Competencias TIC de los Docentes para la Enseñanza mediante Entornos Virtuales en Educación Superior. El caso de la Universidad de Los Andes-Venezuela: Evaluación y Diseño de un Plan de Formación

Author

Carrillo Mejía, Dayana Beatriz

Director

Gisbert Cervera, Mercè

Carrera Farran, Francisco Xavier

Date of defense

2014-10-29

Legal Deposit

T 152-2015

Pages

406 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Aquesta tesi es fa a la Universidad de Los Andes (ULA)-Veneçuela sobre la Competència TIC dels docents per a l'ensenyament mitjançant entorns virtuals. A través d'una recerca qualitativa multienfocament, amb mètodes de naturalesa mixta on preval el disseny descriptiu, es realitza una avaluació del pla de formació del professorat de la Universitat, implementat en els darrers anys por la Coordinació d'Estudis Interactius a Distància (CEIDIS) i s'apliquen instruments per a establir el perfil de competències TIC del professorat recolzats en estàndards internacionals en competència TIC per a docents, entre ells, els del Ministeri d'Educació Xilè i la UNESCO, així com indicadors d'altres projectes de recerca. La recerca delimita i precisa aquelles competències en les quals el docent de la ULA ha de capacitar-se per a l'aplicació de les TIC en l'ensenyament-aprenentatge. Actualment a la institució sols s'ofereixen alguns cursos a través de CEIDIS i el Programa d'Actualització Docent (PAD) on s'han tractat alguns d'aquests elements. Entre els resultats destaca que el professorat de la ULA es troba en un nivell baix a intermedi en totes les dimensions de la competència TIC, tot i que la majoria de participants en l'estudi percep positivament els principals avantatges de les TIC en l'ensenyament-aprenentatge, representant una fortalesa per a continuar avançant en la seva formació. S'estableix el perfil de competències TIC del docent de la ULA i en base a aquest -així com a les necessitats, debilitats, fortaleses i millores plantejades pels professors que han rebut formació en el darrers anys pel CEIDIS- es proposa un disseny de pla de formació que contempla cinc dimensions de la competència TIC del docent.


La presente tesis se realizó en la Universidad de Los Andes (ULA) - Venezuela, sobre la Competencia TIC de los docentes para la enseñanza mediante entornos virtuales. A través de una investigación cualitativa multienfoque, con métodos de carácter mixto donde prevalece el diseño descriptivo, se realizó una evaluación del plan de formación del profesorado de la Universidad, implementado en los últimos años por la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia (CEIDIS) y se aplicaron instrumentos para establecer el perfil de competencias TIC del profesorado apoyados en estándares internacionales en competencia TIC para docentes, entre ellos, los del Ministerio de Educación Chileno y la UNESCO, así como indicadores de otros proyectos de investigación. Esta investigación delimita y precisa aquellas competencias en las cuales el docente de la ULA debe capacitarse para la aplicación de las TIC en la enseñanza-aprendizaje. Actualmente en la institución solo se ofrecen algunos cursos a través de CEIDIS y el Programa de Actualización Docente (PAD) donde se han tratado algunos de estos elementos. Entre los hallazgos se destaca, que el profesorado de la ULA se encuentra en un nivel bajo a intermedio en todas las dimensiones de la competencia TIC, sin embargo, la mayoría que participó en el estudio, percibe positivamente las principales ventajas de las TIC en la enseñanza-aprendizaje, representando una fortaleza para continuar avanzando en su formación. El perfil de competencias TIC del docente de la ULA es establecido y con base a este, así como, a las necesidades, debilidades, fortalezas y mejoras planteadas por los profesores que han recibido formación en los últimos años por el CEIDIS, se propone un diseño de plan de formación que contempla cinco dimensiones de la Competencia TIC del docente.


This thesis was conducted at the University of Los Andes (ULA) - Venezuela on ICT competency of teachers for teaching using virtual environments. Through qualitative research multifocus mixed methods where the prevailing descriptive character design, an evaluation plan for teacher education at the University, implemented in recent years by the Coordination of Interactive Distance Learning (CEIDIS) was performed and instruments were applied to establish the profile of ICT teacher competencies supported in international standards in ICT Competency for teachers, including the Chilean Ministry of Education and UNESCO, as well as indicators of other research projects. This research defines competences and those required in which the teaching of the ULA should be trained for the application of ICT in teaching and learning. Currently in the institution some courses are offered only through CEIDIS and Teacher Upgrading Program (PAD), which have tried some of these elements. Among the findings highlighted that teachers ULA is at a low to intermediate in all dimensions of ICT competency, however, most who participated in the study, positively perceived major benefits of ICT in teaching and learning, representing a strength to continue advancing in their training. The profile of ICT teachers ULA competence is established and based on this, as well as the needs, weaknesses, strengths and improvements raised by teachers who have received training in recent years by the CEIDIS, a design is proposed training plan that includes five dimensions of teacher ICT competence.

Keywords

Competències TIC; Competencias TIC; ITC Competency.; Professor universitari; Profesor universitario; University lecturer; Entorns Virtuals; Entornos Virtuales; Virtual Environments

Subjects

3 - Social Sciences; 37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Documents

Tesi Dayana Beatriz.pdf

11.18Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)