Descripció de la situació de salut, dependència i qualitat de vida de la població de gent gran d'un nucli urbà

Author

Febrer Martínez, Gabriel de

Director

Sola Alberich, Rosa Maria

Codirector

Arija Val, Victoria

Date of defense

2009-12-21

ISBN

9788469307168

Legal Deposit

T-424-2010Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

Objectius: Conèixer les característiques socioeconòmiques, estat de salut, dependència i qualitat de vida de la gent gran.<br/><br/>Estudi transversal descriptiu poblacional d'una mostra representativa de Reus-2004 obtinguda de forma aleatòria i estratificada per grups d'edat i gènere. <br/>Un 5% té problemes per cobrir les necessitats bàsiques, un 14,4% no té a qui demanar ajuda, un 10% considera la seva llar mal equipada, un 22,6% no és propietari, un 20% viu sol, un 8% té barreres arquitectòniques i un 10% declara analfabetisme. <br/>Estat de salut: el 20% presenta deteriorament cognitiu, el 26% depressió, el 54% risc nutricional i el 71% fragilitat. Destacar l'increment de la insuficiència cardíaca amb l'edat.<br/>Factors associats a la dependència funcional: deteriorament cognitiu, pluripatologia, sordesa, risc nutricional i edat, però no el gènere.<br/>Factors associats a l'empitjorament de la qualitat de vida: analfabetisme, baix nivell socioeconòmic, polifarmàcia, ingrés hospitalari recent, deteriorament cognitiu, depressió, risc nutricional, dependència funcional i gènere.


Objectives: To assess socioeconomic characteristics, health status, dependency, and life quality of elderly people.<br/><br/>Descriptive cross-sectional study of a representative population of Reus-2004 from randomly selected groups stratified by age. <br/><br/>5% of these people are in trouble to cover basic needs, 14.4% lack of someone who to help them, 10% judged that their homes were not furnished well enough, 22.6% are owners, 20% live alone, 8% have architectonical obstacles, and 10% declared illiteracy.<br/><br/>Health status: 20% have cognitive impairments, 26% are in depression, 54% present nutritional risk and 71% are fragile. It is important to note the enlargement of heart failures with age.<br/><br/>Factors that are associated to functional dependence: cognitive impairment, multiple disorders, deafness, nutritional risk and age not gender. <br/><br/>Factors that are associated to a deterioration of life quality: illiteracy, low socioeconomic status, polypharmacy, recent hospitalization, cognitive impairment, depression, risk of malnutrition, functional dependence and gender.

Keywords

valoració de la qualitat de vida; Gent gran amb dependència funcional

Subjects

61 - Medical sciences

Documents

Tesi.pdf

1.922Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)