Now showing items 21-40 of 103

  Estudi d'una metal·lotioneïna d'alzina surera (QsMT) 

  Mir Arnau, Gisela (Date of defense: 2005-05-09)

  En aquest treball es caracteriza per primera vegada la capacitat de coordinació metàl·lica d'una metal·lotineïna (MT) de planta i es proposa un model de plegament per a les MTs de planta en general. Els resultat mostren ...

  Paper del nucli hidrofòbic principal de la RNasa A en el plegament i desplegament induïts per pressió i temperatura 

  Font i Sadurní, Josep (Date of defense: 2006-06-02)

  Utilitzant temperatura i pressió com a agents desnaturalitzants s'ha explorat la contribució a l'estabilitat de diferents residus del principal nucli hidrofòbic de la RNasa A. Aquests resutats suggereixen que el principal ...

  Estudio de las variaciones espaciales y temporales de la diversidad genética de la trucha común, Salmo trutta, en ríos de la Península Ibérica 

  Vera Rodríguez, Manuel (Date of defense: 2006-07-28)

  Se ha analizado las causas de la distribución espacial de la variabilidad genética del ADN mitocondrial en poblaciones de trucha común de la cuenca del Duero y de los Pirineos Orientales. En total se han analizado de novo ...

  Characterization of cytotoxic ribonucleases: from the internalization pathway to the importance of dimeric structures 

  Rodríguez Maynou, Montserrat (Date of defense: 2006-12-15)

  En aquesta tesi s'ha caracteritzat la ruta d'internalització de l'onconasa, una RNasa citotòxica. Els resultats indiquen que l'onconasa entra a les cèl·lules per la via dependent de clatrina i del complex AP-2. Seguidament ...

  Estudi de l'acció de diferents bloquejadors de la via ErbB en la teràpia antitumoral 

  Ferrer Soler, Laura (Date of defense: 2007-03-30)

  L'inhibidor de carboxipeptidasa de patata (PCI) és un antagonista de l'EGF. Un dels problemes del PCI, però, és la baixa afinitat per l'EGFR en comparació amb el lligand natural. En aquest treball s'han dissenyat nous ...

  Detecció de la Ribonucleasa 1 anòmalament glicosilada en sèrums humans: possible ús com a marcador tumoral del càncer de pàncreas 

  Barrabés Vera, Sílvia (Date of defense: 2007-10-08)

  L'adenocarcinoma pancreàtic és una neoplàsia amb mal pronòstic per la que no existeixen marcadors específics. En aquesta tesi s'han estudiat possibles alteracions de les estructures glucídiques de la ribonucleasa pancreàtica ...

  Millora de la qualitat espermàtica de dosis seminals de mascles reproductors Piétrain per filtració en diverses reïnes 

  Bussalleu Muntada, Eva (Date of defense: 2008-03-07)

  En aquest treball s'ha dissenyat un mètode ràpid i fiable de tinció amb fluorocroms per a l'anàlisi de la integritat i viabilitat espermàtiques a partir del marcatge de la beina mitocondrial amb MitoTracker®Green FM, de ...

  Molecular genetics of cork formation 

  Soler del Monte, Marçal (Date of defense: 2008-06-09)

  La peridermis és una estructura complexa que protegeix els òrgans vegetals madurs (secundaris) i les zones que han sofert ferides de la pèrdua d'aigua i dels patògens. Aquesta funció barrera és deguda al fel·lema o súber, ...

  Functional Genetics of Suberin: The Role of CYP86A33 and StKCS6 in potato tuber periderm 

  Serra i Figueras, Olga (Date of defense: 2008-12-12)

  La caracterització funcional de dos gens en la peridermis, la ω hidroxilasa d'àcids grassos CYP86A33 -candidata per la funcionalització del carboni ω-terminal dels monòmers alifàtics de la suberina- i la ...

  New insights into boar sperm function and survival from integrated field and laboratory studies 

  Yeste Oliveras, Marc (Date of defense: 2008-12-17)

  En aquesta tesi s'han dut a terme dos tipus d'estudis diferents. L'objectiu del primer era la preservació del semen de porcí a 15ºC i el del segon eren els co-cultius homòlegs de cèl·lules epitelials de l'oviducte i ...

  Nous factors inflamatoris de la diabetis tipus 2: SP-D, SP-A, a-Defensives i visfatina 

  Chico Julià, Berta (Date of defense: 2009-02-19)

  La DM 2 és una malaltia multifactorial i multigènica. Aquest fet condueix a l'estudi de molts gens i proteïnes susceptibles d'estar implicades amb la DM 2. Algunes d'aquestes proteïnes i gens estan associats a un estat ...

  L´onconasa com a model per l´estudi de les bases moleculars de la citotoxicitat de les ribonucleases pancreàtiques. Aplicacions a la construcció de ribonucleases amb activitat antimicrobiana 

  Torrent Albertí, Gerard (Date of defense: 2009-03-27)

  La primera part d'aquest treball s´ha centrat en la caracterització i optimització del procés d'activació de l´onconasa recombinant per tal d'obtenir l´enzim igual a la forma nativa. Per això, les reaccions d'eliminació ...

  Aplicació de mètodes genètics en l'avaluació de la gestió per a la conservació de poblacions de truita comuna, Salmo trutta 

  Araguas Solà, Rosa M. (Date of defense: 2009-07-03)

  Durant anys, el principal mètode de gestió de les poblacions de truita comuna (Salmo trutta L.) ha estat la repoblació amb exemplars exògens. El seguiment genètic de les poblacions de truita comuna dels Pirineus orientals, ...

  Resolució de l'estructura tridimensional de l'helicasa hexamètrica DnaB 

  Arribas Bosacoma, Raquel (Date of defense: 2009-07-22)

  Es presenta el model atòmic a 4.5 Å de DnaB, la principal helicasa replicativa bacteriana, d'Aquifex aeolicus. És un anell hexamèric de 100 Å d'amplada i 80 Å d'alçada amb dues capes de simetria diferenciada, la dels dominis ...

  Intestinal microbiology in Crohn's disease: a study of Escherichia coli as a potential etiologic agent 

  Martínez Medina, Margarita (Date of defense: 2009-12-22)

  La malaltia de Crohn és una malaltia inflamatòria intestinal crònica d'etiologia encara desconeguda. Actualment es pensa que hi participen factors genètics i immunològics que confereixen una susceptibilitat a l'hoste, i ...

  Diversity, dynamics and activity of mesophilic Archaea in stratified feshwater lakes. Implications in biogeochemical cycles 

  Llirós Dupré, Marc (Date of defense: 2010-03-12)

  Aquesta tesi doctoral va estudiar la diversitat (riquesa i abundància), la distribució i la dinàmica de les comunitats planctòniques d'Archaea presents a diferents llacs estratificats temperats d'aigua dolça per aportar ...

  A practical approach on boar sperm cryodamage. Morphofunctional and immunocytochemical study of cryopreserved boar sperm intended for use in artificial insemination 

  Casas Roqueta, Isabel (Date of defense: 2010-07-08)

  L'ús d'esperma criopreservada en la inseminació artificial (IA) d'espècies d'interès productiu permet un major control sanitari i la creació de bancs de germoplasma d'alt valor genètic, entre d'altres avantatges. En el ...

  A human pancreatic ribonuclease variant kills cancer cells by apoptosis and reduces the expression of P-glycoprotein in MDR cell lines 

  Castro Gallegos, Jessica (Date of defense: 2010-10-26)

  En aquesta tesi s'han estudiat les propietats antitumorals d'una variant de la ribonucleasa pancreàtica humana anomenada PE5 que incorpora un senyal de localització nuclear. Aquest estudi mostra que PE5 indueix l'apoptosi ...

  Role of alpha 2,3-sialyltransferases ST3Gal III and ST3Gal IV in pancreatic ductal adenocarcinoma 

  Pérez Garay, Marta (Date of defense: 2011-02-07)

  Este trabajo demuestra que los genes que codifican para los enzimas beta-galactosido alfa-2,3-sialiltransferasa 3 (ST3Gal III), y en menor medida beta-galactosido alfa-2,3-sialiltransferasa 4 (ST3Gal IV), están directamente ...

  Glycan alterations of serum proteins as tumour markers. Prostate-specific antigen in prostate cancer and acute-phase proteins in pancreatic cancer 

  Sarrats Carbó, Ariadna (Date of defense: 2011-02-10)

  Els pacients amb càncer presenten una taxa de supervivència superior si es diagnostiquen a estadis inicials, per la qual cosa és indispensable disposar de marcadors tumorals adequats. Glicoformes de proteïnes específiques ...