An Investigation of the Social and Academic Uses of Digital Technology by University Students

Author

Gallardo Echenique, Eliana Esther

Director

Marqués Molías, Luis

Codirector

Bullen, Mark

Date of defense

2014-06-30

Legal Deposit

T 1225-2014

Pages

218 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Aquest estudi ens presenta una perspectiva diferent de què és el que pensen els alumnes de la URV sobre l’ús de les tecnologies digitals amb finalitat acadèmica i social; i com es senten sobre el fenomen “natiu digital”. L’objecte central d’aquest estudi és entendre com els estudiants universitaris utilitzen les tecnologies digitals i quines són les implicacions del seu ús en l’educació superior. Per abordar aquest objectiu, el investigador va adoptar un enfocament interpretatiu i va desenvolupar una estratègia d’investigació de mètodes mixtes. Les principals tècniques de recollida de dades utilitzades van ser la revisió integradora de la literatura, els qüestionaris en línia i les entrevistes semi-estructurades. L’estudi es va realitzar a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Espanya. La comunicació cara a cara, les xarxes socials, el correu electrònic personal, els missatges de text i el telèfon mòbil són les formes preferides de comunicació i connexió amb els altres. La majoria dels estudiants es comuniquen en grups via Facebook i WhatsApp que estan inclosos com part del seu procés d’aprenentatge per compartir informació relacionada amb la classe. Els resultats ens suggereixen que el seu coneixement tecnològic no és el que s’esperaria per els representants de la generació de natius digitals. Els resultats no confirmen l’afirmació que existeix una bretxa tecnològica entre els estudiants més joves i els seus companys de major edat. De fet, ambdós utilitzen les mateixes tecnologies en la seva vida quotidiana, com el ordenador, els telèfons mòbils (WhatsApp), el Internet, el correu electrònic i el Facebook; però això no ha de portar a la conclusió que la nova generació d’estudiants ha desenvolupat sofisticades habilitats tecnològiques.


Este estudio nos presenta una perspectiva diferente de qué es lo que piensan los alumnos de la URV acerca del uso de las tecnologías digitales con fines académicos y sociales; y cómo se sienten sobre el fenómeno "nativo digital". El objetivo central de este estudio es entender cómo los estudiantes universitarios utilizan las tecnologías digitales y cuáles son las implicaciones de su uso en la educación superior. Para abordar este objetivo, el investigador adoptó un enfoque interpretativo y desarrolló una estrategia de investigación de métodos mixtos. Las principales técnicas de recogida de datos utilizados fueron la revisión integradora de la literatura, cuestionarios en línea y entrevistas semi-estructuradas. El estudio se realizó en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, España. Comunicación cara a cara, redes sociales, correo electrónico personal, mensajes de texto y el teléfono móvil son los modos preferidos de comunicación y conexión con los demás. La mayoría de los estudiantes se comunica en grupos vía Facebook y WhatsApp que son incluidas como parte de su proceso de aprendizaje para compartir información relacionada con la clase. Los resultados nos sugieren que su conocimiento tecnológico no es lo que se esperaría para los representantes de la generación de nativos digitales. Los resultados no confirman la afirmación de que existe una brecha tecnológica entre los estudiantes más jóvenes y sus compañeros de mayor edad. De hecho, ambos utilizan las mismas tecnologías en su vida cotidiana, como el ordenador, teléfonos móviles (WhatsApp), Internet, correo electrónico y Facebook; pero esto no debe llevar a la conclusión de que la nueva generación de estudiantes ha desarrollado sofisticadas habilidades tecnológicas.


This study presents a different perspective of what URV learners think about their use of digital technologies for academic and social purposes and how they feel about the “Digital Native Generation” phenomenon. The central aim of the study is to understand how university learners use digital technologies and what are the implications of their use for higher education. To address this aim, the researcher adopted an interpretivist approach and developed a mixed-method research strategy. The main data collection techniques used were integrative literature review, online questionnaires and semi-structured interviews. The study was conducted in the Faculty of Educational Sciences and Psychology at the Rovira i Virgili University (URV) in Tarragona, Spain. Face-to-face interaction, social networks, personal email, text message and mobile cellphone were the preferred modes of communicating and connecting with others. Most of students’ communication is in groups via Facebook and WhatsApp and had integrated them as part of the learning process to share class-related information. The results suggest that their technological knowledge is not what would be expected for representatives of the digital native generation. The findings do not support the claim that there is a substantial gap between more technologically adept younger students and their older classmates. Indeed, both used many of the same technologies in their everyday lives, with computer, mobile phones (WhatsApp), the Internet, e-mail (personal and institutional account) and Facebook; but this should not lead to the conclusion that the new generation of students has developed sophisticated technological abilities.

Keywords

Estudiant digital; Educació Superior; Tecnologia digital; Paradigma interpretatiu; Estudiante digital; Educación Superior; Tecnología digital; Paradigma interpretativo; Digital learner; Higher Education; Digital technology; Interpretive paradigm

Subjects

3 - Social Sciences; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Documents

Thesis_EG_final.pdf

5.633Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)