La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Turisme Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Departments

Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià [1]

Departament d'Arquitectura [26]

Departament d'Economia i Finances [12]

Departament d'Economia, Ciències Socials i Mètodes [27]

Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat [3]

Departament d'Economia, Finances, Comptabilitat i Ciències Socials [7]

Departament d'Educació [10]

Departament d'Educació Social i Treball Social [7]

Departament d'Electrònica [14]

Departament d'Empresa i Tecnologia [14]

Departament d'Enginyeria [12]

Departament d'Enginyeria Industrial [14]

Departament d'Enginyeria Química [7]

Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials [15]

Departament d'Estadística Aplicada [3]

Departament d'Humanitats i Ciències Socials [11]

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia [0]

Departament d'Informàtica [13]

Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences [3]

Departament de Bioenginyeria [56]

Departament de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport [51]

Departament de Ciències de l'Educació [31]

Departament de Ciències Socials [1]

Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal [29]

Departament de Comunicació [50]

Departament de Comunicació i Relacions Internacionals [59]

Departament de Comunicació Social [6]

Departament de Direcció de Màrqueting, Direcció d'Operacions i Innovació, i Direcció de Sistemes d'Informació [12]

Departament de Direcció de Persones i Organització [6]

Departament de Direcció General i Estratègia [11]

Departament de Direcció General i Estratègia i de Direcció de Persones i Organització [15]

Departament de Dret [3]

Departament de Dret privat [11]

Departament de Dret Públic [2]

Departament de Filosofia i Humanitats [2]

Departament de Filosofia Pràctica [4]

Departament de Filosofia Pràctica i Humanitats [16]

Departament de Filosofia Teorètica i d'Història de la Filosofia i de la Ciència [7]

Departament de Geofísica [9]

Departament de Gestió Empresarial [19]

Departament de Màrqueting [3]

Departament de Màrqueting, Operacions i Finances [26]

Departament de Mètodes Quantitatius [3]

Departament de Nutrició Humana i Dietètica i Farmàcia [0]

Departament de Pedagogia [16]

Departament de Política d'Empresa, Direcció de Recursos Humans i Sistemes d'Informació [40]

Departament de Psicologia [181]

Departament de Química Analítica [6]

Departament de Química Analítica i Aplicada [14]

Departament de Química Orgànica [16]

Departament de Química Orgànica i Bioquímica [9]

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica [9]

Departament de Societat, Política i Sostenibilitat [5]

Departament de Tecnologies Audiovisuals [4]

OEBRE I.U. - Observatori de l'Ebre [1]

Recent Submissions

Infipats. Why do they stay and how does it influence cross border knowledge transfer? 

Schildbach, Julius Joachim Gerhard (Date of defense: 2022-08-31)

Tot i que la investigació sobre la transferència transfronterera de coneixement (CBKT) a través de cessionaris internacionals ha anat creixent constantment i s'ha investigat des de múltiples perspectives i angles, actualment ...

La Fatiga Vocal en docentes: construcción de una escala 

Regatero Contreras, Silvia (Date of defense: 2022-12-16)

INTRODUCCIÓ: La fatiga vocal (FV) és un símptoma vocal primari que experimenten els docents i s'ha definit com la sensació de cansament acompanyat d'una disminució quantificable del rendiment vocal. OBJECTIU: Per a prevenir ...

Abordaje relacional de la familia en el Trastorno del Espectro Autista: Proyecto TEAm_FAM 

Luque Pretel, Teresa (Date of defense: 2023-01-13)

El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) és un dels trastorns de major complexitat. La responsabilitat principal d’acompanyar un nen/a amb TEA recau principalment en el nucli familiar, així l’impacte del diagnòstic no ...

Fabricación de superficies nanoestructuradas mediante inyección de plástico 

Boleda Baldi, Tomás (Date of defense: 2023-01-12)

La presència de micro i nanotextures, és molt comú a la natura, presentant funcionalitats diverses. Entre d’altres, aquestes textures aporten propietats com la hidrofobicitat, la difracció de llum, l'absorció o la dispersió ...

The political and mediatic elites on Twitter. An analysis of the accounts that the Spanish media, journalists, and members of the parliament started following 

Turim Israel, Verónica (Date of defense: 2022-12-21)

L'arribada d'Internet, com de tantes altres tecnologies, va comportar una renovada esperança de canvi social. Les possibilitats tècniques que ofereixen les plataformes socials digitals en termes d'accés i difusió de la ...

Validación de la versión española del Cuestionario de Satisfacción en la Relación de Pareja (RSAT) 

Sánchez Jiménez, Eva Cristina (Date of defense: 2022-10-27)

El constructe satisfacció amb la relació és central tant per a la teràpia de parella com per a la recerca en el camp de les relacions. En aquest context, disposar d'escales que mesuren de manera vàlida i fiable aquest ...

The Role of Business Incubators and Accelerators in The Development of Firms 

Rojas Murillo, Jorge Vinicio (Date of defense: 2022-12-13)

Les incubadores i acceleradors d'empresa han esdevingut actors populars a l'ecosistema emprenedor modern. Tot i això, són un grup d'organitzacions heterogènies l'efectivitat de les quals, a l’hora de millorar l'exercici ...

Advancing Research on Virtual Collaboration 

Ordoñez Hincapié, Maria Ximena (Date of defense: 2022-10-19)

Aunque los entornos virtuales no eran nuevos para algunas organizaciones, cuando llegó la pandemia de COVID-19, casi todas las industrias del mundo comenzaron a emplearlos. Dado que muchas organizaciones y empleados ...

The American and British Press coverage of Refoms in Saudi Arabia and the Personality of Crown Prince Mohammed Bin Salman. (The Washigton Post and The Guardian as Examples) 

Salameh Salameh, Rasha Abdallah (Date of defense: 2022-12-22)

Aquest estudi té com a objectiu donar llum sobre la cobertura dels mitjans occidentals de les reformes al Regne de l'Aràbia Saudita i la personalitat del príncep hereu Mohammad Bin Salman, que va provocar canvis radicals ...

Exploring Molecular Diversity: There is Plenty of Room at Markush's 

Freixa Manén, Leticia (Date of defense: 2022-12-22)

L'estratègia de les etapes inicials del descobriment de fàrmacs està normalment basada en un procés anomenat hit-to-lead que implica un extens estudi entorn de la síntesi de derivats d'una molècula original que prèviament ...

Modelling the extracellular environment of pancreatic ductal adenocarcinoma to study different aspects of disease progression 

Betriu Rosselló, Nausica (Date of defense: 2022-12-15)

L’adenocarcinoma ductal pancreàtic (ADP) és la malaltia pancreàtica més rellevant, que representa més del 90% de totes les patologies pancreàtiques. L’ADP és la quarta causa més comuna de mort per càncer a Europa i els ...

Novel approaches for the chemical, mechanical, and thermal post-processing of polymer components obtained by fused filament fabrication 

Chueca de Bruijn, Ariadna (Date of defense: 2022-12-14)

La creixent demanda de productes de baix cost i fets a mida impulsada per les necessitats del sector industrial contemporani ha promogut el desenvolupament i el perfeccionament de diverses tècniques de processat de materials. ...

De novo development of novel DM1 toxic ncRNA targeting small molecules and its biological evaluation 

Ondoño Molina, Raul (Date of defense: 2022-12-13)

La distròfia miotònica de tipus 1 (DM1) és un trastorn neuromuscular incurable causat per les transcripcions tòxiques del gen DMPK. Aquests transcrits porten expansions de repeticions CUG a les regions no traduïdes 3′ ...

Incidència de la trajectòria esportiva en el desenvolupament del lideratge 

Riera Batalla, Verònica (Date of defense: 2022-09-14)

Aquesta tesi doctoral es centra en analitzar la incidència de la trajectòria esportiva de les persones en el desenvolupament del seu lideratge a través de l’aproximació Lifespan Developmental Psychology (Baltes et al., ...

Exploring the Framework of Digital Transformation: A Multilevel Investigation from an Organizational and Employee Perspective 

Weritz, Noa Pauline Antonia Gesine Isabel (Date of defense: 2022-11-11)

Les tecnologies digitals estan revolucionant les indústries, les organitzacions i les persones a tot el món. En aquest context, sorgeixen noves oportunitats i amenaces per a les organitzacions que requereixen respostes ...

Development of Li sensors for its application in fusion technolog 

Pascual Nel-lo, Marc (Date of defense: 2022-11-15)

Un dels reptes a provar en els futurs reactors de fusió és la generació de triti mitjançant la reacció nuclear del liti-6 amb neutrons d'alta energia. Aquesta producció de triti es realitzarà als Tritium Breeding Modules ...

El rol de las estrategias socioafectivas en la enseñanza y el aprendizaje colaborativo y situado de la traducción en una clase virtual 

Mansilla, Diego Adrián (Date of defense: 2022-10-24)

L'ensenyament virtual ha crescut substancialment en els últims anys, i les projeccions indiquen que continuarà en augment. Els programes de formació de traductors professionals també reflecteixen aquesta tendència. L'objectiu ...

Análisis de las dificultades de integración de tecnología y metodología BIM en grados AEC 

Besné Yanguas, Alia (Date of defense: 2022-10-26)

L’arribada de Building Information Modeling (BIM) al món laboral comporta la necessitat de la integració d’aquesta metodologia als plans d’estudi de les universitats per formar als futurs professionals. La integració ...

On the Relationship between People, Objects, & Interactive Technologies: Transforming Digital & Physical experiences through the process of Realizing Empathy 

Garcia Corretjer, Maria A (Date of defense: 2022-07-12)

La manera com les persones es relacionen amb el seu entorn, ja sigui físic o digital, és cada cop més complexa i fugaç, fent que la relació de l'usuari amb els seus objectes i eines digitals, de vegades, sigui extrema i ...

Evaluación de las relaciones familiares en el trastorno límite de personalidad 

Santos Roca, Mariona (Date of defense: 2022-09-16)

El Trastorn Límit de Personalitat (TLP) és un dels trastorns mentals més complexos de comprendre i tractar donat el seu patró d'inestabilitat en les relacions interpersonals, de l'autoimatge i l'afectivitat. Com la majoria ...

More