broader discourses of education and tensions between the extrinsic and intrinsic educational goals. For that, we embarked on an article-based doctoral thesis utilising mixed-method research across three phases of knowledge development: 1) problem conceptualisation, 2) empirical investigation, and 3) implementation and evaluation. The problem conceptualisation phase comprises five articles on qualitative methods: concept analysis, narrative reviews and systematic reviews. These articles delve into STEAM epistemology, exploring its connections with sustainability and playful learning. The empirical investigation phase consists of two mixed-method articles. One quasi-experimental study inquires about students‘ conceptions of engineering, and a second case study examines the effects of a practical teacher-training programme on planning STEAM ability. Finally, the implementation and evaluation phase concerns two qualitative articles describing STEAM activities on engineering teaching, first intertwined with sustainability and then playful drama, representing extrinsic and intrinsic goals of education.


Tenint en compte les interpretacions no consensuades, es pretén revisar la conceptualització de STEAM explorant el seu caràcter distintiu com a enfocament educatiu i des de discursos més amplis de l'educació, com les tensions entre les demandes extrínseques de la societat i els objectius educatius intrínsecs. Tenint en compte aquest propòsit, s'ha desenvolupat una tesi doctoral per compendi d'articles des d'una perspectiva metodològica mixta i considerant tres fases de desenvolupament del coneixement en recerca educativa: 1) definició del problema, 2) recerca empírica i 3) aplicació i avaluació. La fase de definició del problema comprèn cinc articles basats en mètodes qualitatius: anàlisi conceptual, revisions narratives i sistemàtiques. Aquests articles aprofundeixen en l'epistemologia STEAM, explorant les seves connexions amb la sostenibilitat i l'aprenentatge lúdic. Seguidament, la fase de recerca empírica consta de dos articles basats en mètodes mixtos: un estudi quasi-experimental que indaga sobre les concepcions de l'alumnat de primària sobre l'enginyeria, i un estudi de cas que examina els efectes d'un programa pràctic de formació de professors sobre l'habilitat per a planificar activitats STEAM. Finalment, la fase d'aplicació i avaluació inclou dos articles de naturalesa qualitativa que descriuen activitats STEAM: el primer, sobre l'ensenyament de l'enginyeria en connexió amb la sostenibilitat, representa els objectius extrínsecs de la societat; mentre que el segon, que connecta l'enginyeria amb el teatre com a activitat lúdica, representa objectius intrínsecs de l'educació.

Keywords

STEAM education; Educació STEAM; Educación STEAM; STEM education; Educació STEM; Educación STEM; Teacher training; Formació del professorat; Formación de profesorado; Mathematics education; Ensenyament de la matemàtica; Enseñanza de las matemáticas; Engineering education; Ensenyament de l'enginyeria; Enseñanza de la ingeniería; Interdisciplinarity; Interdisciplinaritat; Interdisciplinariedad; Biesta, Gert

Subjects

37 - Education

Documents

tjrd_20230728.pdf

94.64Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)