La transmissió lingüística intergeneracional en parelles mixtes a Mallorca

Author

Oliver Grau, Sílvia

Director

Boix-Fuster, Emili

Melià Garí, Joan

Date of defense

2013-06-18

Pages

513 p.Department/Institute

Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Abstract

Aquesta tesi doctoral vol descriure la situació del català a Mallorca a partir de la seva transmissió en parelles lingüístiques mixtes, en què un dels dos membres tingui el català com a llengua primera i l’altre el castellà. La primera part, teòrica, consta de quatre capítols: Al capítol I, s’ha definit el marc teòric de la investigació. Al capítol II, s’ha tractat la realitat sociolingüística de Mallorca. Al capítol III, s’ha estudiat el concepte de transmissió lingüística intergeneracional. Finalment, al capítol IV, s’han descrit els principis metodològics emprats. La segona part, més analítica, consta de tres capítols més. Al capítol V s’ha caracteritzat lingüísticament les famílies estudiades a partir dels testimonis obtinguts en les entrevistes. Al capítol VI, s’ha estudiat tres variables: a) la d’identitat, b) la de context i c) la de socialització. Com a cloenda, es presenten les conclusions del treball i els corresponents annexos


Esta tesis doctoral pretende describir la situación del catalán en Mallorca a partir de la transmisión en parejas lingüísticas mixtas, en que uno de los dos miembros tengan el catalán como lengua primera y el otro el castellano. La primera parte, teórica, consta de cuatro capítulos: en el primero se ha definido el marco teórico de la investigación, en el segundo se trata la realidad sociolingüística de Mallorca, en el tercero se ha estudiado el concepto de transmisión lingüística intergeneracional; finalmente, en el capítulo cuarto se han descrito los principios metodológicos utilizados. La segunda parte, más analítica, consta de tres capítulos: en el quinto se han caracterizado lingüísticamente a las familias estudiadas a partir de los testimonios obtenidos en las entrevistas, en el sexto se estudian tres variables (de identidad, de contexto y de socialización), como cierre se presentan las conclusiones del trabajo y los correspondientes anejos


This doctoral thesis tries to describe the situation of the transmission of the Catalan language in mixed linguistic couples in Majorca, in which one of the two members speaks Catalan as first language and the other, Spanish. The first part, which is theoretical, has four chapters: the theoretical frames of the investigation, the study of the current sociolinguistic situation in Majorca, the concept of linguistic intergenerational transmission and finally, the description of the methodological principles applied. The second part, which is more analytical, has three chapters: the interviewed families have been characterized linguistically from their testimonies and the study of three variables (identity, context and socialization). Conclusions and attached documents conclude the work

Keywords

Sociolingüística, Parelles Mixtes, Transmissió Lingüística, Mallorca; Sociolingüística, Parejas Mixtas, Transmissión Lingüística, Mallorca; Sociolinguistics, Mixed Pairs, Linguistic Transmission, Majorca

Subjects

8 - language. Linguistics. Literature; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Sociolingüística

Documents

tsog1de1.pdf

3.034Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)