Estructura y políticas públicas ante los nuevos retos de la distribución y consumo digital de contenido audiovisual. Los proyectos de Vídeo bajo Demanda de cine filmin y Universciné como estudio de caso

Author

Clares Gavilán, Judith

Director

Medina Cambron, Alfons

Codirector

Salvador Serna, Miquel

Date of defense

2014-07-08

Legal Deposit

B 18421-2014

Pages

386 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna

Abstract

A través de l'estudi de cas dels projectes de vídeo a la carta (VOD) de cinema filmin (ES) i UniversCiné (FR), aquesta investigació es proposa observar i analitzar d'una banda, de quina manera la digitalització està transformant el sistema audiovisual, atenent especialment al seu impacte sobre l'estructura del mercat i els seus models de negoci. De l'altra, analitzar quines mesures s'han adoptat entorn el VOD a Europa i com ha estat la seva transposició als mercats objecte d'estudi (francès i espanyol), amb l'objectiu d'observar en quina mesura estan afavorint al desenvolupament de la indústria del VOD en l'àmbit cinematogràfic així com a la seva diversitat. Amb això es pretén observar si ens trobem davant d'un sector molt regulat o més aviat es pot considerar que les mesures adoptades són poc intervencionistes deixant que sigui el mateix mercat o sector qui estableixi els seus propis acords i analitzar amb això en quina mesura s'observen les característiques pròpies del paradigma de rendibilització de la cultura a les mesures reguladores adoptades al voltant del vídeo a la carta i si s'observen aquells elements que alguns autors han considerat poden ser definitoris d'un nou paradigma de política cultural. L'anàlisi no quedaria complet sense analitzar també les mesures que s'han adoptat per fomentar el vídeo a la carta a Europa i als mercats objecte d'estudi, França i Espanya, amb l'objectiu de poder observar si han aconseguit complir amb els objectius de foment de la diversitat i de foment de la indústria audiovisual europea. La implantació del Vídeo sota Demanda (VOD), l'increment de la seva oferta, la creació d'una estructura de mercat i un model de negoci viable i la seva acceptació per part dels agents del sector i dels consumidors són elements que també s'han de tenir en compte per poder comprendre tant les demandes de la indústria cinematogràfica i els seus subsectors per al desenvolupament del vídeo a la carta, com la resposta de l'administració per regular i fomentar el seu desenvolupament.


A través del estudio de caso de los proyectos de VOD de cine filmin (ES) y UniversCiné (FR), esta investigación se propone observar y analizar por un lado, de qué manera la digitalización está transformando el sistema audiovisual, atendiendo especialmente a su impacto sobre la estructura del mercado y sus modelos de negocio. Y por otro, analizar qué medidas se han adoptado en torno al VOD en Europa y cómo ha sido su transposición a los mercados objeto de estudio (francés y español), con el objetivo de observar en qué medida están favoreciendo al desarrollo de la industria del VOD en el ámbito cinematográfico así como a su diversidad. Con ello se pretende observar si nos encontramos ante un sector muy regulado o más bien se puede considerar que las medidas adoptadas son poco intervencionistas dejando que sea el propio mercado o el sector quien establezca sus propios acuerdos y analizar con ello en qué medida se vislumbran las características propias del paradigma de rentabilización de la cultura en las medidas reguladoras adoptadas entorno al VOD y si se observan aquellos elementos que algunos autores han considerado pueden ser definitorios de un nuevo paradigma de política cultural. El análisis no quedaría completo sin analizar también las medidas que se han adoptado para fomentar el VOD en Europa y en los mercados objeto de estudio, Francia y España, con el objetivo de poder observar si han logrado cumplir con los objetivos de fomento de la diversidad y de fomento de la industria audiovisual europea. La implantación del Video bajo Demanda (VOD), el incremento de su oferta, la creación de una estructura de mercado y un modelo de negocio viable así como su aceptación por parte de los agentes del sector y de los consumidores son elementos que deberán también tenerse en cuenta para poder comprender tanto las demandas de la industria cinematográfica y de sus subsectores para el desarrollo del VOD, como la respuesta de la administración para regular y fomentar su desarrollo.


Through the case study of VOD film projects filmin (ES) and UniversCiné (FR), this research aims to observe and analyse, firstly, how digitization is transforming the audiovisual system, specially in regard to its impact on market structure and business models, and secondly, to analyse what measures have been taken around VOD in Europe and how they have been transposed into the markets under study (French and Spanish), in order to see to what extent they are favouring the development of the VOD industry in the film sector, as well as its diversity. With this we want to observe if we are dealing with a highly regulated sector or whether it can be considered that the measures that have been taken are not very interventionist, letting the market or the industry itself set their own agreements and thus analyse to what extent the characteristics of the paradigm to value culture are observed in the regulatory measures around video on demand and whether the elements that some authors have considered as defining a new paradigm in cultural policy are observed. The analysis would not be complete without also considering the actions that have been taken to promote VOD in Europe and the markets under study, France and Spain, in order to observe whether they have achieved compliance with the objectives of promoting diversity and promotion of European audiovisual industry. Implementation of Video on Demand (VOD), increases in its offer, the creation of a market structure and viable business model, as well as its acceptance by industry players and consumers, are elements that must be taken into account in order to understand both the demands of the film industry and its subsectors for the development of VOD, as well as the response of the administration to regulate and promote its development.

Keywords

Polítiques culturals; Políticas culturales; Cultural policies; Distribució cinematogràfica; Distribución cinematográfica; Film distribution; Vídeo sota demanda; Vídeo bajo demanda; Video on demand

Subjects

08 - Polygraphies. Collective works; 32 - Politics; 33 - Economics. Economic science; 65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations; 77 - Photography and similar processes

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

jclares_tesis_abril2014.pdf

10.12Mb

Anexos_jclares.pdf

857.8Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)