El léxico de la Informática e Internet en el ámbito hispanohablante. Descripción y estudio contrastivo

Author

Ciro, Lirian Astrid

Director

Vila Rubio, María Nieves

Date of defense

2014-07-04

Legal Deposit

L.1232-2014

Pages

482 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Abstract

L'espanyol és una llengua amb moltes realitzacions en funció dels seus diferents registres. És clar que les diferències existents en la llengua espanyola són degudes a la seva àmplia distribució geogràfica i l'alt nombre de parlants; això es materialitza en els termes que designen realitats noves, com en el cas de la informàtica. Per aquesta raó, hem considerat pertinent realitzar un estudi detallat que posés de manifest les diferents realitzacions d'aquest tipus de lèxic en els països de parla hispana, des d'una perspectiva descriptiva i contrastiva, que permetés observar punts de trobades i/o desencontres en aspectes morfològics, semàntics i discursius d'aquest llenguatge d'especialitat. Per a aquesta investigació, hem portat a terme un rastreig d'aquest tipus de lèxic en fonts lexicogràfiques (diccionaris generals, corpus, bases terminològiques i glossaris especialitzats) i en fonts textuals (d’entre els anys 2006 i 2010). Aquestes últimes responen a dos tipus: diaris digitals i pàgines web d'universitats, ambdues de vint països de parla hispana. Amb les fonts textuals, s'ha conformat un corpus mitjançant l'eina TLCorpus de TshwaneDJe, que permet visualitzar llistats de termes i indica la seva freqüència d'aparició; així mateix, possibilita la seva cerca en un microcontext, alhora d'extreure exemples. Finalment, en aquesta recerca s'ha aprofundit tant en l'aspecte teòric com en el pràctic del lèxic de la informàtica i Internet en l'àmbit hispànic. Pretenem que es constitueixi en un antecedent vàlid per a posteriors estudis i anàlisis en aquest camp, així com en la base per a un glossari actualitzat d'aquest tipus de termes.


El español es una lengua con muchas realizaciones en función de sus diferentes registros. Es claro que las diferencias existentes en la lengua española son debidas a su amplia distribución geográfica y al alto número de hablantes; esto se materializa en los términos que designan realidades nuevas, como en el caso de la informática. Por esta razón, se consideró pertinente realizar un estudio detallado que pusiese de manifiesto las diferentes realizaciones de este tipo de léxico en los países de habla hispana, desde una perspectiva descriptiva y contrastiva, que permitiese observar puntos de encuentros y/o desencuentros en aspectos morfológicos, semánticos y discursivos de este lenguaje de especialidad. Para esta investigación, hemos llevado a cabo un rastreo de este tipo de léxico en fuentes lexicográficas (diccionarios generales, corpus, bases terminológicas y glosarios especializados) y en fuentes textuales (entre los años 2006 y 2010); estas últimas responden a dos tipos: periódicos digitales y páginas web de universidades, ambas de veintiún países de habla hispana. Con las fuentes textuales, se ha conformado un corpus mediante la herramienta TLCorpus de TshwaneDJe, que permite visualizar listados de términos e indica su frecuencia de aparición; asimismo, posibilita su búsqueda en un microcontexto, a la vez que extraer ejemplos. Finalmente, en esta investigación se ha profundizado tanto en el aspecto teórico como en el práctico del léxico de la informática e Internet en el ámbito hispánico. Aspiramos a que se constituya en un antecedente válido para posteriores estudios y análisis en este campo, así como en la base para un glosario actualizado de este tipo de términos.


Spanish is a language with many embodiments according to different registers. It is clear that the differences in the Spanish language occur due to its wide geographic distribution and the large number of speakers; this is materialized in the terms designating new realities, as in the case of computing science. For this reason, it was considered appropriate to realize a detailed study that would reveal the different usage of this type of vocabulary in Spanish-speaking countries, from a descriptive and contrastive perspective, that allows to observe all the matches and/or counterpoints in morphological, semantic and discourse aspects of this language for specific purposes. For this investigation, we have accomplished a tracing search of this kind of lexicon in lexicographical sources (general dictionaries, corpora, terminology databases and specialized glossaries), and in textual sources (between 2006 and 2010); the latter ones correspond to two types: digital newspapers and university websites, both from the following twenty-one Spanish speaking countries. With the textual sources, we have assembled a corpus by means of TLCorpus tool by TshwaneDJe, which allows to visualize listings of terms and indicates their frequency of appearance; further on, it also allows searching in a microcontext, as well as extracting examples. Ultimately, in this research we have deepened both into the theoretical and the practical aspect of the lexicon of computing science and Internet in the Hispanic world. We aim to establish it as a valid precendent for further studies and analysis in this field, and also, as the basis for an updated glossary of this type of terms.

Keywords

Lexicografia; Llenguatges d'especialitat; Lèxic de la informàtica i Internet en espanyol; Anàlisi descriptiva i contrastiva; Lenguajes de especialidad; Léxico de la informática y la Internet en español; Análisis descriptivo y contrastivo; Lexicography; Especialized languages; Vocabulary of Internet and Computer Science in Spanish

Subjects

81 - Lingüística i llengües

Knowledge Area

Lengua Española; Lingüística General

Documents

Tlac1de1.pdf

5.558Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)