Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Lleida i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb escoladoctorat@udl.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Los cuatro conceptos chinos ´Miànzi´, ´Guānxi´, ´Xiào´, ´Lǐ´ y sus repercusiones sociales 

Zhao, Mo (Date of defense: 2023-06-16)

Les quatre nocions explorades en aquesta tesi pretenen vincular la interrelació entre l'ètica confuciana i les pràctiques quotidianes per comprendre millor els fonaments ètics dels fenomen a la societat xinesa. Les ...

Aproximación a la cultura a través del estudio contrastivo entre la fraseología española y la bantú: visión de la condición femenina y de la familia 

Njike Yoba, Stella Isabelle (Date of defense: 2022-09-26)

La nostra investigació s'enfoca en unitats com els refranys bantús i espanyols. Ténen com a propòsits la reconstrucció de la imatge de la dona i de la família a banda i banda i de la seva vigència. De fet, s'ha elaborat ...

El erotismo en la primera producción literaria de Ana Rossetti (1980-1991) 

Medina Puerta, Carmen (Date of defense: 2022-03-07)

La present tesi doctoral estudia la representació de l'erotisme en la producció d'Ana Rossetti (San Fernando, 1950). Concretament, se centra en el corpus format pels Los devaneos de Erato (1980), Indicios vehementes (1985), ...

La música en la tragèdia grega Definició i context d’ús dels papirs musicals tràgics 

Panosa Domingo, M. Isabel (Date of defense: 2021-11-25)

La tesi presenta l’anàlisi d’un total de vint fragments identificats com a passatges de tragèdia que van acompanyats de notació musical grega antiga. Es tracta d’un estudi detallat i alhora de conjunt dels exemples ...

Disponibilidad léxica de estudiantes de ELE en Tianjin, China: estudio comparado entre lengua extranjera y lengua materna 

Chen, Lei (Date of defense: 2021-11-12)

Aquesta tesi doctoral té com a finalitat contribuir als estudis de disponibilitat lèxica en estudiants d'espanyol com a llengua estrangera, prenent com a objecte analític alumnes sinohablantes al seu país d'origen i, ...

La evaluación del aprendizaje de lenguas extranjeras en los alumnos de la enseñanza secundaria: el caso de la enseñanza del español en Camerún 

Ambomo, Marie Noel (Date of defense: 2020-02-20)

En aquesta tesi ens proposem analitzar les pràctiques avaluatives que els docents d’espanyol llengua estrangera (ELE) duent a terme a les aules d’ensenyament secundari de Camerun, així com proposar algunes possibles millores. ...

Los elementos no verbales en “L’Assommoir” de Émile Zola y “La desheredada” de Benito Pérez Galdós: descripción, análisis y justificación 

Valentová, Kateřina (Date of defense: 2018-01-29)

El propòsit d'aquesta tesi és enjudiciar el paper de la no verbalitat en un context literari especial, partint de l'aparent paradoxa que el text l'integren paraules, que no obstant això han de donar compte de fets d'índole ...

Comprensión lectora de español como lengua extranjera (E/LE) en la enseñanza secundaria camerunesa. Un estudio sobre el currículum, los manuales y las prácticas de aulas en tercer curso de español 

Ngoueko Tiako Tchiaffi, Anne Honorine (Date of defense: 2018-02-09)

La necessitat d'adoptar el mètode interactiu en les pràctiques lectores s'ha de considerar com una pràctica fonamental si volem millorar la competència lectora dels aprenents. La gran preocupació d'aquest estudi és la ...

La colección "La sonrisa vertical" y la representación literaria de las minorías sexuales 

Díaz Fernández, Estrella (Date of defense: 2017-05-23)

La col•lecció de narrativa eròtica «La sonrisa vertical» (Barcelona: Tusquets Editores) nasqué en plena transició democràtica, el 1977, a càrrec de Luis García Berlanga i Beatriz de Moura, amb un doble propòsit: rescatar ...

Dificultades que plantea la enseñanza/aprendizaje de ELE para alumnado camerunés de lengua materna medùmba (entre el contraste de lenguas y las creencias sociolingüísticas y educativas) 

Yagang, Christelle (Date of defense: 2017-06-19)

Intervenen molts elements en el procés d'ensenyament/aprenentatge d'una llengua estrangera. En aquesta tesi s'analitza l'efecte que tenen en aquest procés les llengües que prèviament ha après l'alumne, així com les creences ...

Enseñanza y aprendizaje del español en Camerún: análisis de las creencias del alumnado/profesorado e implicaciones didácticas para una formación competitiva de estudiantes/docentes de ELE 

Kem-Mekah Kadzue, Oscar (Date of defense: 2016-07-08)

Hoy en día, la finalidad universal del aprendizaje de lenguas extranjeras es el desarrollo de la competencia comunicativa en los discentes. No obstante, cabe admitir que la adquisición de esa competencia comunicativa no ...

Disponibilidad léxica en la provincia de Lleida: estudio comparado de dos lenguas en contacto 

Serrano Zapata, Maribel (Date of defense: 2014-09-09)

La presente tesis doctoral se enmarca dentro de la disponibilidad léxica y se adscribe al Proyecto Panhispánico de Estudio del Léxico Disponible. Nuestra aportación concreta supone el estudio del léxico disponible en la ...

Traducción y descodificación de "Réquiem" y "Poema sin héroe" de Anna Ajmátova 

Rabasco Macías, Ester (Date of defense: 2014-06-30)

La presente tesis doctoral parte de la reflexión teórica acerca del papel de la lectura y la interpretación del texto a la hora de realizar una traducción literaria, en este caso concreto de poesía. Para llevar a cabo esta ...

El léxico de la Informática e Internet en el ámbito hispanohablante. Descripción y estudio contrastivo 

Ciro, Lirian Astrid (Date of defense: 2014-07-04)

L'espanyol és una llengua amb moltes realitzacions en funció dels seus diferents registres. És clar que les diferències existents en la llengua espanyola són degudes a la seva àmplia distribució geogràfica i l'alt nombre ...

Fraseología española de origen latino y motivo grecorromano 

Pascual López, Xavier (Date of defense: 2012-06-25)

Partint d’una concepció àmplia de la fraseologia i d'una perspectiva etnolingüística, l’anàlisi es centra en fraseologismes espanyols (especialment, parèmies) per als quals pot establir-se un origen llatí o una motivació ...

El Fin de la Guerra Civil española y el exilio republicano: visiones y prácticas de la sociedad argentina a través de la prensa. El caso de Mar del Plata, 1939 

Bocanegra Barbecho, Lidia (Date of defense: 2006-06-16)

Al costat de la causa republicana va estar majorment la societat argentina, però el govern es va amagar darrera una política de abstenció amb respecte a la mateixa, primer, i de reconeixement del nou govern espanyol després, ...

La Ironí­a en el discurso romantico : Espronceda, Zorrilla, Campoamor y Becquer 

Romero Guillemas, Raquel (Date of defense: 1997-04-04)

La Poesí­a de José Marí­a Hinojosa 

Sánchez Rodríguez, Alfonso (Date of defense: 1996-06-23)

More