Ecologia alimentària de la comunitat de peixos de l'Estany de Banyoles 

  García-Berthou, Emili (Date of defense: 1994-11-03)

  Before 1910, the fish assemblage of Banyoles Lake (Catalonia, Spain) consisted of: eel (Anguilla anguilla), Mediterranean barbel (Barbus meridionalis), freshwater blenny (Bennius fluviatilis), three-spined stickleback ...

  Heterogeneïtat pigmentària en bacteris fotosintètics verds: fisiologia i significació ecològica 

  Borrego i Moré, Carles (Date of defense: 1996-11-15)

  Green bacteria possess one of the most complexes antenna systems within the group of the photosynthetic microorganisms. One reason for this complexity is the high diversity of pigments antenna, the bacteriochlorophylls ...

  Estudi dels carotenoides en espècies marrons de bacteris verds del sofre: diversitat, eco-fisiologia i regulació 

  Mallorquí Fernández, Noemí (Date of defense: 2003-12-11)

  El present treball es centra en l'estudi a diferents nivells dels carotenoides de les espècies marrons de Bacteris Verds del Sofre (GSB, de l'anglès Green Sulfur Bacteria). L'objectiu global ha estat el d'esbrinar quina ...

  Distribució espacial i ús de l'hàbitat de la comunitat de peixos a l'estany de Banyoles 

  Zamora Hernández, Lluís (Date of defense: 2004-09-15)

  En el marc d'un projecte més ampli sobre la comunitat de peixos de la conca lacustre de Banyoles, s'ha estudiat la distribució espacial de les diferents espècies així com l'ús que aquestes fan de l'hàbitat. El poblament ...

  A study on the phylogeny and the ecology of ammonia-oxidizing bacteria using a new molecular marker based on the gene amoB 

  Calvó Perxas, Laia (Date of defense: 2005-05-12)

  L'agricultura i la industrialització han causat un augment significatiu del nombre d'ambients rics en amoni. La presència de compostos nitrogenats redueix la qualitat de l'aigua, causant problemes de toxicitat, deteriorant ...

  Phytoplankton dynamic in permanent and temporary waters of Empordà Salt marshes (NE Spain) 

  López i Flores, Rocío (Date of defense: 2005-07-05)

  Se ha estudiado la dinámica del fitoplancton en las lagunas costeras de Aiguamolls de l'Empordà. El fitoplancton esta sujeto principalmente al control "bottom-up", la variabilidad hidrológica y la disponibilidad de nutrientes ...

  Ecological interactions between an invasive fish (Gambusia holbrooki) and native cyprinodonts: the role of salinity 

  Alcaraz Cazorla, Carles (Date of defense: 2006-10-02)

  Actualment una de les principals amenaces a la biodiversitat és la introducció d'espècies. Revisant 26 variables de les 69 espècies de peixos continental de la Península Ibèrica concloem que la filogènia, variabilitat i ...

  Limnological characteristics and zooplankton community structure of Mediterranean coastal lagoons undergoing restoration 

  Badosa i Salvador, Anna (Date of defense: 2007-03-06)

  Entre 1999 i 2003 es va desenvolupar un projecte Life de restauració a la maresma de La Pletera, afectada per un pla urbanització, i a la llacuna del Ter Vell, amb un elevat grau d'eutròfia (aiguamolls del Baix Ter, NE ...

  Ecology of an invasive fish (Silurus glanis) in Catalan reservoirs 

  Carol Bruguera, Joaquim (Date of defense: 2007-12-14)

  L'objectiu d'aquesta tesi és aportar les primeres dades sobre l'ecologia del silur (Silurus glanis) introduït a la Península Ibèrica i estimar els seu impacte ecològic sobre la biota nativa. Es van mostrejar les comunitats ...

  Nitrifying and denitrifying bacterial communities in the sediment and rhizosphere of a free water surface constructed wetland 

  Ruiz Rueda, Olaya (Date of defense: 2008-06-27)

  La contínua descàrrega de nutrients, sobretot fosfats i nitrogen, és la major causa d'eutrofització dels ecosistemes aquàtics. Els sistemes de tractament basats en aiguamolls construïts s'han emprat per reduir ells nivells ...

  Diversitat de Bacteris Verds del Sofre en llacunes salines i osmoadaptació amb N(epsilon)-acetil-ß-lisina 

  Triadó i Margarit, Xavier (Date of defense: 2008-07-29)

  L'objectiu principal del treball de recerca és aprofundir en el coneixement del grup de Bacteris Verds del Sofre (BVS) des del punt de vista de la relació amb la salinitat. L'estudi s'ha restringit als representants ...

  The role of fungi and bacteria on the organic matter decomposition process in streams: interaction and relevance in biofilms 

  Artigas Alejo, Joan (Date of defense: 2008-12-19)

  L'objectiu d'aquest estudi és el d'investigar sobre l'ús de matèria orgànica per part dels fongs i bacteris que colonitzen diferents substrats bentònics en rius Mediterranis i analitzar l'efecte dels factors ambientals i ...

  Fish as ecological indicators in Mediterranean freshwater ecosystems 

  Benejam Vidal, Lluís (Date of defense: 2008-12-22)

  Podeu escriure el text directament o arrossegar-lo des d'un altre document<br/>L'objectiu d'aquesta tesi és contribuir a l'ús dels peixos continentals com a indicadors de l'estat ecològic a la conca Mediterrània. En el ...

  Distributional patterns of diatom communities in Mediterranean rivers 

  Tornés Bes, Elisabet (Date of defense: 2009-04-03)

  Aquesta tesi tracta la jerarquia i l'heterogeneïtat dels sistemes fluvials que afecten l'estructura de les comunitats bentòniques de diatomees. A nivell regional, es van buscar diferents grups de punts i les seves espècies ...

  Fate and effects of copper in fluvial ecosystems: the role of periphyton 

  Serra Gasa, Alexandra (Date of defense: 2009-07-03)

  L'activitat humana és una de les majors causes d'elevades concentracions de nutrients i substàncies tòxiques en els ecosistemes fluvials. Entre la gran varietat de factors que alteren aquests ecosistemes, l'eutrofització ...

  Aquatic community patterns across environmental gradients in a Mediterranean floodplain and their application to ecosystem restoration 

  Gallardo, Belinda (Date of defense: 2009-07-10)

  El presente estudio tiene como objetivo proporcionar una base de conocimiento sólida para la restauración ecológica de ríos, basada en la respuesta de comunidades acuáticas a cambios en la conectividad hídrica, factores ...

  Incidència de microorganismes i de compostos orgànics volàtils en l'aparició de defectes sensorials en suro 

  Prat i Botanch, Chantal (Date of defense: 2010-02-26)

  La incidència sobre el suro de defectes sensorials amb descriptors de florit-humitat és un dels principals problemes amb què s'enfronta la indústria surera. Els principals compostos relacionats amb aquest defecte son ...

  Food webs of Mediterranean coastal wetlands 

  Compte Ciurana, Jordi (Date of defense: 2010-07-21)

  En aquesta tesi doctoral s'han estudiat els efectes directes i indirectes de dos tipus d'espècies claus de la comunitat aquàtica dels aiguamolls de l'Empordà (aiguamolls costaners mediterranis amb una xarxa tròfica senzilla). ...

  Effects of priority and emerging pollutants on river biofilms 

  Ricart Viladomat, Marta (Date of defense: 2011-01-14)

  L'activitat humana representa una de les majors causes d'entrada d'una gran varietat de substàncies en els ecosistemes fluvials. L'objectiu principal d'aquest treball es investigar els efectes que els tòxics orgànics poden ...

  Availability and use of organic matter in stream ecosystems: the role of biofilms 

  Ylla i Monfort, Irene (Date of defense: 2011-01-21)

  La comunitat bentònica dels ecosistemes fluvials processa una gran quantitat de la matèria orgànica que arriba als rius. L'origen de les entrades de material (autòctones o al·lòctones), la seva composició química i la seva ...