Diseño y validación de un cuestionario de escala formativa para valorar las competencias transversales de estudiantes universitarios. Una propuesta para dispositivos móviles basada en android

Author

Arias Barranco, Itala M

Director

Gisbert Cervera, Mercè

Cela Ranilla, José María

Date of defense

2015-02-09

Legal Deposit

T 272-2015

Pages

227 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Aquesta investigació té com a objectiu principal, oferir un instrument diagnòstic de valoració de competències transversals, que permeti conèixer el grau de percepció dels estudiants universitaris en relació amb les seves competències transversals. Per a l'administració d'aquest instrument es proposa el desenvolupament d'una aplicació per a telèfons mòbils intel·ligents amb sistema operatiu Android. La validesa d'aquest instrument diagnòstic, s'ha dut a terme a partir de l'aplicació dels criteris d'avaluació de constructes formatius, en concordança amb les tècniques PLS dels models d'equacions estructurals, corresponents al camp de l'estadística multivariant. Per tant, la metodologia d'investigació es basa en un procés d'exploració, que ha combinat diverses tècniques de recollida d'informació tant de caràcter qualitatiu com quantitatiu. En aquest sentit, s'espera llavors que la seva aplicació futura pugui contribuir amb el desenvolupament dels dissenys curriculars dels plans d'estudi de les diferents titulacions, convertir-se en informació rellevant per al desenvolupament de noves propostes docents i servir com a orientació dels mateixos estudiants respecte a la titulació escollida.


Esta investigación tiene como objetivo principal, ofrecer un instrumento diagnóstico de valoración de competencias transversales, que permita conocer el grado de percepción de los estudiantes universitarios en relación con sus competencias transversales. Para la administración de este instrumento se propone el desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles inteligentes con sistema operativo Android. La validez de este instrumento diagnóstico, se ha llevado a cabo a partir de la aplicación de los criterios de evaluación de constructos formativos, en concordancia con las técnicas PLS de los modelos de ecuaciones estructurales, correspondientes al campo de la estadística multivariante. Por tanto, la metodología de investigación se basa en un proceso de exploración, que ha combinado varias técnicas de recogida de información tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. En este sentido, se espera entonces que su aplicación futura pueda contribuir con el desarrollo de los diseños curriculares de los planes de estudio de las diferentes titulaciones, convertirse en información relevante para el desarrollo de nuevas propuestas docentes y servir como orientación de los propios estudiantes respecto a la titulación elegida.


This research has as main objective to provide a diagnostic tool for assessing general skills which allows to know the degree of perception of university students in relation to their transferable skills. For the administration of this instrument to develop an app for smart phones with Android operating system is proposed. The validity of this diagnostic tool has been carried out from the application of formative evaluation criteria constructs, in accordance with the PLS techniques structural models corresponding to the field of multivariate statistical equations. Therefore, the research methodology is based on a process of exploration, which has combined several techniques for gathering information both qualitative and quantitative. In this sense, is then expected that future application can contribute to the development of curricular designs curricula of different degrees, into information necessary for the development of new proposals serve as guidance teachers and the students themselves regarding the degree chosen.

Keywords

Competències transversals; Ensenyament; Aprenentatge permanent; Competencias transversales; Enseñanza; Aprendizaje permanente; Transversal competences; Teaching; Lifelong learning

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing; 37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Documents

Tesi Itala M Arias Barranco.pdf

6.077Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)